YouSigma- the web's most extensive resource for information
Pooja Slokas

Go to Home Page

tr>
sort sort sort

Ambhruni Suktha or Mahalaxmi Suktha or Devi Suktha

Rig Veda

ahaM rudrEBIrvasubiScharAmYahamAditairuta viSvadEvai

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Anna Suktha

Rig Veda

a̱ham a̍smi prathama̱jā ṛ̱tasya

    English                     Audio
Ayushya Suktha

Rig Veda

yo brahmaa brahmaNa ujjahaara

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Balitha Suktha

Rig Veda

Baliktha Tad Vapushe Dhayi

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagya Suktha

Rig Veda

om praatar agnim praatar indragm

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Telugu Tamil Audio
Brahma Suktha

Rig Veda

brahma jagyaanam prathamam purastaat

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Suktha

Rig Veda

aham rudrebhir vasubhish charaamyaham

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suktha

Rig Veda

jaatavedase sunavaama soma maraateeyato

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Manyu Suktha

Rig Veda

yaste manyo vidhadvajra saayaka

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Suktha

Rig Veda

sahasra sheersham devam vishvaaksham

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nakshtra Suktha

Rig Veda

om agnirnah paatu kruttikaaha

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Purusha Suktha

Rig Veda

om tacCham yoraavruNeemahe

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Sri Suktha

Rig Veda

hiraNyavarNaam hariNeem

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Vishnu Suktha

Rig Veda

om vishNornukam veeryaaNi pravocham

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rudra Chamakam

Yajurveda

oṃ agnā’viṣṇo sajoṣa’semāva’rdhantu

Assamese Bengali Gujarathi English Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mantra Pushpa

Yajurveda

yopam puspam veda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kartika Damodara Stotra

Pancharatra Agama

vEdavibhOdaka kUrmasvarUpa

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Varma or Narayana Kavacham

Bhagavada Purana

yayA guptaH sahasrAkShaH savAhAn ripusainikAn

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mahalakshmi Ashtakam

Padma Purana

namosthesthu maha maye

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Stuthi

Markandeya Purana

Ya devi sarvabhuteshu Vishnu-mayeti sadbita

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Astakam or Venkatesha Stotra

Brahmanda Purana

venkateSho, vAsudeva, pradhyumno, amitha vikrama

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Sahasranama

Brahma Purana

namnam sasta sahasramca bruhi garya

    English
    Kannada
Malayalam
      Sanskrit
Tamil
Telugu
Audio
Sree Lalitha Sahasranama

Brahma Purana

Sree maataa, Sree mahaaraagnyee, Sreemat-siMhaasanESvaree

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Ganesh Sahasranama

Ganesha Purana

kathaM naamnaaM sahasraM taM gaNESa upadiShTavaan

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dadhi Vamana Stotram

Vamana Purana

hEmAdriSiKarAkAraM SuddhaspaTikasanniBam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sudarshana Sahasranama

Vihageshwara Samhita

srıcakrah srıkarah srisah

    English     Kannada         Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Krupavalokana Prarthana Stuti

Saneeswara Virachita

yatpAdapaMkajarajaH paramAdarENa

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Navagraha Stotra

Veda Vyaasa Virachita

japaa kusuma saMkaashaM kaashyapEyaM mahaadyutiM

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vishnu Sahasranama from Mahabharatha

Veda Vyaasa Virachita

viSvaM viShNu: vaSatkAra: BUta Bavya Bavat praBu:

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio (note contains slokas more than in in Mahabharatha
Aditya Hridaya

Agastya Maharishi Virachita

tato yuddha pariśrāntaṃ samare cintayā sthitam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha prathama stotram 01

Madhvacharya Virachita

vande vandyaM sadAnandaM vAsudevaM nira~njanam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dvitIyastotram 02

Madhvacharya Virachita

sujanodadhisamR^iddhipUrNacandraH guNArnavaH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha tR^itIyastotram 03

Madhvacharya Virachita

kuru bhu~Nxva ca karma nijaM niyataM haripAdavinamradhiyA satataM

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha chaturthastotram 04

Madhvacharya Virachita

nijapUrNasukhAmitabodhatanuH parashaktiH anantaguNaH paramaH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha paMchamastotram 05

Madhvacharya Virachita

vAsudeva aparimeyasudhAman shuddha sadodita sundarikAnta

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha ShaShTastotram 06

Madhvacharya Virachita

matsyakarUpa layodavihArin vedavinetra chaturmukhavandya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha saptamastotram 07

Madhvacharya Virachita

vishvasthiti-praLaya-sarga-mahAvibhUti-vR^itti-prakAsha-niyama-AvR^iti-bandha-moxAH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha aShTamastotram 08

Madhvacharya Virachita

vaMditASEShavaMdyOruvRuMdArakaM caMdanAcacitO dArapInAMsakam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha navamastotram 09

Madhvacharya Virachita

atimata tamogirisamitivibhedana pitAmahabhUtida guNagaNanilaya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dashamastotram 10

Madhvacharya Virachita

ava naH shrIpatirapratiradhikeshAdibhavAde

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha ekAdashastotram 11

Madhvacharya Virachita

udIrNamajaraM divyamamR^itasyaMdyadhIshituH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dvAdashastotram 12

Madhvacharya Virachita

Anandamukunda aravindanayana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha prathamodhyayah 01

Madhvacharya Virachita

nArAyaNaM guNaiH sarvairudIrNaM dOShavarjitam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha dvitiyodhyayah 02

Madhvacharya Virachita

SroutasmRutiviruddhatvAt smRutayO na guNAn harEH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha trtiyodhyaya 03

Madhvacharya Virachita

SuBEna karmaNA svargaM nirayaM cha vikarmaNA

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha caturtham stotram 04

Madhvacharya Virachita

viShNurbrahma tathA dAtEtyEvaM nityamupAsanam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Krishnapadyam (kamdukastutih)

Madhvacharya Virachita

aMbaragaMgAchuMbitapAdaH padatalavidalitagurutaraSakaTaH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
SundarKanda

Madhvacharya Virachita

rAmAya SASvatasuvistRutaShaDguNAya sarvESvarAya suKasAramahArNavAya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram

Adi Shankaracharya Virachita

shreemat payonidhi niketana chakra paaNe

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lingashtakam

Adi Shankaracharya Virachita

brahma murAri surArchita lingam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bilvaashtakam

Adi Shankaracharya Virachita

tridalam triguNaakaaram trinetram cha triyaayudham

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Annapoorneshwari Stotra

Adi Shankaracharya Virachita

nityaanandakaree varaabhayakaree sauMdarya ratnaakaree

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhaja Govindam

Adi Shankaracharya Virachita

bhaja gOvindaM bhaja gOvindaM

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vayustuti

Trivikrama Panditacharya Virachita

pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTA

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narasimha Stuti

Narayana Pandithacharya Virachita

udayaravisahasradyOtitaM rUkShavIkShaM

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiva Stuthi

Narayana Pandithacharya Virachita

sphuTaM sphaTikasaprabhaM sphuTitahATakashrIjaTaM

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Prathana Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

kAMtAya kalyANaguNaikadhAmne navadyunAthapratimaprabhAya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Dvitiyah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

vij~jAnabhAnumati kAlabalEna lInE

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Tritiya Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

atha kadAcana suMdaranaMdanasmitamukhEMdudRushAM dayitau nRuNAm

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Chaturta Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

atha kadAcana suMdaranaMdanasmitamukhEMdudRushAM dayitau nRuNAm

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Panchama Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

vEdAMtavidyAnijarAjyapAlane saMkalpyamAnO guruNA garIyasi

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Shashthah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

aitarEyamatha kiMcana sUktaM sUcayan sadasi tatra gariShThaH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Saptamah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

atha haimavatE taTAMtarE badarIShaMDaviSEShamaMDitam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Ashtamah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

pratibhAprabhApramukhasadguNairnijaiH ativismayaM niyaminAM manO nayan

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Navamah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

cOdayaMtamatha gaMtumAdarAt tatra dharmajamajaM praNamya saH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Dashamah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

sapadi samaskuruta bhRushaM mAdhavaguNasAdhakO&tha madhvaraviH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Ekadashah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

pracurAMtarapravacanaM phaNirAD upashushruvAn sasanakAdimuniH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Dvadashah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

atrAnaMtasvAMtavEdAMtisiMhE mukhyavyAkhyAnisvanE jRuMbhamANE

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah TrayodaShah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

pRuthudarshanamutthitaM kRutArthaM pRuthivIbhRutpraNatiM gRuhItavaMtam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Caturdashah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

parivRuDhaghanasaMghE rAjasiMhOrjashaktyA

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Panchadasah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

bhUyObOdhastatO bhUyO vyAcakhyau bhAShyamadbhutam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Shodashah Sarga

Narayana Pandithacharya Virachita

sAdhubhyO madhumathanAMghribhaktibhAgbhyaH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dashavatara Stuthi

Vadiraja Yatigalu Virachita

prOShThIsha vigraha suniShThIvanOddhRutavishiShTAMbuchArijaladhE

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Krishnashtaka Stotra

Vadiraja Yatigalu Virachita

pAlayAcyuta pAlayAjita pAlayA kamalAlaya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hayagriva Sampadastotram

Vadiraja Yatigalu Virachita

hayagrIva hayagrIva hayagrIvEti vAdinam

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Prarthana Dashaka Stotra

Vadiraja Yatigalu Virachita

ramAramaNamadhvAdidESika SrIhRudabjaga

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Shobane

Vadiraja Yatigalu Virachita

SOBAnavennire suraroLu suBaganige

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Jayatheertha Stuti

Satyapriya Tirtha Virachita

dhATI SrIjayatIrtha-varya-vacasAM cITIBavat-svardhunI

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghuttama Guru Stotra

Tippanyacarya Virachita

gaMBIrASayaguMPasaMBRutavacaHsaMdarBagarBOllasa

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nama Ramayana

Laksmanacarya Rachita

SuddhabrahmaparAtpara rAm

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rama Raksha Stotram

Budha Kaushika Rachita

dhyAyEdAjAnubAhuM dhRutaSaradhanuShaM baddhapadmAsanasthaM

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hanumaana Chalisa

Tulsidas Virachita

shree guru charana saroja raja

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Raghavendra Stotra

Appannacharya Virachita

SrI pUrNabOdha gurutIrtha payObdhipArA

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Kavacha

Appannacharya Virachita

kavacaM rAGavEMdrasya yatIMdrasya mahAtmanaH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Mangalashtakam

Appannacharya Virachita

shreemadraamapadaaraviMdamadhupaH shreemadhvavaMshaadhipaH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Baaro Guru Raghavendra

Appannacharya Virachita

bArO guru rAGavEMdra bArayyA bA bA

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Akshara Mala Stuti

Krishna Avadhootaru Virachita

aj~jAnanAshAya vij~jAnapUrNAya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yantrodharaka Pranadevara Stotra

Vyasaraja Theertharu Virachita

namAmi dUtaM rAmasya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Thunga Theeradi Ninta Suyativara

Jagannatha Vittala Dasaru

tuMgA teeradi niMta suyativaranyAre pELammaYya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Eddu Barutare Node

Jagannatha Vittala Dasaru

eddu barutAre nODe eddu barutAre nODe

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Mangalacharana Sandhi 01

Jagannatha Vittala Dasaru

shrI ramani karakamala pUjitha chArucharana sarOja braHma

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Karuna Sandhi 02

Jagannatha Vittala Dasaru

shravana manakAnamdhavIvudhu bhavajanitha dhu:khagaLa kaLevudhu

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Vyaptha Sandhi 03

Jagannatha Vittala Dasaru

puruSharUpatraya purAtana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Bojanarasa Vibhava Sandhi 04

Jagannatha Vittala Dasaru

vanajajAMDadoLuLLakhiLa chE

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Vibhudhi Sandhi 05

Jagannatha Vittala Dasaru

shrItharuNivallabhana paramavibUthirUpava kamda kamdalI

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Pancha Maha Yagna Sandhi 06

Jagannatha Vittala Dasaru

jananipitha bU vAridhAmbara venipa pamchAgniyali

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Panchtanmatra Sandhi 07

Jagannatha Vittala Dasaru

bhU salila shikhi pavana bhUtA

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Matruka Sandhi 08

Jagannatha Vittala Dasaru

pAdamAni jayaMtanoLage su

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Udatta Anudatta Sandhi 09

Jagannatha Vittala Dasaru

hariyu paMchAshadvaraNa su

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Sarvasamarpana Sandhi 10

Jagannatha Vittala Dasaru

Ava parabommanati vimalAM

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Dhyanprakriya Sandhi 11

Jagannatha Vittala Dasaru

pAdukeya kaMTaka sikata moda

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Nadi Prakarana Sandhi 12

Jagannatha Vittala Dasaru

vAsudEvanu prANamukhata

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Nama Smarana Sandhi 13

Jagannatha Vittala Dasaru

makkaLADisuvAga maDadiyo

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Sarva Jevana Kalpa or Pitragana Sandhi 14

Jagannatha Vittala Dasaru

kRuitiramaNa pradyumna vasudE

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Shvasa Sandhi 15

Jagannatha Vittala Dasaru

bhAratIshanu ghaLigeyoLu mu

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Datta Swatantrya Sandhi 16

Jagannatha Vittala Dasaru

kAruNika hari tannoLippA

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Swatantraya Vibhaga Sandhi 17

Jagannatha Vittala Dasaru

shamthi sUchane: svagatha svAthanthiyaguNava hari thegedhu

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Sarva Swatantrya Sandhi 18

Jagannatha Vittala Dasaru

shrInivAsane charithegaLa paramAnurAgadhi besagoLalu muni

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Karma Vimochana Sandhi 19

Jagannatha Vittala Dasaru

mUlanArAyaNana mAyA lOlanamthavathAranAmaka

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Gunataratamya Sandhi 20

Jagannatha Vittala Dasaru

shrIdharA duRgAmanOrama

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Brahattaratamya Sandhi 21

Jagannatha Vittala Dasaru

hari sirivirimchIra mukha nIRjarara AvEshAvathARgaLa

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Sakaladuritanivarana Sandhi 22

Jagannatha Vittala Dasaru

shrIlakumivallabhage sama karuNALugaLa nA kANenelli

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Kalpasadhana Sandhi 23

Jagannatha Vittala Dasaru

Ekavimshathi mathapravaRthaka kAkumAygaLa kuhakayukthi

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Bimbopasana Sandhi 24

Jagannatha Vittala Dasaru

Mukthabimbanu thuriyajIvanmukthabimbanu vishvabhava

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Arohana Taratamya Sandhi 25

Jagannatha Vittala Dasaru

sThAvarara nOdalke thRuNakrimi jIvaruththama krimigalimdhala

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Avarohanataratamya Taratamya Sandhi 26

Jagannatha Vittala Dasaru

shrIramaNa nijabhaktarenisuva

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Anukramanika Taratamya Sandhi 27

Jagannatha Vittala Dasaru

mAnuShOttamaviDidu saMkaru

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Vigneshwara Stotra Sandhi 28

Jagannatha Vittala Dasaru

shrIshanaMghri sarOjabhRuMga ma

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Anutaratamya Taratamya Sandhi 29

Jagannatha Vittala Dasaru

viShNusaRvOttamanu prakRuti ka

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Daitya Taratamya Sandhi 30

Jagannatha Vittala Dasaru

shrIshamuktAmukta suravara

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Naivedya Samarpana Sandhi 31

Jagannatha Vittala Dasaru

lekkisade lakumiyanu bommana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Kakshataratamya Sandhi 32

Jagannatha Vittala Dasaru

shrIramaNa saRvEsha saRvaga

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hari Kathamruta Sara Phalashruti Sandhi 33

Jagannatha Vittala Dasaru

harikathAmRutasAra shrIma

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmyashtakam

Yadavaryaru or Yadhupaty Acharya

yasyAH kaTAkShamAtrENa brahmarudrEMdrapUrvakAH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Karavalambana Stotra

Yadavaryaru or Yadhupaty Acharya

trayyA vikAsa-kamajaM muhurantarEva

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmyashtakam

Yadavaryaru or Yadhupaty Acharya

yasyAH kaTAkShamAtrENa brahmarudrEMdrapUrvakAH

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Stotra

Prativadibhayankara Sri Anantacarya Virachita

Kamala kucha choochuka kumkumatho

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Suprabatha

Prativadibhayankara Sri Anantacarya Virachita

kousalyaa suprajaa raama poorvaa sandhyaa pravartate

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Morning Aarati Kakada Aarati

Tukaram Maharaj and others

jODoo niyaakaracharaNi ThEvilaamaadhaa

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Noon Madhyahna Aarati

Krishna Jogiswar Bhishma and others

ghE^^uni paMchaakaratee karoobaabaansee aaratee

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Evening Dhoop Aarati

Madhavrao Vamanrao Adkar and others

aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Night Shej Aarati

Tukaram Maharaj and others

OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Jai Jagdish Hare

Shardha Ram Phillauri Virachita

Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Suladhi

Vijayadasaru Virachita

vIra siMhane nArasiMhane daya pArA

Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kapila Suladhi

Vijayadasaru Virachita

siddidAyaka shiShyajana paripAla paramA

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Danvantari Suladhi

Vijayadasaru Virachita

AyuvRuddhi Aguvudu yashassu baruvudu

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suladhi

Vijayadasaru Virachita

durgA durgeya mahaduShTajana saMhAre

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mukhya Prana Suladhi

Vijayadasaru Virachita

kotiyAdare biDeno balupari

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Pavamana Pavamana

Vijayadasaru Virachita

pavamAna pavamAna jagada prANa

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kailaasa Vaasa Gaureesha Eeasha

Vijaya Vittala Dasaru Virachita

kailAsavAsa gaurIsha Isha

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagyada Lakshmi Baramma

Purandara Dasaru Virachita

BAgyada lakShmI bAramma

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Deva Banda Namma Swami

Purandara Dasaru Virachita

dEva banda namma swaami bandanO

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Gajavadana Beduve

Purandara Dasaru Virachita

gajavadana bEDuve

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yaadhava Nee Baa

Purandara Dasaru Virachita

yAdava nI bA yadukula nandana

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Ragi Tandira

Purandara Dasaru Virachita

rAgi thandirO bhikshake rAgi thandirO

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Guru Rayara Sevisiro

Hari Dasaru Virachita

rAghavEMdra guru rAyara sEvisirO saukhyadi jIvisirO

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Tugire Rayara

Hari Dasaru Virachita

tUgIre rAyara tUgIre gurugaLa

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Thunga Theeradi Ninta Suyativara

Hari Dasaru Virachita

tuMgA teeradi niMta suyativaranyAre pELammaYya

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yake Mukanadyo Guruve

Jaganatha Dasaru Virachita

yAke mUkanAdyO guruve nI yAke mUkanAdyO

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Namah Shivaya Chanting                   Audio
Om Chanting                   Audio
Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting                   Audio
Poojyaya Raghavendraya Chanting                   Audio
Om Namo Shri Sai Nath Chanting                   Audio
Gayatri Mantra Chanting                   Audio
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Chanting                   Audio
Sandhya Vandana Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Satyanarayana Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Vaibhava Lakshmi Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Mahalakshmi Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Varasiddhi Vinayaka Vrutha Pooja Vidhana                   Audio
Sri Satyanarayan Katha   English                
Sri Shani Mahatme   English   Kannada           Audio (Kannada)
underline
About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer
underline
Loading
underline