YouSigma- the web's most extensive resource for information
Pooja Slokas

Go to Home Page

Jaya Nama Samvatsara (Mar 2014- Mar 2015) Important Dates and Pooja Vidhi
tr>

Ambhruni Suktha or Mahalaxmi Suktha or Devi Suktha - ahaM rudrEBIrvasubiScharAmYahamAditairuta viSvadEvai

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Anna Suktha - a̱ham a̍smi prathama̱jā ṛ̱tasya̍

Rig Veda

    English                     Audio
Ayushya Suktha - yo brahmaa brahmaNa ujjahaara

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Balitha Suktha - Baliktha Tad Vapushe Dhayi

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagya Suktha - om praatar agnim praatar indragm

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Telugu Tamil Audio
Brahma Suktha - brahma jagyaanam prathamam purastaat

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Suktha - aham rudrebhir vasubhish charaamyaham

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suktha - jaatavedase sunavaama soma maraateeyato

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Manyu Suktha - yaste manyo vidhadvajra saayaka

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Suktha - sahasra sheersham devam vishvaaksham

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nakshtra Suktha - om || agnirnah paatu kruttikaaha | nakshatram devamindriyam

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Purusha Suktha - om tacCham yoraavruNeemahe

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Sri Suktha - hiraNyavarNaam hariNeem

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Vishnu Suktha - om vishNornukam veeryaaNi pravocham

Rig Veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rudra Chamakam - oṃ agnā’viṣṇo sajoṣa’semāva’rdhantu

Yajurveda

Assamese Bengali Gujarathi English Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mantra Pushpa - yopam puspam veda

Yajurveda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kartika Damodara Stotra - vEdavibhOdaka kUrmasvarUpa

Pancharatra Agama

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Varma or Narayana Kavacham - yayA guptaH sahasrAkShaH savAhAn ripusainikAn

Bhagavada Purana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mahalakshmi Ashtakam - namosthesthu maha maye

Padma Purana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Stuthi - Ya devi sarvabhuteshu Vishnu-mayeti sadbita

Markandeya Purana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Astakam or Venkatesha Stotra - venkateSho, vAsudeva, pradhyumno, amitha vikrama

Brahmanda Purana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Sahasranama - namnam sasta sahasramca bruhi garya

Brahma Purana

    English
    Kannada
Malayalam
      Sanskrit
Tamil
Telugu
Audio
Sree Lalitha Sahasranama - Sree maataa, Sree mahaaraagnyee, Sreemat-siMhaasanESvaree

Brahma Purana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Ganesh Sahasranama- kathaM naamnaaM sahasraM taM gaNESa upadiShTavaan

Ganesha Purana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sudarshana Sahasranama - srıcakrah srıkarah srisah

Vihageshwara Samhita

    English     Kannada         Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Krupavalokana Prarthana Stuti - yatpAdapaMkajarajaH paramAdarENa

Saneeswara Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Navagraha Stotra - japaa kusuma saMkaashaM kaashyapEyaM mahaadyutiM

Veda Vyaasa Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vishnu Sahasranama from Mahabharatha - viSvaM viShNu: vaSatkAra: BUta Bavya Bavat praBu:

Veda Vyaasa Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio (note contains slokas more than in in Mahabharatha
Aditya Hridaya - tato yuddha pariśrāntaṃ samare cintayā sthitam

Agastya Maharishi Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha prathama stotram 01 - vande vandyaM sadAnandaM vAsudevaM nira~njanam

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dvitIyastotram 02 - sujanodadhisamR^iddhipUrNacandraH guNArnavaH

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha tR^itIyastotram 03 - kuru bhu~Nxva ca karma nijaM niyataM haripAdavinamradhiyA satataM

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha chaturthastotram 04 - nijapUrNasukhAmitabodhatanuH parashaktiH anantaguNaH paramaH

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha paMchamastotram 05 - vAsudeva aparimeyasudhAman shuddha sadodita sundarikAnta

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha ShaShTastotram 06 - matsyakarUpa layodavihArin vedavinetra chaturmukhavandya

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha saptamastotram 07 - vishvasthiti-praLaya-sarga-mahAvibhUti-vR^itti-prakAsha-niyama-AvR^iti-bandha-moxAH

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha aShTamastotram 08 - vaMditASEShavaMdyOruvRuMdArakaM caMdanAcacitO dArapInAMsakam

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha navamastotram 09 - atimata tamogirisamitivibhedana pitAmahabhUtida guNagaNanilaya

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dashamastotram 10 - ava naH shrIpatirapratiradhikeshAdibhavAde

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha ekAdashastotram 11 - udIrNamajaraM divyamamR^itasyaMdyadhIshituH

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dvAdashastotram 12 - Anandamukunda aravindanayana

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha prathamodhyayah 01 - nArAyaNaM guNaiH sarvairudIrNaM dOShavarjitam

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha dvitiyodhyayah 02 - SroutasmRutiviruddhatvAt smRutayO na guNAn harEH

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha trtiyodhyaya 03 - SuBEna karmaNA svargaM nirayaM cha vikarmaNA

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha caturtham stotram 04 - viShNurbrahma tathA dAtEtyEvaM nityamupAsanam

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri kriShnapadyam (kamdukastutih) - aMbaragaMgAchuMbitapAdaH padatalavidalitagurutaraSakaTaH

Madhvacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram - shreemat payonidhi niketana chakra paaNe

Adi Shankaracharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lingashtakam - brahma murAri surArchita lingam

Adi Shankaracharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bilvaashtakam - tridalam triguNaakaaram trinetram cha triyaayudham

Adi Shankaracharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Annapoorneshwari Stotra - nityaanandakaree varaabhayakaree sauMdarya ratnaakaree

Adi Shankaracharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhaja Govindam - bhaja gOvindaM bhaja gOvindaM

Adi Shankaracharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vayustuti - pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTA-

Trivikrama Panditacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narasimha Stuti - udayaravisahasradyOtitaM rUkShavIkShaM

Narayana Pandithacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiva Stuthi - sphuTaM sphaTikasaprabhaM sphuTitahATakashrIjaTaM

Narayana Pandithacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dashavatara Stuthi - prOShThIsha vigraha suniShThIvanOddhRutavishiShTAMbuchArijaladhE

Vadiraja Yatigalu Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Krishnashtaka Stotra - pAlayAcyuta pAlayAjita pAlayA kamalAlaya

Vadiraja Yatigalu Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hayagriva Sampadastotram - hayagrIva hayagrIva hayagrIvEti vAdinam

Vadiraja Yatigalu Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nama Ramayana - SuddhabrahmaparAtpara rAm

Laksmanacarya Rachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rama Raksha Stotram - dhyAyEdAjAnubAhuM dhRutaSaradhanuShaM baddhapadmAsanasthaM

Budha Kaushika Rachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hanumaana Chalisa - shree guru charana saroja raja

Tulsidas Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Raghavendra Stotra - SrI pUrNabOdha gurutIrtha payObdhipArA

Appannacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Kavacha - kavacaM rAGavEMdrasya yatIMdrasya mahAtmanaH

Appannacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Mangalashtakam - shreemadraamapadaaraviMdamadhupaH shreemadhvavaMshaadhipaH

Appannacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Baaro Guru Raghavendra - bArO guru rAGavEMdra bArayyA bA bA

Appannacharya Virachita

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Akshara Mala Stuti - aj~jAnanAshAya vij~jAnapUrNAya

Krishna Avadhootaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yantrodharaka Pranadevara Stotra - namAmi dUtaM rAmasya

Vyasaraja Theertharu Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Mangalacharana Sandhi 01 - shrI ramani karakamala pUjitha chArucharana sarOja braHma

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Karuna Sandhi 02 - shravana manakAnamdhavIvudhu bhavajanitha dhu:khagaLa kaLevudhu

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Vyaptha Sandhi 03 - puruSharUpatraya purAtana

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Bojanarasa Vibhava Sandhi 04 - vanajajAMDadoLuLLakhiLa chE

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Vibhudhi Sandhi 05 - shrItharuNivallabhana paramavibUthirUpava kamda kamdalI

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Pancha Maha Yagna Sandhi 06 - jananipitha bU vAridhAmbara venipa pamchAgniyali

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Panchtanmatra Sandhi 07 - bhU salila shikhi pavana bhUtA

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Matruka Sandhi 08 - pAdamAni jayaMtanoLage su

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Udatta Anudatta Sandhi 09 - hariyu paMchAshadvaraNa su

Jagannatha Vittala Dasaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Venkatesha Stotra - Kamala kucha choochuka kumkumatho

Prativadibhayankara Sri Anantacarya Virachita

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Suprabatha - kousalyaa suprajaa raama poorvaa sandhyaa pravartate

Prativadibhayankara Sri Anantacarya Virachita

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Morning Aarati Kakada Aarati - jODoo niyaakaracharaNi ThEvilaamaadhaa

Tukaram Maharaj and others

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Noon Madhyahna Aarati - ghE^^uni paMchaakaratee karoobaabaansee aaratee

Krishna Jogiswar Bhishma and others

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Evening Dhoop Aarati - aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva

Madhavrao Vamanrao Adkar and others

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Night Shej Aarati - OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa

Tukaram Maharaj and others

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Jai Jagdish Hare - Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare

Shardha Ram Phillauri Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Suladhi - vIra siMhane nArasiMhane daya pArA

Vijayadasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kapila Suladhi - siddidAyaka shiShyajana paripAla paramA

Vijayadasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Danvantari Suladhi - AyuvRuddhi Aguvudu yashassu baruvudu

Vijayadasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suladhi - durgA durgeya mahaduShTajana saMhAre

Vijayadasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mukhya Prana Suladhi - kotiyAdare biDeno balupari

Vijayadasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Pavamana Pavamana - pavamAna pavamAna jagada prANa

Vijayadasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagyada Lakshmi Baramma - BAgyada lakShmI bAramma

Purandara Dasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Deva Banda Namma Swami - dEva banda namma swaami bandanO

Purandara Dasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Gajavadana Beduve - gajavadana bEDuve

Purandara Dasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yaadhava Nee Baa - yAdava nI bA yadukula nandana

Purandara Dasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Guru Rayara Sevisiro - rAghavEMdra guru rAyara sEvisirO saukhyadi jIvisirO

Hari Dasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Tugire Rayara - tUgIre rAyara tUgIre gurugaLa

Hari Dasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Thunga Theeradi Ninta Suyativara - tuMgA teeradi niMta suyativaranyAre pELammaYya

Hari Dasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yake Mukanadyo Guruve - yAke mUkanAdyO guruve nI yAke mUkanAdyO

Jaganatha Dasaru Virachita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Namah Shivaya Chanting                   Audio
Om Chanting                   Audio
Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting                   Audio
Poojyaya Raghavendraya Chanting                   Audio
Om Namo Shri Sai Nath Chanting                   Audio
Gayatri Mantra Chanting                   Audio
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Chanting                   Audio
Sandhya Vandana Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Satyanarayana Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Vaibhava Lakshmi Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Mahalakshmi Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Varasiddhi Vinayaka Vrutha Pooja Vidhana                   Audio
Sri Satyanarayan Katha   English                
Sri Shani Mahatme   English   Kannada           Audio (Kannada)
underline
About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer
underline
Loading
underline