YouSigma- the web's most extensive resource for information
Pooja Slokas

Go to Home Page

Jaya Nama Samvatsara (Mar 2014- Mar 2015) Important Dates and Pooja Vidhi
tr>

Ambhruni Suktha or Mahalaxmi Suktha or Devi Suktha (Rig Veda) - ahaM rudrEBIrvasubiScharAmYahamAditairuta viSvadEvai

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Anna Suktha (Rig Veda) - a̱ham a̍smi prathama̱jā ṛ̱tasya̍     English                     Audio
Ayushya Suktha (Rig Veda) - yo brahmaa brahmaNa ujjahaara Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Balitha Suktha (Rig Veda) - Baliktha Tad Vapushe Dhayi

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagya Suktha (Rig Veda) - om praatar agnim praatar indragm Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Telugu Tamil Audio
Brahma Suktha (Rigveda) - brahma̍ jajñā̱naṁ pra̍tha̱maṁ Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Suktha (Rig Veda) - aham rudrebhir vasubhish charaamyaham Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suktha (Rig Veda) - jaatavedase sunavaama soma maraateeyato Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Manyu Suktha (Rig Veda - Mantra 10; Suktha 83 and 84) - yaste manyo vidhadvajra saayaka

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Suktha (Rig Veda) - sahasra sheersham devam vishvaaksham Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nakshtra Suktha (Rig Veda) - om || agnirnah paatu kruttikaaha | nakshatram devamindriyam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Purusha Suktha (Rig Veda) - om tacCham yoraavruNeemahe

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Sri Suktha (Rig Veda) - hiraNyavarNaam hariNeem

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Vishnu Suktha (Rig Veda) - om vishNornukam veeryaaNi pravocham

Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rudra Chamakam (Yajurveda) - oṃ agnā’viṣṇo sajoṣa’semāva’rdhantu Assamese Bengali Gujarathi English Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mantra Pushpa (Yajurveda) - yo’pāṃ puṣpaṃ veda’ puṣpa’vān Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mahalakshmi Ashtakam (Padma Purana) - namastestu mahāmāye śrīpīṭhe surapūjite Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Stuthi (Markandeya Purana) - Ya devi sarvabhuteshu Vishnu-mayeti sadbita Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
venkateSha astakaM (Brahmanda Purana) - venkateSho, vAsudeva, pradhyumno, amitha vikrama Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Sahasranama (Brahma Purana) - namnam sasta sahasramca bruhi garya Devanagari
English
  Kannada
Malyalam
Tamil
Telugu
    Audio
Lalitha Sahasranama (Brahma Purana) - Si mata sri maharani srimat-simhasaneshvari Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Ganesh Sahasranama (Ganesha Purana)- oṃ gaṇeśvaro gaṇakrīḍo gaṇanātho gaṇādhipaḥ Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Sudarshana Sahasranama (Vihageshwara samhita) - srıcakrah srıkarah srisah Devanagari English   Kannada   Tamil Telugu     Audio
Narashima Krupavalokana Prarthana Stuti (Sri Saneeswara Virachita) - yatpAdapaMkajarajaH paramAdarENa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Navagraha Stotra (Sri Vyas Rushi Virachita) - japaa kusuma saMkaashaM kaashyapEyaM mahaadyutiM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vishnu Sahasranama from Mahabharatha (Sri Veda Vyaasa Virachita) - viSvaM viShNu: vaSatkAra: BUta Bavya Bavat praBu: Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio (note contains slokas more than in in Mahabharatha
Aditya Hridaya (Agastya Maharishi Virachita) - tato yuddha pariśrāntaṃ samare cintayā sthitam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha prathama stotram - 01 (Sri Madhvacharya Virachita) - vande vandyaM sadAnandaM vAsudevaM nira~njanam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dvitIyastotram - 02 (Sri Madhvacharya Virachita) - sujanodadhisamR^iddhipUrNacandraH guNArnavaH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha tR^itIyastotram - 03 (Sri Madhvacharya Virachita) - kuru bhu~Nxva ca karma nijaM niyataM haripAdavinamradhiyA satataM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha chaturthastotram - 04 (Sri Madhvacharya Virachita) - nijapUrNasukhAmitabodhatanuH parashaktiH anantaguNaH paramaH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha paMchamastotram - 05 (Sri Madhvacharya Virachita) - vAsudeva aparimeyasudhAman shuddha sadodita sundarikAnta Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha ShaShTastotram - 06 (Sri Madhvacharya Virachita) - matsyakarUpa layodavihArin vedavinetra chaturmukhavandya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha saptamastotram - 07 (Sri Madhvacharya Virachita) - vishvasthiti-praLaya-sarga-mahAvibhUti-vR^itti-prakAsha-niyama-AvR^iti-bandha-moxAH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha aShTamastotram - 08 (Sri Madhvacharya Virachita) - vaMditASEShavaMdyOruvRuMdArakaM caMdanAcacitO dArapInAMsakam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha navamastotram - 09 (Sri Madhvacharya Virachita) - atimata tamogirisamitivibhedana pitAmahabhUtida guNagaNanilaya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dashamastotram - 10 (Sri Madhvacharya Virachita) - ava nah sripatirapratiradhikesadibhavade Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha ekAdashastotram - 11 (Sri Madhvacharya Virachita) - udirnamajaram divyamamrtasyamdyadhisitu Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dvAdashastotram - 12 (Sri Madhvacharya Virachita) - Anandamukunda aravindanayana Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha prathamodhyayah (Sri Madhvacharya Virachita) - nArAyaNaM guNaiH sarvairudIrNaM dOShavarjitam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha dvitiyodhyayah (Sri Madhvacharya Virachita) - SroutasmRutiviruddhatvAt smRutayO na guNAn harEH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha trtiyodhyaya (Sri Madhvacharya Virachita) - SuBEna karmaNA svargaM nirayaM cha vikarmaNA Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha caturtham stotram (Sri Madhvacharya Virachita) - viShNurbrahma tathA dAtEtyEvaM nityamupAsanam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram (Sri Adi Shankaracharya Virachita) - śrīmatpayonidhiniketana cakrapāṇe Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lingashtakam (Sri Adi Sankaracarya Virachita) - brahma murAri surArchita lingam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bilvaashtakam (Sri Adi Sankaracarya Virachita) - tridalam triguNaakaaram trinetram cha triyaayudham Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Annapoorneshwari Stotra (Sri Adi Sankaracarya Virachita) - nityānandakarī varābhayakarī saundarya ratnākarī Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhaja Govindam (Sri Adi Shankaracharya Virachita) - Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vayustuti (Sri Trivikrama Panditacharya Virachita) - pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTA- Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narasimha Stuti (Sri Narayana Pandithacharya Virachita) - udayaravisahasradyOtitaM rUkShavIkShaM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiva Stuthi (Sri Narayana Pandithacharya) - Sputam Spatika Saprabham Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dashavatara Stuthi (Sri Vadiraja Yatigalu Virachita) - prOShThIsha vigraha suniShThIvanOddhRutavishiShTAMbuchArijaladhE Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Krishnashtaka Stotra (Sri Vadiraja Yatigalu Virachita) - pAlayAcyuta pAlayAjita pAlayA kamalAlaya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nama Ramayana (Sri Laksmanacarya Rachita) - SuddhabrahmaparAtpara rAm Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rama Raksha Stotram (Sri Budha Kaushika Rachita) - dhyAyEdAjAnubAhuM dhRutaSaradhanuShaM baddhapadmAsanasthaM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hanumaana Chalisa (Sri Tulsidas Virachita) - shree guru charana saroja raja Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Raghavendra Stotra (Sri Appannacharya Virachita) - SrI pUrNabOdha gurutIrtha payObdhipArA Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Kavacha (Sri Appannacharya Virachita) - kavacaM rAGavEMdrasya yatIMdrasya mahAtmanaH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Mangalashtakam (Sri Appannacharya Virachita) - Srimadramapadaravindamadhupada Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Baaro Guru Raghavendra (Sri Appannacharya Virachita) - bArO guru rAGavEMdra bArayyA bA bA Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Akshara Mala Stuti (Sri Krishna Avadhootaru Virachita) - Agyana Nashaya Vigyana Poornaya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yantrodharaka Pranadevara Stotra (Sri Vyasaraja Theertharu Virachita) - namAmi dUtaM rAmasya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Venkatesha Stotra (Prativadibhayankara Sri Anantacarya) - kamalākuca cūcuka kuṅkamato Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Suprabatha (Prativadibhayankara Sri Anantacarya Virachita) - kousalyaa suprajaa raama poorvaa sandhyaa pravartate Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Morning Aarati Kakada Aarati (Sant Tukaram Maharaj, Sant Janabai, Shri Krishna Jogiswar Bhishma, Sant Namdev, Shri Krishna Jogiswar Bhishma, Shri Krishna Jogiswar Bhishma,Smt. Raghunath Savitri Tendulkar, Sri Dasganu Maharaj Virachita) - jODoo niyaakaracharaNi ThEvilaamaadhaa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Noon Madhyahna Aarati (Shri Krishna Jogiswar Bhishma, Shri Madhavrao Vamanrao Adkar, Shri Krishna Jogiswar Bhishma, Shri Dasganu Maharaj, Shri Mohani Raj, Shri Upasani Baba Maharaj Virachita) - ghE^^uni paMchaakaratee karoobaabaansee aaratee Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Evening Dhoop Aarati (Shri Madhavrao Vamanrao Adkar, Shri Dasganu Maharaj, Shri Mohani Raj, Shri Upasani Baba Maharaj, B.V.Deo Virachita) - aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Night Shej Aarati (Sant Tukaram Maharaj, Rama Janardhani Swami, Shri Rameswar Bhat, Shri Krishna Jogeswar Bhishma Virachita) - OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Jai Jagdish Hare (Pandit Shardha Ram Phillauri Virachita) - Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - vIra siMhane nArasiMhane daya pArA Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kapila Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - siddidAyaka shiShyajana paripAla paramA Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Danvantari Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - AyuvRuddhi Aguvudu yashassu baruvudu Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - durgA durgeya mahaduShTajana saMhAre Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mukhya Prana Suladhi (Sri Vijayadasaru Virachita) - kotiyAdare biDeno balupari Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Pavamana Pavamana (Sri Vijaya Daasaru Virachita) - pavamAna pavamAna jagada prANa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagyada Lakshmi Baramma (Sri Purandara Dasaru Virachita) - BAgyada lakShmI bAramma Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Deva Banda Namma Swami (Sri Purandara Dasaru Virachita) - dEva banda namma swaami bandanO Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Gajavadana Beduve (Sri Purandara Dasaru Virachita) - gajavadana bEDuve Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yaadhava Nee Baa (Sri Purandara Daasaru Virachita) - yAdava nI bA yadukula nandana Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Guru Rayara Sevisiro (Sri Hari Dasaru Virachita) - rAghavEMdra guru rAyara sEvisirO saukhyadi jIvisirO Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Tugire Rayara (Sri Hari Dasaru Virachita) - tUgIre rAyara tUgIre gurugaLa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Thunga Theeradi Ninta Suyativara (Sri Hari Dasaru Virachita) - Thunga Theeradi Ninta Suyativara       Kannada           Audio
Yake Mukanadyo Guruve (Sree Jaganatha Dasaru Virachita) - Yake Mukanadyo Guruve       Kannada           Audio
Om Namah Shivaya Chanting                   Audio
Om Chanting                   Audio
Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting                   Audio
Poojyaya Raghavendraya Chanting                   Audio
Om Namo Shri Sai Nath Chanting                   Audio
Gayatri Mantra Chanting                   Audio
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Chanting                   Audio
Sandhya Vandana Devanagari English Gujarathi Kannada Malyalam Tamil Telugu Oriya Bengali Audio
Satyanarayana Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Vaibhava Lakshmi Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Mahalakshmi Vratha Pooja Vidhana                   Audio
Varasiddhi Vinayaka Vrutha Pooja Vidhana                   Audio
Sri Satyanarayan Katha   English                
Sri Shani Mahatme   English   Kannada           Audio (Kannada)
underline
About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer
underline
Loading
underline