YouSigma- the web's most extensive resource for information
Pooja Slokas

Go to Home Page

To Download any Audio, Right-Click and choose Save-as.
Jaya Nama Samvatsara (Mar 2014- Mar 2015) Important Dates and Pooja Vidhi

Sloka
Lyrics
Starting Line
Audio
Suktha

Purusha Suktha (Rig Veda - 10th Mandala)

Recited During Abhisheka of God

Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
om tacCham yoraavruNeemahe | gaatum yagnaaya | gaatum yagyapataye | daivee Purusha Suktha

Sri Suktha (Rig Veda)

Recited Daily during Pooja when doing Abhisheka to Shanka

Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
> Bengali
hiraNyavarNaam hariNeem suvarNa rajata srajaam | Sri Suktha

Ambhruni Sooktam or Mahalaxmi Sooktam (Rig Veda)

Recited During Nirmalya Visarjane

Devanagari
Kannada
Aham RudrendraBhirati Ambhruni Sooktam or Mahalaxmi Sooktam

Vishnu Suktha (Rig Veda)

Recited after Nirmalya Visarjane, when doing Abhisheka to God

Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
om vishNornukam veeryaaNi Vishnu Suktha

Manyu Suktha (Rig Veda - Mantra 10; Suktha 83 and 84)

Recited During Abhisheka to Mukya Prana Devaru

Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
yaste manyo~vidhadvajra saayaka saha ojah pushyati vishvamaanushak Manyu Suktha

Balitha Suktha (Rig Veda)

Recited During Abhisheka to Mukya Prana Devaru

Kannada
Baliktha Tadpushedaayi Manyu Suktha
Narayana Suktha (Rig Veda) Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
sahasra sheersham devam vishvaaksham vishva shambhuvam Narayana Suktha
Devi Suktha (Rig Veda) Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
aham rudrebhir vasubhish charaamyaham aadityairuta vishvadevaihi Devi Suktha
Durga Suktha (Rig Veda) Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
jaatavedase sunavaama soma maraateeyato nidahaati veda: Durga Suktha
Ayushya Suktha (Rig Veda) Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
yo brahmaa brahmaNa ujjahaara praaNaih shirah kruttivaasaah pinaakee Ayushya Suktha
Bhagya Suktha (Rig Veda) Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
om praatar agnim praatar indragm havaamahey praatar mitraa varuNaa praatar ashvinaa Bhagya Suktha
Nakshtra Suktha (Rig Veda) Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
om || agnirnah paatu kruttikaaha | nakshatram devamindriyam | idamaasaam vichakshaNam | Nakshtra Suktha
Stotra
Narasimha Stuti - Sri Narayana Pandithacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
udayaravi sahasradyotitam Narasimha Stuti
Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram - Sri Adi Shankaracharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Malayalam
Gujarati
Oriya
Bengali
Srīmatpayonidhiniketana cakrapane Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram
Dashavatara Stuthi - Sri Vadiraja Yatigalu Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Prosthisha Vigraha Dashavatara Stuthi
Sri Krishnashtaka Stotra - Sri Vadiraja Yatigalu Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Paalayaachuta Paalayaajita Sri Krishnashtaka Stotra
Saneeswara Rachita Narashima Stotra English
Kannada
sulabho bhakti Saneeswara Rachita Narashima Stotra
Nama Ramayana - Sri Laksmanacarya Devanagari
English
Kannada
Telugu
suddhabrahmapar¯atpara r¯am Nama Ramayana
Rama Raksha Stotram - Sri Budha Kaushika Devanagari
English
Kannada
Telugu
Tamil
Malyalam
Gujarathi
Oriya
Bengali
caritaṃ raghunāthasya śatakoṭi pravistaram... Rama Raksha Stotram
Dwadasha Stotra 01 (atha prathamodhyayah) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
vande vandyam Dwadasha Stotra 01 (atha prathamodhyayah)
Dwadasha Stotra 02 (atha dvitiyodhyayah) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
sujanodadhisamvrddhi Dwadasha Stotra 02 (atha dvitiyodhyayah)
Dwadasha Stotra 03 (atha trtiyodhyaya) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
kuru bhumksva Dwadasha Stotra 03 (atha trtiyodhyaya)
Dwadasha Stotra 04 (atha caturtham stotram) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
nijapurna sukhamitabodhatanuh Dwadasha Stotra 04 (atha caturtham stotram)
Dwadasha Stotra 05 (atha pancamam stotram) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
vasudevaparimeya sudhaman Dwadasha Stotra 05 (atha pancamam stotram)
Dwadasha Stotra 06 (atha sastamastotram) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
devakinandana nandakumara Dwadasha Stotra 06 (atha sastamastotram)
Dwadasha Stotra 07 (atha saptamam stotram) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
visvasthiti pralaya Dwadasha Stotra 07 (atha saptamam stotram)
Dwadasha Stotra 08 (atha astamastotram...preenayamo vasudevam) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
vamditasesavamdyoruvrmdarakam...preenayamo vasudevam Dwadasha Stotra 08 (atha astamastotram)

Dwadasha Stotra 08 (atha astamastotram) - By Sri Sri Vidyabhushana
Dwadasha Stotra 09 (atha navamastotram) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
atimata tamogirisamitivibhedana Dwadasha Stotra 09 (atha navamastotram)
Dwadasha Stotra 10 (atha dasamastotram) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
ava nah Dwadasha Stotra 10 (atha dasamastotram)
Dwadasha Stotra 11 (atha ekadasastotram) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
udirnamajaram Dwadasha Stotra 11 (atha ekadasastotram)
Dwadasha Stotra 12 (atha dvadasastotram) - Sri Madhvacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
anandamukunda Dwadasha Stotra 12 (atha dvadasastotram)
Mahalakshmi Ashtakam - Padma Purana Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Bengali
Gujarathi
Malayalam
Oriya
namastestu mahāmāye śrīpīṭhe surapūjite... Mahalakshmi Ashtakam
Brahma Sutra Anubhasya 01 (atha prathamodhyayah) - Sri Madhvacharya Kannada
ನಾರಾಯಣಂ ಗತಣ್ೈಃ Brahma Sutra Anubhasya 01 (atha prathamodhyayah)
Brahma Sutra Anubhasya 02 (atha dvitiyodhyayah) - Sri Madhvacharya Kannada
ಶ್ರರತಸೃ􀄦ವಿರತದ್ಧತಾವ್ Brahma Sutra Anubhasya 02 (atha dvitiyodhyayah)
Brahma Sutra Anubhasya 03 (atha trtiyodhyaya) - Sri Madhvacharya Kannada
ಶತಭ್ೀನ್ ಕಮಾಣಾ Brahma Sutra Anubhasya 03 (atha trtiyodhyaya)
Brahma Sutra Anubhasya 04 (atha caturtham stotram) - Sri Madhvacharya Kannada
ವಿಷ್ತಣಬರಾಹ್ಮ Brahma Sutra Anubhasya 04 (atha caturtham stotram)
Hanumaana Chalisa - Sri Tulsidas Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
shree guru charana saroja raja... Hanumaana Chalisa
Vayustuti - Sri Trivikrama Panditacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
p¯antvasm¯an puruh¯uta... Vayustuti by Sree Madhava Rao
Vayustuti by Sree VidyaBhushan
Rudra Chamakam - Yajurveda Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Bengali
Gujarathi
Malayalam
Oriya
oṃ agnā’viṣṇo sajoṣa’semāva’rdhantu... Rudra Chamakam
Lingashtakam - Sri Adi Sankaracarya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Bengali
Gujarathi
Malayalam
Oriya
brahmamurāri surārcita liṅgaṃ... Lingashtakam
Bilwa Ashtakam Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Bengali
Gujarathi
Malayalam
Oriya
tridaḷaṃ triguṇākāraṃ trinetraṃ ca triyāyudhaṃ... Bilwa Ashtakam
Devi Stuthi English
Ya devi sarvabhuteshu Vishnu-mayeti sadbita... Devi Stuthi
Annapoorneshwari Stotra Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Bengali
Gujarathi
Oriya
Malayalam
nityānandakarī varābhayakarī saundarya ratnākarī... Annapoorneshwari Stotra
Aditya Hridaya - Agastya Maharishi Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Bengali
Gujarathi
Oriya
tato yuddha pariśrāntaṃ samare cintayā sthitam... Aditya Hridaya
Nava Graha Strotra English
Kannada
Japakusuma Sankasam... Nava Graha Strotra
Raghavendra Stotra - Sri Appannacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Bengali
Gujarathi
Oriya
śrīpūrṇabodhagurutīrthapayobdhipārā... Raghavendra Stotra
Raghavendra Kavacha - Sri Appannacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
kavacam raghavendrasya yatimdrasya mahatmanah... Raghavendra Kavacha
Raghavendra Mangalashtakam - Sri Appannacharya Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Srimadramapadaravindamadhupada... Raghavendra Mangalashtakam
Raghavendra Akshara Mala Stuti - Sri Krishna avadhootaru Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
Marathi
Malayalam
Gujarathi
Bengali
Agyana Nashaya Vigyana Poornaya... Raghavendra Mangalashtakam
Yantrodharaka Pranadevara Stotra - Sri Vyasaraja Theertharu English, Kannada, Tamil, Telugu, Marathi, Malayalam, Gujurathi, Bengali
Namami Dhootam Ramasya... Yantrodharaka Pranadevara Stotra
Sri Venkatesha Stotra - Brahmanda Purana English
Devanagari
Kannada
Venkatesho, Vasudeva, Pradhyumno, Amitha Vikrama... Sri Venkatesha Stotra
Sri Venkatesha Stotra English
Devanagari
Kannada
Bengali
Tamil
Oriya
Malyalam
Gujrati
Telugu
Kamala Kucha... Sri Venkatesha Stotra
Shiva Stuthi - Sri Narayana Pandithacharya English
Devanagari
Kannada
Tamil
Telugu
Sputam Spatika Saprabham... Shiva Stuthi
Sahasranama
Vishnu Sahasranama - Sri Veda Vyaasa Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
Suklam Baradaram Vishnum Sashivarnam... Vishnu Sahasranama - Slow Version good for Beginners (By M. S. Subbulakshmi)

Vishnu Sahasranama - Regular (By M. S. Subbulakshmi)
Lakshmi Sahasranama - Brahma Purana Devanagari
English
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
namnam sasta sahasramca bruhi garya... Lakshmi Sahasranama
Lalitha Sahasranama - Brahma Purana Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
Om Shree Maataa... Lalitha Sahasranama
Ganesh Sahasranama Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
oṃ gaṇeśvaro gaṇakrīḍo gaṇanātho gaṇādhipaḥ... Ganesh Sahasranama
Sudarshana Sahasranama Devanagari
English
Kannada
Tamil
Telugu
srıcakrah srıkarah srisah.... Sudarshana Sahasranama
Suprabatha
Venkatesha Suprabatha - Sri Anantacarya Devanagari
English
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Bengali
kausaly¯a supraj¯a r¯ama p¯urv¯a... Venkatesha Suprabatha (By M. S. Subbulakshmi)
Chanting
Om Namah Shivaya Chanting Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Chanting
Om Chanting Om Chanting Om Chanting
Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting
Poojyaya Raghavendraya Chanting English and Kannada
Poojyaya Raghavendraya Chanting Poojyaya Raghavendraya Chanting
Om Namo Shri Sai Nath Chanting Om Namo Shri Sai Nath Chanting Om Namo Shri Sai Nath Chanting
Gayatri Mantra Chanting English and Kannada
Gayatri Mantra Chanting Om Bhur Bhuva Swaha
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Chanting Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Chanting Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Daily and Special Rituals
Sandhya Vandana Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
  Sandhya Vandana
Mantra Pushpa Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
yo’pāṃ puṣpaṃ veda’ puṣpa’vān Mantra Pushpa
Satyanarayana Vratha Pooja Vidhana     Satyanarayana Pooja Vidhana
Story of Shri Satyanarayan Swamiji     English
Vaibhava Lakshmi Vratha Pooja Vidhana     Vaibhava Lakshmi Vratha Pooja Vidhana
Mahalakshmi Vratha Pooja Vidhana     Mahalakshmi Pooja Vidhana
Varasiddhi Vinayaka Vrutha Pooja Vidhana     Varasiddhi Vinayaka Vrutha Pooja Vidhana
Ganesh Puja Vidhi English    
Sri Shani Mahatme English
Kannada
Story of Vikramaditya Sri Shani Mahatme Story in English

Sri Shani Mahatme Story in Kannada
Aarthi
Shiridi Sai Baba Morning Aarati - Kakada Aarati Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
joḍū niyākaracaraṇi ṭhevilāmādhā Shiridi Sai Baba Morning Aarati - Kakada Aarati
Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati - Madhyahna Aarati Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
ghe–uni pañcākaratī karūbābānsī āratī Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati - Madhyahna Aarati
Shiridi Sai Baba Evening Aarati - Dhoop Aarati Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
ārati sāyibābā saukhya dātāra jīva Shiridi Sai Baba Evening Aarati - Dhoop Aarati
Shiridi Sai Baba Night Aarati - Shej Aarati Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
ovāḷu āratī mājhyā sadgurunādhā mājhyā sāyinādhā| Shiridi Sai Baba Night Aarati - Shej Aarati
Om Jai Jagdish Hare Devanagari
English
Gujarathi
Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
Oriya
Bengali
Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare Om Jai Jagdish Hare
Jai Ganesha Jai Ganesha English
Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Jai Ganesha Jai Ganesha
Suladhi
Narashima Suladhi - Sri Vijayadasaru Kannada
Veera Simhane Narashimane Daya Para... Narashima Suladhi
Kapila Suladhi - Sri Vijayadasaru Kannada
Siddhi Dayaka Sishyajana Paripala Parama... Kapila Suladhi
Danvantari Suladhi - Sri Vijayadasaru Kannada
Ayu Vriddhi Yagodhu Sreyasu Baruvudhu... Danvantari Suladhi
Durga Suladhi - Sri Vijayadasaru Kannada
Durga Durgeya Mahadusta Jana Samhare... Durga Suladhi
Mukhya Prana Suladhi - Sri Vijayadasaru Kannada
Koti Yadare Bedenu Balupari... Mukhya Prana Suladhi
Devotional Songs
Bhagyada Lakshmi Baramma - Sri Purandara Dasaru English
Kannada
bhāgyada lakṣmī bāramma, nammamma nī... Bhagyada Lakshmi Baramma (Bheemasen Joshi)

Bhagyada Lakshmi Baramma (Subba Lakshmi)
Baaro Guru Raghavendra - Sri Appannacharya English
Kannada
Baaro Guru Raghavendra ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ... Baaro Guru Raghavendra

Deva Banda Namma Swami - Sri Purandara Dasaru Kannada
Deva Banda Namma Swami... Deva Banda Namma Swami

Gajavadana Beduve - Sri Purandara Dasaru Kannada
Gajavadana Beduve... Gajavadana Beduve

Pavamana Pavamana - Sri Vijaya Daasaru Kannada
Pavamana Pavamana... Pavamana Pavamana

Raghavendra Guru Rayara Sevisiro - Sri Hari Dasaru Kannada
Raghavendra Guru Rayara Sevisiro... Raghavendra Guru Rayara Sevisiro

Tugire Rayara - Sri Hari Dasaru Kannada
English
Devanagari
Tugire Rayara... Tugire Rayara

Thunga Theeradi Ninta Suyativara - Sri Hari Dasaru Kannada
Thunga Theeradi Ninta Suyativara... Thunga Theeradi Ninta Suyativara

Yaadhava Nee Baa - Sri Purandara Daasaru Kannada
Yaadhava Nee Baa... Yaadhava Nee Baa

Yake Mukanadyo Guruve Kannada
Yake Mukanadyo Guruve... Yake Mukanadyo Guruve

Bhaja Govindam - Sri Adi Shankaracharya Kannada
Devanagari
Gujarathi
Malayalam
Oriya
Tamil
Telugu
Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam... Bhaja Govindam

Apavitra Pavitrova Apavitra Pavitrova Lyrics (English)
Anna Suktha Anna Suktha
Anantarupa Anantanama Anantarupa Anantanama
Avatara Traya Stotra – By Sri Vadiraja Swamy Avatara Traya Stotra (Kannada)
Aditya Stotra Aditya Stotra (Kannada)
Aswatha Vrukasha Vandana Aswatha Vrukasha Vandana (Kannada)
Anjaneya Stotra Anjaneya Stotra (Kannada)
Aganitha guna gana Aganitha guna gana
Achamaneeyam (OM Kesavaya Swaha) Achamaneeyam (English)
Ayodhyayavasi Ram Dasharatha Nandana Rama Ayodhyayavasi Ram Dasharatha Nandana Rama
Ambaam Bhajaami Ambaam Bhajaami
Anjaneya raghuveera ramadhuta Anjaneya raghuveera ramadhuta
Anjaneya veera hanumantha Anjaneya veera hanumantha
Amba Parameshvari Amba Parameshvari
Annapoorneshwari Sahasranama Annapoorneshwari Sahasranama
Atma Rama Ananda Ramana Atma Rama Ananda Ramana
Aayanaa kesavaa mahdava Aayanaa kesavaa mahdava
Anjaneya Sahasranama Anjaneya Sahasranama
Anjaneya Sahasranamavali Anjaneya Sahasranamavali (English)
Brahma Suktha Brahma Suktha
Bhola Natha Umapathe Bhola Natha Umapathe
Brahspathi - Brahspathi Stotra Brahspathi Stotra (Kannada)
Budha Pancha Vimshati Nama Stotra Budha Pancha Vimshati Nama Stotra (Kannada)
Bala Mukunda Astakam Sri Bala-Mukunda-Astakam (English) Sri Bala-Mukunda-Astakam
Conclusion Prayer Conclusion Prayer (English)
Chandra Shasta Vishathi Nama Stotra Chandra Shasta Vishathi Nama Stotra (Kannada)
Durga Devi Stotra Durga Devi Stotra (Kannada)
Deva Deva Deva Krishna Deva Deva Deva Krishna
Devi Bhavani Jagatajanani Devi Bhavani Jagatajanani
Devi bhavani Devi bhavani
Datta - Datta Stotra Datta Stotra (Kannada)
Dakshinamoorthy Strotram Dakshinamoorthy Strotram
Dakshina Murthy Stotra Dakshina Murthy Stotra (Kannada)
Dadhi Vamana Stotra Dadhi Vamana Stotra (Kannada and Devanagari)
Damodara Stotra Sri Damodara Stotra (Kannada and Devanagari)
Deva Krishna Deva Krishna
Eenanadana Gajaanana Eenanadana Gajaanana
Eka dantam Vinayakam Eka dantam Vinayakam
Eka Slokatmaka Ramayanam (Adau Rama Tapovanadi) Eka Slokatmaka Ramayanam (English)
Eka Slokatmaka Bhagavatham Eka Slokatmaka Bhagavatham (English)
Ganesha Stotra (Shuklam Bharadharam) Ganesha Stotra (Kannada)
Gajanana Om Gajanana Om
Ganesha Sharanam Ganesha Sharanam
Ganesha Astottara Shatanamavali (Om Gajananaya Namah) Ganesha Astottara Shatanamavali (English)
Gajanana OM Gajavadana Gajanana OM Gajavadana
Gananatham Gananatham Gananatham Gananatham
Gauri nandana Gajanana Gauri nandana Gajanana
Ganaraya Shri Ganaraya Ganaraya Shri Ganaraya
Go Suktha Go Suktha
Gita Dhayanam Gita Dhayanam
Garuda Vahana Narayana Garuda Vahana Narayana
Gopala Giridhara Bala Gopala Giridhara Bala
Govinda Madhava Gopala Keshava Govinda Madhava Gopala Keshava
Guruvayurpura Shri Hari Krishna Guruvayurpura Shri Hari Krishna
Gowri Japa Gowri Japa (Kannada)
Gayatri Sahasranama from the Devi Bhagavata Purana Gayatri Sahasranama from the Devi Bhagavata Purana (English)
Gayatri Mantra Introduction Gayatri Mantra Introduction
Gayatri Sahasranama Gayatri Sahasranama
Gayatri Phalashruthi Gayatri Phalashruthi
Guru Puja Stotram Sri Guru Puja Stotram (English) Guru Puja Stotram
Guru Mantra Guru Mantra (English) Guru Mantra
Guru Stotram Guru Stotram
Hayavadana Ashtakam Hayavadana Ashtakam (Kannada and Devanagari)
Hayagriva Dvadasha Nama Stotra Hayagriva Dvadasha Nama Stotra (Kannada and Devanagari)
He Madhava he Madhusudana He Madhava he Madhusudana
He Murali Madhava He Murali Madhava
Hari Om Tatsat Hari Om Tatsat
Hari Vayu Stuthi Introduction, Translation, and Benefits Hari Vayu Stuthi Introduction, Translation, and Benefits (English) Sri Hari Vayu Stuthi Introduction, Translation, and Benefits
Indrashi Stotra Indrashi Stotra (Kannada)
Jaya Lambodara Pahi Mam Jaya Lambodara pahi mam
Jaya Govinda Jaya Anantha Jaya Govinda Jaya Anantha
Jaya Jaya Raghu Nandana Jaya Jaya Raghu Nandana
Jagadashraya Shri Raghurama Jagadashraya Shri Raghurama
Jai Shiva (Aarti - Hindi) Jai Shiva
Jai Ambe Gouri (Aarti) Jai Ambe Gouri
Jaya Jaya Bhavani Maa Jaya Jaya Bhavani Maa
Jaya Jaya Devi Daya Lahari Jaya Jaya Devi Daya Lahari
Krishna Murari (Aarti - Hindi) Krishna Murari
Krishna Vandana Krishna Vandana (Kannada)
Karuniso Ranga (Kannada) Karuniso Ranga
Krishna Krishna Krishna Krishna
Kalyana Krishna Kamaniya Krishna Kalyana Krishna Kamaniya Krishna
Kamalanayana Prabhu Kamalapathi Kamalanayana Prabhu Kamalapathi
Keshava Madhava Madhusudana Keshava Madhava Madhusudana
Krishna Krishna Govinda Madhav Krishna Krishna Govinda Madhav
Krishna Krishna Jaya Gopi Rama Krishna Krishna Jaya Gopi Rama
Krishna Krishna Manamohana Krishna Krishna Manamohana
Krishna Krishna Mukunda Janardana Krishna Krishna Mukunda Janardana
Krishna Krishna Yaduvara Krishna Krishna Krishna Yaduvara Krishna
Krishna Rama Govinda Narayana Krishna Rama Govinda Narayana
Krishnam Vande Nanda Kumaram Krishnam Vande Nanda Kumaram
Kailasavaasa Gourisha (Kannada) Kailasavaasa Gourisha
Kala Rupini Kadambari Kala Rupini Kadambari
Kali kali maha kalikapalini Kali kali maha kalikapalini
Kubera Astotara Shatamanavali Kubera Astotara Shatamanavali (Kannada)
Kubera Mantra Kubera Mantra
Laghu Vishnu Sahasra Nama Stava Laghu Vishnu Sahasra Nama Stava (Kannada and Devanagari)
Lingastaka Stotra Lingastaka Stotra (Kannada)
Mrityunjaya Mahamanthram Mrityunjaya Mahamanthram (English)
Mahalakshmi Stotra Mahalakshmi Stotra (Kannada)
Maha Lakshmi Kavacham Maha Lakshmi Kavacham (English)
Mangala Chandika Stotra Mangala Chandika Stotra (Kannada)
Mangala Suktha Mangala Suktha
Mukti Mantra Mukti Mantra (English)
Mahalakshmi Sahasranama Mahalakshmi Sahasranama
Nivedana Stotra (Twameva Mata) Nivedana Stotra (English and Kannada)
Narasimha Kavacham Sri Narasimha Kavacham (Kannada, Devanagari, and English)
Nrusimha Krupavalokana Prarthana Stuti Nrusimha Krupavalokana Prarthana Stuti (Kannada)
Narayana Varma (Narayana Kavacha) Narayana Varma (Narayana Kavacha) (Kannada and Devanagari)
Narayana Stotra Narayana Stotra (Kannada and Devanagari)
Nagaraja - Nava Naga Stotra Nava Naga Stotra (Kannada)
Navagraha Stotra Navagraha Stotra (Kannada)
Om Jai Saraswathi Matha (Aarti - Hindi) Om Jai Saraswathi Matha
Prathana (Swasti Prajabya) Prathana (Kannada)
Purushattamaya Rama Ram Purushattamaya Rama Ram
Pativarityara Smarane Pativarityara Smarane (Kannada)
Pratha Smarane Pratha Smarane (Kannada)
Prayer to Recite before Consuming Food Prayer to Recite before Consuming Food (Kannada)
Prayer to Recite before Consuming Medicine Prayer to Recite before Consuming Medicine (Kannada)
Prayer to Recite when Bathing Prayer to Recite when Bathing (Kannada)
Prayer to Recite when Making Circumbulations to God Prayer to Recite when Making Circumbulations to God (Kannada)
Prayer to Recite when receiving Sacred Water Prayer to Recite when receiving Sacred Water (Kannada)
Ramesha Stuti Ramesha Stuti (Kannada and Devanagari)
Rama Smaranam Rama Smaranam (Kannada)
Ramastakam Ramastakam (Kannada)
Radhesham Radhesham
Rudra Suktha Rudra Suktha
Rama Namo Rama Namo
Raja Rajeshwari Stotra Raja Rajeshwari Stotra (Kannada)
Runa Mochaka Stotra Runa Mochaka Stotra (Kannada)
Raagi Tandira Bhikshake Raagi Tandira Bhikshake
Srinivasa Stotra Srinivasa Stotra (Kannada, Devanagari, and English)
Sai Gajaanana Dheenavana Sai Gajaanana Dheenavana
Seetharama Kaho Seetharama Kaho
Shiva Panchakshara Stotram Shiva Panchakshara Stotram (English)
Shiva Stotra Shiva Stotra (Kannada)
Saraswati Vandana Saraswati Vandana (English and Kannada) Saraswati Vandana
Sarawati Suktha Sarawati Suktha
Sharade Sahasranama Sharade Sahasranama
Sarada Stotra Sarada Stotra (Kannada)
Subramanya Stotra Subramanya Stotra (Kannada)
Sankasta Chaturti Vrutha (Kannada Audio) Sankasta Chaturti Vrutha Kannada
Surya Mandala Stotram Surya Mandala Stotram
Surya Dhyana Surya Dhyana (Kannada)
Surya Dhyana (2) Surya Dhyana (2) (Kannada)
Surya Dwadasha Nama Surya Dwadasha Nama (Kannada)
Sukra Stotra Sukra Stotra (Kannada)
Shanti Mantra Shanti Mantra
Sankasta Nashana Ganesha Stotra (Om Pranamya Sirasa) Sankasta Nashana Ganesha Stotra (Kannada)
Sanishswara Dhayna Sanishswara Dhayna (Kannada)
Saligrama Stotra Saligrama Stotra (Kannada)
Shanthi Mantra Saha Navavatu Shanthi Mantra Saha Navavatu
Special Slokas for every day of the week Special Slokas for every day of the week (English)
Tulsi Stuthi Tulsi Stuthi (Kannada)
Trisu Parna Suktha Trisu Parna Suktha
Two Line Navagraha Stotram Two Line Navagraha Stotram (English)
Vishnu Ashtavimshati Nama Stotra Vishnu Ashtavimshati Nama Stotra (Kannada, Devanagari, and English)
Vishnu Shodasha Nama Stotra Vishnu Shodasha Nama Stotra (Kannada)
Vishnu Stuti Vishnu Stuti (Kannada and Devanagari)
Vishnu Ashta Nama Stotra Vishnu Ashta Nama Stotra (Kannada and Devanagari)
Vishnu Shata Nama Stotra Vishnu Shata Nama Stotra (Kannada, Devanagari, and English)
Vyasa Stotra (Daridrya Hara Stotra) Vyasa Stotra (Daridrya Hara Stotra) (Kannada, Devanagari, and English)
Venkatesha Dvadasha Nama Stotra Venkatesha Dvadasha Nama Stotra (Kannada, Devanagari, and English)
Vighneswara Prayer (Shuklambara Dharam) Vighneswara Prayer (English)
Vyasa Varnanam Sri Vyasa Varnanam (Kannada and Devanagari)
Venkateswara Strotram (Vina Venkatesam) Venkateswara Strotram (English)
Vishnu Sahasranaamavali (OM Achyutaya Namaha...) Shri Vishnu Sahasranaamavali (English)
Vishnu Stotra (Shantha Karam Bujaga Shayanam) Vishnu Stotra (English)
Vigneshwara Stuthi (AaGajanana Padmakram) Vigneshwara Stuthi (Kannada)
Vasavi Stotra Vasavi Stotra (Kannada)
underline
About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer
underline
Loading
underline