YouSigma- the web's most extensive resource for information
Pooja Slokas

Go to Home Page

Jaya Nama Samvatsara (Mar 2014- Mar 2015) Important Dates and Pooja Vidhi
tr>

Ambhruni Suktha or Mahalaxmi Suktha or Devi Suktha (Rig Veda) - ahaM rudrEBIrvasubiScharAmYahamAditairuta viSvadEvai

Devanagari English   Kannada           Audio
Anna Suktha (Rig Veda) - a̱ham a̍smi prathama̱jā ṛ̱tasya̍   English               Audio
Ayushya Suktha (Rig Veda) - yo brahmaa brahmaNa ujjahaara Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu     Audio

Balitha Suktha (Rig Veda) - Baliktha Tad Vapushe Dhayi

Devanagari     Kannada           Audio
Bhagya Suktha (Rig Veda) - om praatar agnim praatar indragm Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu     Audio
Brahma Suktha (Rigveda) - brahma̍ jajñā̱naṁ pra̍tha̱maṁ   English               Audio
Devi Suktha (Rig Veda) - aham rudrebhir vasubhish charaamyaham Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu     Audio
Durga Suktha (Rig Veda) - jaatavedase sunavaama soma maraateeyato Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio

Manyu Suktha (Rig Veda - Mantra 10; Suktha 83 and 84) - yaste manyo vidhadvajra saayaka

Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Narayana Suktha (Rig Veda) - sahasra sheersham devam vishvaaksham Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Nakshtra Suktha (Rig Veda) - om || agnirnah paatu kruttikaaha | nakshatram devamindriyam Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu     Audio

Purusha Suktha (Rig Veda) - om tacCham yoraavruNeemahe

Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu     Audio

Sri Suktha (Rig Veda) - hiraNyavarNaam hariNeem

Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio

Vishnu Suktha (Rig Veda) - om vishNornukam veeryaaNi pravocham

Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Rudra Chamakam (Yajurveda) - oṃ agnā’viṣṇo sajoṣa’semāva’rdhantu Devanagari English Gujarathi Kannada Malayalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Mantra Pushpa (Yajurveda) - yo’pāṃ puṣpaṃ veda’ puṣpa’vān Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Mahalakshmi Ashtakam (Padma Purana) - namastestu mahāmāye śrīpīṭhe surapūjite Devanagari English Gujarathi Kannada Malayalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Devi Stuthi (Markandeya Purana) - Ya devi sarvabhuteshu Vishnu-mayeti sadbita Devanagari English               Audio
Sri Venkatesha Stotra (Brahmanda Purana) - Venkatesho, Vasudeva, Pradhyumno, Amitha Vikrama Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Lakshmi Sahasranama (Brahma Purana) - namnam sasta sahasramca bruhi garya Devanagari
English
  Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
    Audio
Lalitha Sahasranama (Brahma Purana) - Si mata sri maharani srimat-simhasaneshvari Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Ganesh Sahasranama (Ganesha Purana)- oṃ gaṇeśvaro gaṇakrīḍo gaṇanātho gaṇādhipaḥ Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Sudarshana Sahasranama (Vihageshwara samhita) - srıcakrah srıkarah srisah Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Narashima Stotra (Saneeswara Rachita) - yat päda-pankaja-raja paramädharena   English   Kannada     Telugu     Audio
Nava Graha Strotra (Shri Vyas Rushi Virachita) - Japakusuma Sankasam   English   Kannada           Audio
Vishnu Sahasranama (Sri Veda Vyaasa) - Om Vishvam Vishnurvasatkaro butha bhavya bhavat prabhuh Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Aditya Hridaya (Agastya Maharishi Virachita) - tato yuddha pariśrāntaṃ samare cintayā sthitam Devanagari English Gujarathi Kannada   Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Dwadasha Stotra atha prathamodhyayah (Sri Madhvacharya Virachita) - vamde vamdyam sadanamdam vasudevam niramjanam Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha dvitiyodhyayah (Sri Madhvacharya Virachita) - sujanodadhisamvrddhi parnacamdro gunarnavah Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha trtiyodhyaya (Sri Madhvacharya Virachita) - kuru bhumksva ca karma nijam Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha caturtham stotram (Sri Madhvacharya Virachita) - nijapurna sukhamitabodhatanuh Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha pancamam stotram (Sri Madhvacharya Virachita) - vasudevaparimeya sudhaman Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha sastamastotram (Sri Madhvacharya Virachita) - devakinandana nandakumara Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha saptamam stotram (Sri Madhvacharya Virachita) - visvasthiti pralaya Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha astamastotram (Sri Madhvacharya Virachita) - vamditasesavamdyoruvrmdarakam...preenayamo vasudevam Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha navamastotram (Sri Madhvacharya Virachita) - atimata tamogirisamitivibhedana Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha dasamastotram (Sri Madhvacharya Virachita) - ava nah sripatirapratiradhikesadibhavade Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha ekadasastotram (Sri Madhvacharya Virachita) - udirnamajaram divyamamrtasyamdyadhisitu Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dwadasha Stotra atha dvadasastotram (Sri Madhvacharya Virachita) - anamdamukumda aravimdanayana Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha prathamodhyayah (Sri Madhvacharya Virachita)       Kannada           Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha dvitiyodhyayah (Sri Madhvacharya Virachita)       Kannada           Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha trtiyodhyaya (Sri Madhvacharya Virachita)       Kannada           Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha caturtham stotram (Sri Madhvacharya Virachita)       Kannada           Audio
Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram (Sri Adi Shankaracharya Virachita) - śrīmatpayonidhiniketana cakrapāṇe Devanagari English Gujarati Kannada Malayalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Lingashtakam (Sri Adi Sankaracarya Virachita) - brahmamurāri surārcita liṅgaṃ Devanagari English Gujarathi Kannada Malayalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Bilwa Ashtakam (Sri Adi Sankaracarya Virachita) - tridaḷaṃ triguṇākāraṃ trinetraṃ ca triyāyudhaṃ Devanagari English Gujarathi Kannada Malayalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Annapoorneshwari Stotra (Sri Adi Sankaracarya Virachita) - nityānandakarī varābhayakarī saundarya ratnākarī Devanagari English Gujarathi Kannada Malayalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Bhaja Govindam (Sri Adi Shankaracharya Virachita) - Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Devanagari   Gujarathi Kannada Malayalam Tamil Telugu Oriya   Audio
Vayustuti (Sri Trivikrama Panditacharya Virachita) - pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTA- Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Narasimha Stuti (Sri Narayana Pandithacharya Virachita) - udayaravi sahasradyOtitaM rUkShavIkShaM Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Shiva Stuthi (Sri Narayana Pandithacharya) - Sputam Spatika Saprabham Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Dashavatara Stuthi (Sri Vadiraja Yatigalu Virachita) - prOShThIsha vigraha Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Sri Krishnashtaka Stotra (Sri Vadiraja Yatigalu Virachita) - p¡lay¡cyuta palayajita palaya kamalalaya| Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Nama Ramayana (Sri Laksmanacarya Rachita) - Suddhabrahmaparatpara ram Devanagari English   Kannada     Telugu     Audio
Rama Raksha Stotram (Sri Budha Kaushika Rachita) - caritaṃ raghunāthasya śatakoṭi pravistaram Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Hanumaana Chalisa (Sri Tulsidas Virachita) - shree guru charana saroja raja Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Raghavendra Stotra (Sri Appannacharya Virachita) - śrīpūrṇabodhagurutīrthapayobdhipārā Devanagari English Gujarathi Kannada   Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Raghavendra Kavacha (Sri Appannacharya Virachita) - kavacam raghavendrasya yatimdrasya mahatmanah Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Raghavendra Mangalashtakam (Sri Appannacharya Virachita) - Srimadramapadaravindamadhupada Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Baaro Guru Raghavendra (Sri Appannacharya Virachita) - Baaro Guru Raghavendra   English   Kannada           Audio
Raghavendra Akshara Mala Stuti (Sri Krishna avadhootaru Virachita) - Agyana Nashaya Vigyana Poornaya Devanagari English Gujarathi Kannada Malayalam Tamil Telugu   Bengali Audio
Yantrodharaka Pranadevara Stotra (Sri Vyasaraja Theertharu Virachita) - Namami Dhootam Ramasya Devanagari English   Kannada Malayalam Tamil Telugu     Audio
Sri Venkatesha Stotra (Prativadibhayankara Sri Anantacarya) - kamalākuca cūcuka kuṅkamato Devanagari English Gujarati Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Venkatesha Suprabatha (Prativadibhayankara Sri Anantacarya Virachita) - kausaly¯a supraj¯a r¯ama p¯urv¯a Devanagari English   Kannada Malyalam Tamil Telugu   Bengali Audio
Shiridi Sai Baba Morning Aarati Kakada Aarati (Sant Tukaram Maharaj, Sant Janabai, Shri Krishna Jogiswar Bhishma, Sant Namdev, Shri Krishna Jogiswar Bhishma, Shri Krishna Jogiswar Bhishma,Smt. Raghunath Savitri Tendulkar, Sri Dasganu Maharaj Virachita) - joḍū niyākaracaraṇi ṭhevilāmādhā Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Shiridi Sai Baba Noon Madhyahna Aarati (Shri Krishna Jogiswar Bhishma, Shri Madhavrao Vamanrao Adkar, Shri Krishna Jogiswar Bhishma, Shri Dasganu Maharaj, Shri Mohani Raj, Shri Upasani Baba Maharaj Virachita) - ghe–uni pañcākaratī karūbābānsī āratī Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Shiridi Sai Baba Evening Dhoop Aarati (Shri Madhavrao Vamanrao Adkar, Shri Dasganu Maharaj, Shri Mohani Raj, Shri Upasani Baba Maharaj, B.V.Deo Virachita) - ārati sāyibābā saukhya dātāra jīva Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Shiridi Sai Baba Night Shej Aarati (Sant Tukaram Maharaj, Rama Janardhani Swami, Shri Rameswar Bhat, Shri Krishna Jogeswar Bhishma Virachita) - ovāḷu āratī mājhyā sadgurunādhā mājhyā sāyinādhā Devanagari
English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Om Jai Jagdish Hare (Pandit Shardha Ram Phillauri Virachita) - Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Narashima Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - Veera Simhane Narashimane Daya Para   English   Kannada           Audio
Kapila Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - Siddhi Dayaka Sishyajana Paripala Parama Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Danvantari Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - Ayu Vriddhi Yagodhu Sreyasu Baruvudhu Devanagari English   Kannada           Audio
Durga Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - Durga Durgeya Mahadusta Jana Samhare   English   Kannada
          Audio
Mukhya Prana Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - Koti Yadare Bedenu Balupari   English   Kannada
          Audio
Pavamana Pavamana (Sri Vijaya Daasaru Virachita) - Pavamana Pavamana   English   Kannada           Audio
Bhagyada Lakshmi Baramma (Sri Purandara Dasaru Virachita) - bhāgyada lakṣmī bāramma, nammamma nī   English   Kannada           Audio
Deva Banda Namma Swami (Sri Purandara Dasaru Virachita) - Deva Banda Namma Swami   English   Kannada           Audio
Gajavadana Beduve (Sri Purandara Dasaru Virachita) - Gajavadana Beduve   English   Kannada           Audio
Yaadhava Nee Baa (Sri Purandara Daasaru Virachita) - Yaadhava Nee Baa       Kannada           Audio
Raghavendra Guru Rayara Sevisiro (Sri Hari Dasaru Virachita) - Raghavendra Guru Rayara Sevisiro       Kannada           Audio
Tugire Rayara (Sri Hari Dasaru Virachita) - Tugire Rayara Devanagari English   Kannada           Audio
Thunga Theeradi Ninta Suyativara (Sri Hari Dasaru Virachita) - Thunga Theeradi Ninta Suyativara       Kannada           Audio
Yake Mukanadyo Guruve (Sree Jaganatha Dasaru Virachita) - Yake Mukanadyo Guruve       Kannada           Audio
Om Namah Shivaya Chanting                   Audio
Om Chanting                   Audio
Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting                   Audio
Poojyaya Raghavendraya Chanting                   Audio
Om Namo Shri Sai Nath Chanting                   Audio
Gayatri Mantra Chanting                   Audio
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Chanting                   Audio
Sandhya Vandana Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Satyanarayana Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Vaibhava Lakshmi Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Mahalakshmi Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Varasiddhi Vinayaka Vrutha Pooja Vidhana                   Audio
Sri Satyanarayan Katha   English                
Sri Shani Mahatme   English   Kannada           Audio (Kannada)
underline
About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer
underline
Loading
underline