YouSigma- the web's most extensive resource for information
Collection of Hindu Spiritual and Devotional Literature in Various Languages

Go to Home Page

tr>
Title
Source
Starting Line of the Lyrics
Lyrics
 

Ambhruni Suktha or Mahalaxmi Suktha or Devi Suktha

Rig Veda ahaM rudrEBIrvasubiScharAmYahamAditairuta viSvadEvai Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Anna Suktha Rig Veda a̱ham a̍smi prathama̱jā ṛ̱tasya̍     English                     Audio
Ayushya Suktha Rig Veda yo brahmaa brahmaNa ujjahaara Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Balitha Suktha

Rig Veda Baliktha Tad Vapushe Dhayi Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagya Suktha Rig Veda om praatar agnim praatar indragm Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Telugu Tamil Audio
Brahma Suktha Rig Veda brahma jagyaanam prathamam purastaat Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Suktha Rig Veda aham rudrebhir vasubhish charaamyaham Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suktha Rig Veda jaatavedase sunavaama soma maraateeyato Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Manyu Suktha

Rig Veda yaste manyo vidhadvajra saayaka Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Suktha Rig Veda sahasra sheersham devam vishvaaksham Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nakshtra Suktha Rig Veda om || agnirnah paatu kruttikaaha | nakshatram devamindriyam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Purusha Suktha

Rig Veda om tacCham yoraavruNeemahe Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Sri Suktha

Rig Veda hiraNyavarNaam hariNeem Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Vishnu Suktha

Rig Veda om vishNornukam veeryaaNi pravocham Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rudra Chamakam Yajurveda oṃ agnā’viṣṇo sajoṣa’semāva’rdhantu Assamese Bengali Gujarathi English Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mantra Pushpa Yajurveda yopam puspam veda Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kartika Damodara Stotra Pancharatra Agama vEdavibhOdaka kUrmasvarUpa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Varma or Narayana Kavacham Bhagavada Purana yayA guptaH sahasrAkShaH savAhAn ripusainikAn Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mahalakshmi Ashtakam Padma Purana namosthesthu maha maye Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Stuthi Markandeya Purana Ya devi sarvabhuteshu Vishnu-mayeti sadbita Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Astakam or Venkatesha Stotra Brahma Purana venkateSho, vAsudeva, pradhyumno, amitha vikrama Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Sahasranama Brahma Purana namnam sasta sahasramca bruhi garya     English
    Kannada
Malayalam
      Sanskrit
Tamil
Telugu
Audio
Sree Lalitha Sahasranama Brahma Purana Sree maataa, Sree mahaaraagnyee, Sreemat-siMhaasanESvaree Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Ganesh Sahasranama Ganesha Purana kathaM naamnaaM sahasraM taM gaNESa upadiShTavaan Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sudarshana Sahasranama Vihageshwara samhita srıcakrah srıkarah srisah     English     Kannada         Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Krupavalokana Prarthana Stuti Saneeswara Virachita yatpAdapaMkajarajaH paramAdarENa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Navagraha Stotra Veda Vyaasa Virachita japaa kusuma saMkaashaM kaashyapEyaM mahaadyutiM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vishnu Sahasranama from Mahabharatha Veda Vyaasa Virachita viSvaM viShNu: vaSatkAra: BUta Bavya Bavat praBu: Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio (note contains slokas more than in in Mahabharatha
Anjaneya Shloka   manOjavaM mArutatulyavegaM...and buddhir balam yasho dhairyam... Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Aditya Hridaya Agastya Maharishi Virachita tato yuddhaparishraantam samare chintayaa sthitam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha prathama stotram (01) Madhvacharya Virachita vande vandyaM sadAnandaM vAsudevaM nira~njanam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dvitIyastotram (02) Madhvacharya Virachita sujanodadhisamR^iddhipUrNacandraH guNArnavaH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha tR^itIyastotram (03) Madhvacharya Virachita kuru bhu~Nxva ca karma nijaM niyataM haripAdavinamradhiyA satataM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha chaturthastotram (04) Madhvacharya Virachita nijapUrNasukhAmitabodhatanuH parashaktiH anantaguNaH paramaH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha paMchamastotram (05) Madhvacharya Virachita vAsudeva aparimeyasudhAman shuddha sadodita sundarikAnta Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha ShaShTastotram (06) Madhvacharya Virachita matsyakarUpa layodavihArin vedavinetra chaturmukhavandya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha saptamastotram (07) Madhvacharya Virachita vishvasthiti-praLaya-sarga-mahAvibhUti-vR^itti-prakAsha-niyama-AvR^iti-bandha-moxAH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha aShTamastotram (08) Madhvacharya Virachita vaMditASEShavaMdyOruvRuMdArakaM caMdanAcacitO dArapInAMsakam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha navamastotram (09) Madhvacharya Virachita atimata tamogirisamitivibhedana pitAmahabhUtida guNagaNanilaya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dashamastotram (10) Madhvacharya Virachita ava naH shrIpatirapratiradhikeshAdibhavAde Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha ekAdashastotram (11) Madhvacharya Virachita udIrNamajaraM divyamamR^itasyaMdyadhIshituH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra atha dvAdashastotram (12) Madhvacharya Virachita Anandamukunda aravindanayana Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha prathamodhyayah (01) Madhvacharya Virachita nArAyaNaM guNaiH sarvairudIrNaM dOShavarjitam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha dvitiyodhyayah (02) Madhvacharya Virachita SroutasmRutiviruddhatvAt smRutayO na guNAn harEH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha trtiyodhyaya (03) Madhvacharya Virachita SuBEna karmaNA svargaM nirayaM cha vikarmaNA Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha caturtham stotram (04) Madhvacharya Virachita viShNurbrahma tathA dAtEtyEvaM nityamupAsanam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri kriShnapadyam (kamdukastutih) Madhvacharya Virachita aMbaragaMgAchuMbitapAdaH padatalavidalitagurutaraSakaTaH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Adi Shankaracharya Virachita shreemat payonidhi niketana chakra paaNe Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lingashtakam Adi Shankaracharya Virachita brahma murAri surArchita lingam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bilvaashtakam Adi Shankaracharya Virachita tridalam triguNaakaaram trinetram cha triyaayudham Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Annapoorneshwari Stotra Adi Shankaracharya Virachita nityaanandakaree varaabhayakaree sauMdarya ratnaakaree Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhaja Govindam Adi Shankaracharya Virachita bhaja gOvindaM bhaja gOvindaM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vayustuti Trivikrama Panditacharya Virachita pAMtvasmAn puruhUtavairibalavanmAtaMgamAdyad GaTA- Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narasimha Stuti Narayana Pandithacharya Virachita udayaravisahasradyOtitaM rUkShavIkShaM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiva Stuthi Narayana Pandithacharya Virachita sphuTaM sphaTikasaprabhaM sphuTitahATakashrIjaTaM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dashavatara Stuthi Vadiraja Yatigalu Virachita prOShThIsha vigraha suniShThIvanOddhRutavishiShTAMbuchArijaladhE Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Krishnashtaka Stotra Vadiraja Yatigalu Virachita pAlayAcyuta pAlayAjita pAlayA kamalAlaya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hayagriva Sampadastotram Vadiraja Yatigalu Virachita hayagrIva hayagrIva hayagrIvEti vAdinam Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nama Ramayana Laksmanacarya Rachita SuddhabrahmaparAtpara rAm Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rama Raksha Stotram Budha Kaushika Rachita dhyAyEdAjAnubAhuM dhRutaSaradhanuShaM baddhapadmAsanasthaM Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hanumaana Chalisa Tulsidas Virachita shree guru charana saroja raja Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Raghavendra Stotra Appannacharya Virachita SrI pUrNabOdha gurutIrtha payObdhipArA Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Kavacha Appannacharya Virachita kavacaM rAGavEMdrasya yatIMdrasya mahAtmanaH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Mangalashtakam Appannacharya Virachita shreemadraamapadaaraviMdamadhupaH shreemadhvavaMshaadhipaH Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Baaro Guru Raghavendra Appannacharya Virachita bArO guru rAGavEMdra bArayyA bA bA Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Akshara Mala Stuti Krishna Avadhootaru Virachita aj~jAnanAshAya vij~jAnapUrNAya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yantrodharaka Pranadevara Stotra Vyasaraja Theertharu Virachita namAmi dUtaM rAmasya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Mangalacharana Sandhi Jagannatha Vittala Dasaru shrI ramani karakamala pUjitha chArucharana sarOja braHma Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Karuna Sandhi Jagannatha Vittala Dasaru shravana manakAnamdhavIvudhu bhavajanitha dhu:khagaLa kaLevudhu Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Vyaptha sandhi Jagannatha Vittala Dasaru puruSharUpatraya purAtana Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Bojanarasa Vibhava sandhi Jagannatha Vittala Dasaru vanajajAMDadoLuLLakhiLa chE Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Vibhudhi Sandhi Jagannatha Vittala Dasaru shrItharuNivallabhana paramavibUthirUpava kamda kamdalI Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Pancha Maha Yagna Sandhi Jagannatha Vittala Dasaru jananipitha bU vAridhAmbara venipa pamchAgniyali Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Hari Kathamruta Sara Panchtanmatra Sandhi Jagannatha Vittala Dasaru bhU salila shikhi pavana bhUtA Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Venkatesha Stotra Prativadibhayankara Sri Anantacarya Kamala kucha choochuka kumkumatho Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Suprabatha Prativadibhayankara Sri Anantacarya kousalyaa suprajaa raama poorvaa sandhyaa pravartate Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Morning Aarati Kakada Aarati Tukaram Maharaj and others jODoo niyaakaracharaNi ThEvilaamaadhaa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Noon Madhyahna Aarati Krishna Jogiswar Bhishma and others ghE^^uni paMchaakaratee karoobaabaansee aaratee Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Evening Dhoop Aarati Madhavrao Vamanrao Adkar and others aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Night Shej Aarati Tukaram Maharaj and others OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Jai Jagdish Hare Shardha Ram Phillauri Virachita Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Suladhi Vijayadasaru Virachita vIra siMhane nArasiMhane daya pArA Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kapila Suladhi Vijayadasaru Virachita siddidAyaka shiShyajana paripAla paramA Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Danvantari Suladhi Vijayadasaru Virachita AyuvRuddhi Aguvudu yashassu baruvudu Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suladhi Vijayadasaru Virachita durgA durgeya mahaduShTajana saMhAre Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mukhya Prana Suladhi Vijayadasaru Virachita kotiyAdare biDeno balupari Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Pavamana Pavamana Vijayadasaru Virachita pavamAna pavamAna jagada prANa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagyada Lakshmi Baramma Purandara Dasaru Virachita BAgyada lakShmI bAramma Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Deva Banda Namma Swami Purandara Dasaru Virachita dEva banda namma swaami bandanO Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Gajavadana Beduve Purandara Dasaru Virachita gajavadana bEDuve Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yaadhava Nee Baa Purandara Dasaru Virachita yAdava nI bA yadukula nandana Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Guru Rayara Sevisiro Hari Dasaru Virachita rAghavEMdra guru rAyara sEvisirO saukhyadi jIvisirO Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Tugire Rayara Hari Dasaru Virachita tUgIre rAyara tUgIre gurugaLa Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Thunga Theeradi Ninta Suyativara Hari Dasaru Virachita tuMgA teeradi niMta suyativaranyAre pELammaYya Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yake Mukanadyo Guruve Jaganatha Dasaru Virachita yAke mUkanAdyO guruve nI yAke mUkanAdyO Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Namah Shivaya Chanting                               Audio
Om Chanting                               Audio
Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting                               Audio
Poojyaya Raghavendraya Chanting                               Audio
Om Namo Shri Sai Nath Chanting                               Audio
Gayatri Mantra Chanting                               Audio
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Chanting                               Audio
Sandhya Vandana       Bengali English Gujarathi   Kannada Malyalam   Oriya   Sanskrit Tamil Telugu Audio
Satyanarayana Vratha Pooja Vidhana                               Audio
Vaibhava Lakshmi Vratha Pooja Vidhana                               Audio
Mahalakshmi Vratha Pooja Vidhana                               Audio
Varasiddhi Vinayaka Vrutha Pooja Vidhana                               Audio
Sri Satyanarayan Katha         English                      
Sri Shani Mahatme         English     Kannada               Audio (Kannada)
underline
About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer
underline
Loading
underline