YouSigma- the web's most extensive resource for information
Collection of Hindu Spiritual and Devotional Literature in Various Languages

Go to Home Page

Title
Source
Starting Line of the Lyrics
Lyrics
 

Rayara Bhajane

    Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  

Ambhruni Suktha or Mahalaxmi Suktha or Devi Suktha

Rig Veda ahaṁ rudrēbhīrvasubiścarāmyahamāditairuta viśvadēvai: (ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭೀರ್ವಸುಬಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾದಿತೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈ:) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Anna Suktha Rig Veda aham asmi prathamaja rtasya (ಅಹಮ್ ಅಸ್ಮಿ ಪ್ರಥಮಜ ರ್ತಸ್ಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Ayushya Suktha Rig Veda yo brahmā brahmaṇa ujjahāra (ಯೊ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಹಾರ ಪ್ರಾಣೈಹ ಶಿರಹ ಕ್ರುತ್ತಿವಾಸಾಹ ಪಿನಾಕೀ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Balitha Suktha

Rig Veda balittha tad vapusedhayi darsatam devasya (ಬಲಿತ್ಥ ತದ್ ವಪುಸೆಧಯಿ ದರ್ಸತಮ್ ದೆವಸ್ಯ ಭರ್ಗಹ್ ಸಹಸೊ ಯತೊ ಅಜನಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagya Suktha Rig Veda oma prātara agnima prātara indragma (ಒಮ ಪ್ರಾತರ ಅಗ್ನಿಮ ಪ್ರಾತರ ಇನ್ದ್ರಗ್ಮ ಹವಾಮಹೆಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Telugu Tamil Audio
Brahma Suktha Rig Veda brahma jagyānam prathamam purastāt (ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗ್ಯಾನಮ್ ಪ್ರಥಮಮ್ ಪುರಸ್ತಾತ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Suktha Rig Veda aham rudrebhir vasubhish charaamyaham (ಅಹಮ ರುದ್ರೆಭಿರ ವಸುಭಿಶ ಚರಾಮ್ಯಹಮ ಆದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೆವೈಹಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suktha Rig Veda jaatavedase sunavaama soma maraateeyato (ಒಮ ಜಾತವೆದಸೆ ಸುನವಾಮ ಸೊಮ ಮರಾತೀಯತೊ ನಿದಹಾತಿ ವೆದ:) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Manyu Suktha

Rig Veda yaste manyo vidhadvajra saayaka (ಯಸ್ತೆ ಮನ್ಯೊ~ವಿಧದ್ವಜ್ರ ಸಾಯಕ ಸಹ ಒಜಹ ಪುಶ್ಯತಿ ವಿಶ್ವಮಾನುಶಕ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Suktha Rig Veda sahasra sheersham devam vishvaaksham (ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಶಮ ದೆವಮ ವಿಶ್ವಾಕ್ಶಮ ವಿಶ್ವ ಶಮ್ಭುವಮ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nakshtra Suktha Rig Veda om || agnirnah paatu kruttikaaha | nakshatram devamindriyam (ಒಮ || ಅಗ್ನಿರ್ನಹ ಪಾತು ಕ್ರುತ್ತಿಕಾಹ ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Purusha Suktha

Rig Veda oma tacchama yorāvruṇīmahe | gātuma yagnāya | gātuma yagyapataye (ಒಮ ತಚ್ಛಮ ಯೊರಾವ್ರುಣೀಮಹೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Sri Suktha

Rig Veda oma hiraṇyavarṇāma hariṇīma suvarṇa rajata srajāma (ಒಮ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಮ ಹರಿಣೀಮ ಸುವರ್ಣ ರಜತ ಸ್ರಜಾಮ Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Vishnu Suktha

Rig Veda oma viśṇornukama vīryāṇi pravocama yaha pārthivāna (ಒಮ ವಿಶ್ಣೊರ್ನುಕಮ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೊಚಮ ಯಹ ಪಾರ್ಥಿವಾನಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Rushaba Suktha

Rig Veda ṛṣabhaṃ mā samānānāṃ sapatnānāṃ viṣāsahim (ಋಷಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ ಸಪತ್ನಾನಾಂ ವಿಷಾಸಹಿಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  

Rakshoghna Sooktam

Rig Veda kṛṇuṣva pājaḥ prasitiṃ na pṛthvīṃ yāhi rājevāmavāṃ ibhena (ಕ್ೃಣುಷ್ೆ ಪಾಜಃ ಪರಸಿತಂ ನ್ ಪೃಥ್ವಂ ಯಾಹಿ ರಾಜಷವವಾಮವಾಂ ಇಭಷವನ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Abhisheka Sukthagalu (Kannada) With Explanation

Rig and Yajur Veda Purusha Sukta, Vishnu Suktha, Ambruni Suktha, Manyu Suktha, Balitha Suktha, Rushabha Suktha, Garuda Mantra, Sesha Mantra, Panchamrutha Suktha,           Kannada                
Rudra Chamakam Yajurveda oṃ agnā’viṣṇo sajoṣa’semāva’rdhantu (ಆಗ್ನಾ ಇಶ್ನು ಸಜೊಶ ಸೆಮಾ ವರ್ಧನ್ಥು ವಾಮ ಗಿರ) Assamese Bengali Gujarathi English Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mantra Pushpa Yajurveda yopam puspam veda (ಯೊಪಮ ಪುಸ್ಪಮ ವೆದ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Gita Dhayanam Bhagavad Gita om pārthāya pratibodhitām (ಓಮ್ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shanti Mantra Taittiriya Upanishad aum saha nāvavatu (ಔಮ್ ಸಹ ನಾವವತು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kartika Damodara Stotra Pancharatra Agama matsyākṛtidhara jayadeveśa (ಮತ್ಸ್ಯಾಕೃತಿಧರ ಜಯದೇವೇಶ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narayana Varma or Narayana Kavacham Bhagavada Purana rājovāca yayā guptaḥ sahasrākṣaḥ savāhān ripusainikān (ರಾಜೋವಾಚ ಯಯಾ ಗುಪ್ತಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸವಾಹಾನ್ ರಿಪುಸೈನಿಕಾನ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mahalakshmi Ashtakam Padma Purana namosthesthu maha maye (ನಮೊಸ್ಥೆಸ್ಥು ಮಹ ಮಯೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Devi Stuthi Markandeya Purana ya devi sarvabhuteśu viśnu-mayeti sadbita ṇamas tasyai (ಯ ದೆವಿ ಸರ್ವಭುತೆಶು ಇಶ್ನು-ಮಯೆತಿ ಸದ್ಬಿತ ಣಮಸ್ ತಸ್ಯೈ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Astakam or Venkatesha Stotra Brahma Purana venkateṣo, vāsudeva, pradhyumno, amitha vikrama (ವೆನ್ಕತೆಷೊ, ವಾಸುದೆವ, ಪ್ರಧ್ಯುಮ್ನೊ, ಅಮಿಥ ವಿಕ್ರಮ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Sahasranama Brahma Purana nāmānāṃ sāśṭa sahasarāṃ ca btarahi gārgya mahāmat (ನಾಮಾನಾಂ ಸಾಶ್ಟ ಸಹಸರಾಂ ಚ ಬ್ತರಹಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಹಾಮತ್) Assamese
Bengali
English
Gujarathi
Hindi
Kannada
Malayalam
Marathi
Oriya
Punjabi
Sanskrit
Tamil
Telugu
Audio
Sree Lalitha Sahasranama Brahma Purana śrī mātā, śrī mahārāgnyī, śrīmat-siṃhāsaneśvarī (ಶ್ರೀ ಮಾತಾ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಗ್ನ್ಯೀ, ಶ್ರೀಮತ್-ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Ganesh Sahasranama Ganesha Purana devaḥ pūrvaṃ purārātiḥ puratrayajayodyame (ದೇವಃ ಪೂರ್ವಂ ಪುರಾರಾತಿಃ ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಯಮೇ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Guru Mantra Skanda Purana dhyānamūlaṃ gururmūrtiḥ (ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಮೂರ್ತಿಃƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Guru Puja Stotram Skanda Purana gururbrahmā gururviṣṇurgururdevo maheśvaraḥ (ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಗುರುರ್ದೆವೊ ಮಹೆಶ್ವರಃƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dadhi Vamana Stotram Vamana Purana hemādriśikharākāraṃ śuddhasphaṭikasannibham (ಹೆಮಾದ್ರಿಶಿಖರಾಕಾರಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Lakshmindra Shima Stotram Narashima Purana satya jñāna sukha svarūpa mamalaṃ kṣīrābdhi madhyasthitaṃ (ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಮಮಲಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ‚) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sudarshana Sahasranama Vihageshwara samhita kailāsaśikhare ramye muktāmāṇikya maṃḍape (ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಮುಕ್ತಾಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಡಪೇ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Krupavalokana Prarthana Stuti Saneeswara Virachita sulabho bhaktiyuktānāṃ durdarśo duṣṭacetasām (ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ದುಷ್ಟಚೇತಸಾಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Navagraha Stotra Veda Vyaasa Virachita japā kusuma saṃkāśaṃ kāśyapeyaṃ mahādyutiṃ (ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ‚) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vishnu Sahasranama from Mahabharatha Veda Vyaasa Virachita viśvaṃ viṣṇu: vaśatkāra: bhūta bhavya bhavat prabhu: (ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು: ವಶತ್ಕಾರ: ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು:) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Anjaneya Shloka   manojavaṃ mārutatulyavegaṃ jitendriyaṃ buddhimatāṃ variṣṭham (ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೆಗಂ ಜಿತೆನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vishwamitra Gayatri Mantra Chanting Vishwamitra Maharshi Virachita aum bhūrbhuvaḥ svaḥ (ಔಮ್ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Aditya Hridaya Agastya Maharishi Virachita om asya śrī āditya hrudaya stotra mahāmantrasya (ಒಮ್ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಹ್ರುದಯ ಸ್ತೊತ್ರ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Saraswati Stotram Agastya Maharishi Virachita yā kundendutuṣārahāradhavalā yā śubhravastrāvṛtā (ಯಾ ಕುನ್ದೆನ್ದುತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dwadasha Stotra Madhvacharya Virachita atha prathamodhyāyaḥ | vaṃde vaṃdyaṃ sadānaṃdaṃ vāsudevaṃ niraṃjanaṃ | (ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃ | ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ |) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu prathamOdhyAyaH
atha dvitīyastotram | svajanodadhisaṃvrudhdi pūrṇacaṃdro guṇārṇavaḥ | (ಅಥ ದ್ವಿತೀಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಸ್ವಜನೋದಧಿಸಂವ್ರುಧ್ದಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ |ƒ) dvitIyastOtram
atha tṛtīyastotram | kuru bhuṃkṣva ca karma nijaṃ niyataṃ haripāda vinamradhiyā satatam | (ಅಥ ತೃತೀಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರಧಿಯಾ ಸತತಮ್ |) tRutIyastOtram
atha caturthastotram | nijapūrṇa sukhāmitabodhatanuḥ paraśaktiranaṃta guṇaḥ paramaḥ | (ಅಥ ಚತುರ್ಥಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ನಿಜಪೂರ್ಣ ಸುಖಾಮಿತಬೋಧತನುಃ ಪರಶಕ್ತಿರನಂತ ಗುಣಃ ಪರಮಃ |ƒ) chaturthastOtram
atha paṃcamastotram | vāsudevāparimeya sudhāman śuddha sadodita suṃdarīkāṃta | (ಅಥ ಪಂಚಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ವಾಸುದೇವಾಪರಿಮೇಯ ಸುಧಾಮನ್ ಶುದ್ಧ ಸದೋದಿತ ಸುಂದರೀಕಾಂತ |) paMchamastOtram
atha ṣaṣṭastotram | devakinaṃdana naṃdakumāra vṛṃdāvanāṃcana gokula caṃdra | (ಅಥ ಷಷ್ಟಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ದೇವಕಿನಂದನ ನಂದಕುಮಾರ ವೃಂದಾವನಾಂಚನ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ |) ShaShTastOtram
atha saptamastotram | viśvasthiti praḷaya sargamahāvibhūti vṛttiprakāśaniya māvṛti baṃdhamokṣāḥ | (ಅಥ ಸಪ್ತಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸರ್ಗಮಹಾವಿಭೂತಿ ವೃತ್ತಿಪ್ರಕಾಶನಿಯ ಮಾವೃತಿ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾಃ |) saptamastOtram
atha aṣṭamastotram | vaṃditāśeṣavaṃdyoruvṛṃdārakaṃ caṃdanācacito dārapīnāṃsakam | (ಅಥ ಅಷ್ಟಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ವಂದಿತಾಶೇಷವಂದ್ಯೋರುವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾಚಚಿತೋ ದಾರಪೀನಾಂಸಕಮ್ |) aShTamastOtram
atha navamastotram | atimata tamogirisamitivibhedana pitāmahabhūtida guṇagaṇanilaya | (ಅಥ ನವಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಅತಿಮತ ತಮೋಗಿರಿಸಮಿತಿವಿಭೇದನ ಪಿತಾಮಹಭೂತಿದ ಗುಣಗಣನಿಲಯ |) navamastOtram
atha daśamastotram | ava naḥ śrīpatirapratiradhikeśādibhavāde | (ಅಥ ದಶಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಅವ ನಃ ಶ್ರೀಪತಿರಪ್ರತಿರಧಿಕೇಶಾದಿಭವಾದೇ |‡) dashamastOtram
atha ekādaśastotram | udīrṇamajaraṃ divyamamṛtasyaṃdyadhīśituḥ | (ಅಥ ಏಕಾದಶಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಉದೀರ್ಣಮಜರಂ ದಿವ್ಯಮಮೃತಸ್ಯಂದ್ಯಧೀಶಿತುಃ |ƒ) EkAdashastOtram
atha dvādaśastotram | ānaṃdamukuṃda araviṃdanayana | (ಅಥ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಆನಂದಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದನಯನ |) dvAdashastOtram
Brahma Sutra Anubhasya atha prathamodhyayah (01) Madhvacharya Virachita || prathamo:'dhyāyaḥ || nārāyaṇaṃ guṇaiḥ sarvairudīrṇaṃ doṣavarjitam | (|| ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ || ನಾರಾಯಣಂ ಗುಣೈಃ ಸರ್ವೈರುದೀರ್ಣಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಮ್ |) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha dvitiyodhyayah (02) Madhvacharya Virachita || dvitīyo:'dhyāyaḥ || śrautasmṛtiviruddhatvāta smṛtayo na guṇāna hareḥ | (|| ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ || ಶ್ರೌತಸ್ಮೃತಿವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ ಸ್ಮೃತಯೋ ನ ಗುಣಾನ ಹರೇಃ |ƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha trtiyodhyaya (03) Madhvacharya Virachita || tṛtīyo:'dhyāyaḥ || śubhena karmaṇā svargaṃ nirayaṃ ca vikarmaṇā | (|| ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ || ಶುಭೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಿರಯಂ ಚ ವಿಕರ್ಮಣಾ |) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Brahma Sutra Anubhasya atha caturtham stotram (04) Madhvacharya Virachita || caturtho:'dhyāyaḥ || viṣṇurbrahma tathā dātetyevaṃ nityamupāsanam | (|| ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ || ವಿಷ್ಣುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾ ದಾತೇತ್ಯೇವಂ ನಿತ್ಯಮುಪಾಸನಮ್ |) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri kriShnapadyam (kamdukastutih) Madhvacharya Virachita || śrīkṛṣṇapadyam (kaṃdukastutiḥ) || aṃbaragaṃgācuṃbitapādaḥ padatalavidalitagurutaraśakaṭaḥ | (|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪದ್ಯಮ್ (ಕಂದುಕಸ್ತುತಿಃ) || ಅಂಬರಗಂಗಾಚುಂಬಿತಪಾದಃ ಪದತಲವಿದಲಿತಗುರುತರಶಕಟಃ |ƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sundara Kanda Madhvacharya Virachita rāmāya śāśvatasuvist-itaśhaḍguṇāya sarveśvarāya (ರಾಮಾಯ ಶಾಶ್ವತಸುವಿಸ್ತ್‍ಇತಶ್ಹಡ್ಗುಣಾಯ ಸರ್ವೆಶ್ವರಾಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Adi Shankaracharya Virachita śrīmata payonidhi niketana cakra pāṇe (ಶ್ರೀಮತ ಪಯೊನಿಧಿ ನಿಕೆತನ ಚಕ್ರ ಪಾಣೆ†) Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Lingashtakam Adi Shankaracharya Virachita brahma murāri surārcita lingam (ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿನ್ಗಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bilvaashtakam Adi Shankaracharya Virachita tridalama triguṇākārama trinetrama ca triyāyudhama (ತ್ರಿದಲಮ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಮ ತ್ರಿನೆತ್ರಮ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಮ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Annapoorneshwari Stotra Adi Shankaracharya Virachita nityānandakarī varābhayakarī sauṃdarya ratnākarī (ನಿತ್ಯಾನನ್ದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ರತ್ನಾಕರೀ€) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhaja Govindam Adi Shankaracharya Virachita bhaja govindaṃ bhaja govindaṃ govindaṃ bhaja mūḍhamate (ಭಜ ಗೋವಿನ್ದಂ ಭಜ ಗೋವಿನ್ದಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೇ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

Ramcharitra Manjari

Raghavendra Swami Virachita śrīmān viṣṇuḥ prajāto daśarathanṛpate rāmanātho:'tha nīto (ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಜಾತೋ ದಶರಥನೃಪತೇ ರಾಮನಾಥೋಽಥ ನೀತೋ‹) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vishnu Stuthi Trivikrama Panditacharya Virachita śrīmadhvasaṃsevitapādapadmaṃ rudrādidevaiḥparisevyamānam (ಶ್ರೀಮಧ್ವಸಂಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮಂ ರುದ್ರಾದಿದೇವೈಃಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಮ್‚) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Vayustuti with Purascharana Trivikrama Panditacharya Virachita pāṃtvasmān puruhūtavairibalavanmātaṃgamādyad ghaṭā (ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ ಘಟಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narasimha Stuti Narayana Pandithacharya Virachita udayaravisahasradyotitaṃ rūkṣavīkṣaṃ pralayajaladhinādaṃ kalpakṛdvahnivaktram (ಉದಯರವಿಸಹಸ್ರದ್ಯೋತಿತಂ ರೂಕ್ಷವೀಕ್ಷಂ ಪ್ರಲಯಜಲಧಿನಾದಂ ಕಲ್ಪಕೃದ್ವಹ್ನಿವಕ್ತ್ರಮ್‚) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiva Stuthi Narayana Pandithacharya Virachita sphuṭaṃ sphaṭikasaprabhaṃ sphuṭitahāṭakaśrījaṭaṃ śaśāṃkadalaśekharaṃ kapilaphullanetratrayama (ಸ್ಫುಟಂ ಸ್ಫಟಿಕಸಪ್ರಭಂ ಸ್ಫುಟಿತಹಾಟಕಶ್ರೀಜಟಂ ಶಶಾಂಕದಲಶೇಖರಂ ಕಪಿಲಫುಲ್ಲನೇತ್ರತ್ರಯಮ‚) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Prathana Sarga (01) Narayana Pandithacharya Virachita kāṃtāya kalyāṇaguṇaikadhāmne navadyunāthapratimaprabhāya (ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣೈಕಧಾಮ್ನೆ ನವದ್ಯುನಾಥಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Dvitiyah Sarga (02) Narayana Pandithacharya Virachita vijñānabhānumati kālabalena līne durbhāṣyasaṃtamasasaṃtatito jane:'ṃdhe (ವಿಜ್ಞಾನಭಾನುಮತಿ ಕಾಲಬಲೇನ ಲೀನೇ ದುರ್ಭಾಷ್ಯಸಂತಮಸಸಂತತಿತೋ ಜನೇಽಂಧೆ‡) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Tritiya Sarga (03) Narayana Pandithacharya Virachita atha kadācana suṃdaranaṃdanasmitamukheṃdudṛśāṃ dayitau nṛṇām (ಅಥ ಕದಾಚನ ಸುಂದರನಂದನಸ್ಮಿತಮುಖೇಂದುದೃಶಾಂ ದಯಿತೌ ನೃಣಾಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Chaturta Sarga (04) Narayana Pandithacharya Virachita athaiṣa sallokadayāsudhārdrayā sadāgamastenanirāsakāmayā (ಅಥೈಷ ಸಲ್ಲೋಕದಯಾಸುಧಾರ್ದ್ರಯಾ ಸದಾಗಮಸ್ತೇನನಿರಾಸಕಾಮಯಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Panchama Sarga (05) Narayana Pandithacharya Virachita vedāṃtavidyānijarājyapālane saṃkalpyamāno guruṇā garīyasi (ವೇದಾಂತವಿದ್ಯಾನಿಜರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯಮಾನೋ ಗುರುಣಾ ಗರೀಯಸಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Shashthah Sarga (06) Narayana Pandithacharya Virachita aitareyamatha kiṃcana sūktaṃ sūcayana sadasi tatra gariṣṭhaḥ (ಐತರೇಯಮಥ ಕಿಂಚನ ಸೂಕ್ತಂ ಸೂಚಯನ ಸದಸಿ ತತ್ರ ಗರಿಷ್ಠಃ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Saptamah Sarga (07) Narayana Pandithacharya Virachita atha haimavate taṭāṃtare badarīṣaṃḍaviśeṣamaṃḍitam (ಅಥ ಹೈಮವತೇ ತಟಾಂತರೇ ಬದರೀಷಂಡವಿಶೇಷಮಂಡಿತಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Ashtamah Sarga (08) Narayana Pandithacharya Virachita pratibhāprabhāpramukhasadguṇairnijaiḥ ativismayaṃ niyamināṃ mano nayan (ಪ್ರತಿಭಾಪ್ರಭಾಪ್ರಮುಖಸದ್ಗುಣೈರ್ನಿಜೈಃ ಅತಿವಿಸ್ಮಯಂ ನಿಯಮಿನಾಂ ಮನೋ ನಯನ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Navamah Sarga (09) Narayana Pandithacharya Virachita codayaṃtamatha gaṃtumādarāt tatra dharmajamajaṃ praṇamya saḥ (ಚೋದಯಂತಮಥ ಗಂತುಮಾದರಾತ್ ತತ್ರ ಧರ್ಮಜಮಜಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಃ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Dashamah Sarga (10) Narayana Pandithacharya Virachita sapadi samaskuruta bhṛśaṃ mādhavaguṇasādhako:'tha madhvaraviḥ (ಸಪದಿ ಸಮಸ್ಕುರುತ ಭೃಶಂ ಮಾಧವಗುಣಸಾಧಕೋಽಥ ಮಧ್ವರವಿಃƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Ekadashah Sarga (11) Narayana Pandithacharya Virachita pracurāṃtarapravacanaṃ phaṇirāḍa upaśuśruvāna sasanakādimuniḥ (ಪ್ರಚುರಾಂತರಪ್ರವಚನಂ ಫಣಿರಾಡ ಉಪಶುಶ್ರುವಾನ ಸಸನಕಾದಿಮುನಿಃƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Dvadashah Sarga (12) Narayana Pandithacharya Virachita atrānaṃtasvāṃtavedāṃtisiṃhe mukhyavyākhyānisvane jṛṃbhamāṇe (ಅತ್ರಾನಂತಸ್ವಾಂತವೇದಾಂತಿಸಿಂಹೇ ಮುಖ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ವನೇ ಜೃಂಭಮಾಣೇ‡) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Trayodashah Sarga (13) Narayana Pandithacharya Virachita pṛthudarśanamutthitaṃ kṛtārthaṃ pṛthivībhṛtpraṇatiṃ gṛhītavaṃtam (ಪೃಥುದರ್ಶನಮುತ್ಥಿತಂ ಕೃತಾರ್ಥಂ ಪೃಥಿವೀಭೃತ್ಪ್ರಣತಿಂ ಗೃಹೀತವಂತಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Caturdashah Sarga (14) Narayana Pandithacharya Virachita parivṛḍhaghanasaṃghe rājasiṃhorjaśaktyā tyajati malinabhāvaṃ nīrasatvānnikāmam (ಪರಿವೃಢಘನಸಂಘೇ ರಾಜಸಿಂಹೋರ್ಜಶಕ್ತ್ಯಾ ತ್ಯಜತಿ ಮಲಿನಭಾವಂ ನೀರಸತ್ವಾನ್ನಿಕಾಮಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Panchadasah Sarga (15) Narayana Pandithacharya Virachita bhūyobodhastato bhūyo vyācakhyau bhāṣyamadbhutam (ಭೂಯೋಬೋಧಸ್ತತೋ ಭೂಯೋ ವ್ಯಾಚಖ್ಯೌ ಭಾಷ್ಯಮದ್ಭುತಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Madhwa Vijayah Shodashah Sarga (16) Narayana Pandithacharya Virachita sādhubhyo madhumathanāṃghribhaktibhāgbhyaḥ śrautebhyo vitatamatermahānubhāvama (ಸಾಧುಭ್ಯೋ ಮಧುಮಥನಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿಭಾಗ್ಭ್ಯಃ ಶ್ರೌತೇಭ್ಯೋ ವಿತತಮತೇರ್ಮಹಾನುಭಾವಮƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dashavatara Stuthi Vadiraja Yatigalu Virachita proṣṭhīśa vigraha suniṣṭhīvanoddhṛtaviśiṣṭāṃbucārijaladhe (ಪ್ರೋಷ್ಠೀಶ ವಿಗ್ರಹ ಸುನಿಷ್ಠೀವನೋದ್ಧೃತವಿಶಿಷ್ಟಾಂಬುಚಾರಿಜಲಧೇ‡) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Dashavatara Stotra Vadiraja Yatigalu Virachita namo:'stu nārāyaṇamaṃdirāya namo:'stu hārāyaṇakaṃdharāya (ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Sri Krishnashtaka Stotra Vadiraja Yatigalu Virachita pālayācyuta pālayājita pālayā kamalālaya (ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯಾ ಕಮಲಾಲಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hayagriva Sampadastotram Vadiraja Yatigalu Virachita hayagrīva hayagrīva hayagrīveti vādinam (ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ವಾದಿನಮ್) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Avatara Traya Stotra Vadiraja Yatigalu Virachita pālayasva nipālayasva nipālayasva ramāpate (ಪಾಲಯಸ್ವ ನಿಪಾಲಯಸ್ವ ನಿಪಾಲಯಸ್ವ ರಮಾಪತೇ‡) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Lakshmi Shobane Vadiraja Yatigalu Virachita śobhānavennire suraroḷu subhaganige (ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ಸುರರೊಳು ಸುಭಗನಿಗೆ†) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Prarthana Dashaka Stotra Vadiraja Yatigalu Virachita ramāramaṇamadhvādideśika śrīhṛdabjaga (ರಮಾರಮಣಮಧ್ವಾದಿದೇಶಿಕ ಶ್ರೀಹೃದಬ್ಜಗ—) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Srinivasa kalyana Vadiraja Yatigalu Virachita strīyarellaru bannire | śrīnivāsana pāḍire (ಸ್ತ್ರ್ಈಯರೇಲ್ಲರು ಬನ್ನಿರೇ | ಶ್ರ್ಈನಿವ್ಆಸನ ಪ್ಆಡ್ಇರೇ‡) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Raghuttama Guru Stotra Sri Tippanyacarya Virachitha gaṃbhīrāśayaguṃphasaṃbhṛtavacaḥsaṃdarbhagarbhollasa (ಗಂಭೀರಾಶಯಗುಂಫಸಂಭೃತವಚಃಸಂದರ್ಭಗರ್ಭೋಲ್ಲಸ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Jayateertha Stuti SrI Satyapriya Tirtha Viracita dhāṭī śrījayatīrtha varya vacasāṃ ceṭībhavat svardhunī (ಧಾಟೀ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ ವರ್ಯ ವಚಸಾಂ ಚೇಟೀಭವತ್ ಸ್ವರ್ಧುನೀ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Nama Ramayana Laksmanacarya Rachita śuddhabrahmaparātpara rām ||1||kālātmakaparameśvara rām ||2|| (ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ್ ||೧||ಕಾಲಾತ್ಮಕಪರಮೆಶ್ವರ ರಾಮ್ ||೨||) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rama Raksha Stotram Budha Kaushika Rachita dhyāyedājānubāhuṃ dhṛtaśaradhanuṣaṃ baddhapadmāsanasthaṃ (ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ‚) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Hanumaana Chalisa Tulsidas Virachita śrī guru carana saroja raja, nija manu mukula sudhāri | (ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೊಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನು ಮುಕುಲ ಸುಧಾರಿ |œ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Poojyaya Raghavendraya Chanting Appannacharya Virachita pūjyāya rāghavendrāya satyadharmaratāya ca (ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೆನ್ದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Raghavendra Stotra Appannacharya Virachita śrī pūrṇabodha gurutīrtha payobdhipārā (ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರುತೀರ್ಥ ಪಯೋಬ್ಧಿಪಾರಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Kavacha Appannacharya Virachita kavacaṃ rāghaveṃdrasya yatīṃdrasya mahātmanaḥ (ಕವಚಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Mangalashtakam Appannacharya Virachita śrīmadrāmapadāraviṃdamadhupaḥ śrīmadhvavaṃśādhipaḥ (ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪದಾರವಿಂದಮಧುಪಃ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಂಶಾಧಿಪಃƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Baaro Guru Raghavendra Appannacharya Virachita bāro guru rāghaveṃdra bārayyā bā bā (ಬಾರೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾರಯ್ಯಾ ಬಾ ಬಾ) Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Raghavendra Akshara Mala Stuti Krishna Avadhootaru Virachita ajñānanāśāya vijñānapūrṇāya sujñānadātre namaste guro (ಅಜ್ಞಾನನಾಶಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾಯ ಸುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Guru Madhwa Rayarige Namo Namo Sri Guru Shrisha Vittala Dasa Virachita guru  madhva  rāyarige  namo  namo guru  madhva  saṃtatige  namo  namo (ಗುರು  ಮಧ್ವ  ರಾಯರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ ಗುರು  ಮಧ್ವ  ಸಂತತಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ‹) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Yantrodharaka Pranadevara Stotra Vyasaraja Theertharu Virachita namāmi dūtaṃ rāmasya | sukhadaṃ ca suradrumama | (ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ | ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ |) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

1 - Sri Hari Kathamruta Sara Mangalacharana Sandhi

Invocation to God

Jagannatha Vittala Dasaru śrīramaṇikara kamala pūjita | cārucaraṇa saroja brahamasa | (ಶ್ರೀರಮಣಿಕರ ಕಮಲ ಪೂಜಿತ | ಚಾರುಚರಣ ಸರೊಜ ಬ್ರಹಮಸ |) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

2 - Sri Hari Kathamruta Sara Karuna Sandhi

Seeks the compassion of the most benevolent god

Jagannatha Vittala Dasaru śravana manakānamdhavīvudhu bhavajanitha dhu:khagaḷa kaḷevudhu (ಶ್ರವನ ಮನಕಾನಮ್ಧವೀವುಧು ಭವಜನಿಥ ಧು:ಖಗಳ ಕಳೇವುಧು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

3 - Sri Hari Kathamruta Sara Vyapthi sandhi

Points out the immense world of the creator and how the lives spread over His creation

Jagannatha Vittala Dasaru puruṣarūpatraya purātana (ಪುರುಷರೂಪತ್ರಯ ಪುರಾತನ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

4 - Sri Hari Kathamruta Sara Bojanarasa Vibhava sandhi

Indicates the collection of rasa as in food

Jagannatha Vittala Dasaru vanajajāṃḍadoḷuḷḷakhiḷa ce tanaru bhuṃjipa caturavidha bho (ವನಜಜಾಂಡದೊಳುಳ್ಳಖಿಳ ಚೇ ತನರು ಭುಂಜಿಪ ಚತುರವಿಧ ಭೋ‡) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

5 - Sri Hari Kathamruta Sara Vibhudhi Sandhi

Explains the presence of the Lord in different aspects of his creation

Jagannatha Vittala Dasaru śrītaruṇivallabhana paramavi bhūtirūpava kaṃḍa kaṃḍa (ಶ್ರೀತರುಣಿವಲ್ಲಭನ ಪರಮವಿ ಭೂತಿರೂಪವ ಕಂಡ ಕಂಡ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

6 - Sri Hari Kathamruta Sara Pancha Maha Yagna Sandhi

Mentions the fire (a vehicle of sacrifice) in the world in various forms

Jagannatha Vittala Dasaru janani pitasa bhū vāridāṃbara (ಜನನಿ ಪಿತಸ ಭೂ ವಾರಿದಾಂಬರ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

7 - Sri Hari Kathamruta Sara Panchtanmatra Sandhi

Jagannatha Vittala Dasaru bhū salila śikhi pavanca bhūtā (ಭೂ ಸಲಿಲ ಶಿಖಿ ಪವನ್ಚ ಭೂತಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

8 - Sri Hari Kathamruta Sara Matruka Sandhi

Describes the manifestation of the Divine in various people in the world

Jagannatha Vittala Dasaru pādmāni jayaṃtaṇoḷage su (ಪಾದ್ಮಾನಿ ಜಯಂತಣೊಳಗೆ ಸು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

9 - Sri Hari Kathamruta Sara Udatta Anudatta Sandhi

Mentions the greatness of Shri Hari and how a devotee can understand Him

Jagannatha Vittala Dasaru hariyu paṃcāśadvaraṇa su (ಹರಿಯು ಪಂಚಾಶದ್ವರಣ ಸು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

10 - Sri Hari Kathamruta Sara Sarvasamarpana Sandhi

Explains God's omnipresence in the creation

Jagannatha Vittala Dasaru āva parabommanati vimalāṃ (ಆವ ಪರಬೊಮ್ಮನತಿ ವಿಮಲಾಂ‚) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

11 - Sri Hari Kathamruta Sara Dhyanprakriya Sandhi

Points out the forms of worship and discusses the living and non-living

Jagannatha Vittala Dasaru pādukeya kaṃṭaka sikata moda (ಪಾದುಕೆಯ ಕಂಟಕ ಸಿಕತ ಮೊದ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

12 - Sri Hari Kathamruta Sara Nadi Prakarana Sandhi

Delineates the different muscular parts and the veins of the body and the manifestation of the divine presence in each small part of the body

Jagannatha Vittala Dasaru vāsudevanu prāṇamukhata tveśariṃdali seve kaikoḷu (ವಾಸುದೇವನು ಪ್ರಾಣಮುಖತ ತ್ವೇಶರಿಂದಲಿ ಸೇವೆ ಕೈಕೊಳು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

13 - Sri Hari Kathamruta Sara Nama Smarana Sandhi

Devoted to the prayers of God and the protection that the Lord gives for devotion

Jagannatha Vittala Dasaru makkaḷāḍisuvāga maḍadiyoḷakkaradi nalivāga haya pa (ಮಕ್ಕಳಾಡಿಸುವಾಗ ಮಡದಿಯೊಳಕ್ಕರದಿ ನಲಿವಾಗ ಹಯ ಪŠ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

14 - Sri Hari Kathamruta Sara Sarva Jevana Kalpa Sandhi or Pitrugana Sandhi

Indicates the worship of God through one's offering of food to ancestors

Jagannatha Vittala Dasaru kṛitiramaṇa pradyumna vasudevategaḷāhaṃkāratrayadoḷu (ಕೃಇತಿರಮಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ವಸುದೇವತೆಗಳಾಹಂಕಾರತ್ರಯದೊಳು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

15 - Sri Hari Kathamruta Sara Shvasa Sandhi

Continues the discussion in the area of breathing

Jagannatha Vittala Dasaru bhāratīśanu ghaḷigeyoḷu munnūra aravattu sirujapagaḷa (ಭಾರತೀಶನು ಘಳಿಗೆಯೊಳು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸಿರುಜಪಗಳ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

16 - Sri Hari Kathamruta Sara Datta Swatantrya Sandhi

Datta Swatantrya and Svagata Swatantrya explains how man's action is the result of Shri Hari's good wishes

Jagannatha Vittala Dasaru kāruṇika hari tannoḷippāpāra svātaṃtraya guṇadi (ಕಾರುಣಿಕ ಹರಿ ತನ್ನೊಳಿಪ್ಪಾಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರಯ ಗುಣದಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

17 - Sri Hari Kathamruta Sara Svagata Swatantrya or Svatantrya Vibhaga Sandhi

Datta Swatantrya and Svagata Swatantrya explains how man's action is the result of Shri Hari's good wishes

Jagannatha Vittala Dasaru paramaviṣṇu svataṃtra māyātaruṇi vaasthaḷa nivāsiyu (ಪರಮವಿಷ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಯಾತರುಣಿ ವಅಸ್ಥಳ ನಿವಾಸಿಯು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

18 - Sri Hari Kathamruta Sara Sarva Swatantrya Sandhi

Relates to the complete independence of the Lord

Jagannatha Vittala Dasaru śrīnivāsana caritegaḷa paramānurāgadi besagoḷalu muni (ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಚರಿತೆಗಳ ಪರಮಾನುರಾಗದಿ ಬೆಸಗೊಳಲು ಮುನಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

19 - Sri Hari Kathamruta Sara Vimochana Sandhi

Points out the duties of man, how he should perform them and how he would be relieved of the duties

Jagannatha Vittala Dasaru mūla nārāyaṇanu māyā lolāānaṃtavatāranāmaka (ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನು ಮಾಯಾ ಲೊಲಾಆನಂತವತಾರನಾಮಕ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

20 - Sri Hari Kathamruta Sara Gunataratamya Sandhi

Explain the relationships existing among the many creations of God

Jagannatha Vittala Dasaru śrīdharā dugāmanoramavedhamuka sumanasagaṇa samā (ಶ್ರೀಧರಾ ದುಗಾಮನೋರಮವೇಧಮುಕ ಸುಮನಸಗಣ ಸಮಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

21 - Sri Hari Kathamruta Sara Brahattaratamya Sandhi

Explain the relationships existing among the many creations of God

Jagannatha Vittala Dasaru hari siri viriṃcīra mukha nijarara āveśāvatāgaḷa (ಹರಿ ಸಿರಿ ವಿರಿಂಚೀರ ಮುಖ ನಿಜರರ ಆವೇಶಾವತಾಗಳ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

22 - Sri Hari Kathamruta Sara Sakaladuritanivarana Sandhi

Prayer to God to remove all the worldly obstacles and to bless everyone with a life of dedication

Jagannatha Vittala Dasaru śrīlakumivallabhage sama karuṇāḷugaḷa nā kāṇenelli (ಶ್ರೀಲಕುಮಿವಲ್ಲಭಗೆ ಸಮ ಕರುಣಾಳುಗಳ ನಾ ಕಾಣೆನೆಲ್ಲಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

23 - Sri Hari Kathamruta Sara Kalpasadhana Sandhi

Jagannatha Vittala Dasaru ekaviṃśati mata pravatakakākumāygaḷa kuhakayukti ni (ಏಕವಿಂಶತಿ ಮತ ಪ್ರವತಕಕಾಕುಮಾಯ್ಗಳ ಕುಹಕಯುಕ್ತಿ ನಿ•) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
24 - Sri Hari Kathamruta Sara Bimbapratibimba or BimbopasanaSandhi Jagannatha Vittala Dasaru mukta biṃbanu turiya jīvanmuktabiṃbanu viśva bhava saṃ (ಮುಕ್ತ ಬಿಂಬನು ತುರಿಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಬಿಂಬನು ವಿಶ್ವ ಭವ ಸಂ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
25 - Sri Hari Kathamruta Sara Arohana Taratamya Jagannatha Vittala Dasaru bhaktarenisuva divyapuruṣara:ukti lālisi peḷda muktā (ಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ದಿವ್ಯಪುರುಷರಉಕ್ತಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪೇಳ್ದ ಮುಕ್ತಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
26 - Sri Hari Kathamruta Sara Avarohanataratamya Taratamya Sandhi Jagannatha Vittala Dasaru śrīramaṇa nijabhaktarenisuva vārijāsana mukhya nijara tāratamyava (ಶ್ರೀರಮಣ ನಿಜಭಕ್ತರೆನಿಸುವ ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯ ನಿಜರ ತಾರತಮ್ಯವ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

27 - Sri Hari Kathamruta Sara Anukramanika Taratamya Sandhi

Describes the hierarchy or Taratamya(differentiation) or ranking among the Lord's creation. These are according to Dvaita Siddanta

Jagannatha Vittala Dasaru mānuṣottamaviḍidu saṃkaruṣaṇana pariyaṃtaradi peḷida (ಮಾನುಷೋತ್ತಮವಿಡಿದು ಸಂಕರುಷಣನ ಪರಿಯಂತರದಿ ಪೇಳಿದ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

28 - Sri Hari Kathamruta Sara Vigneshwara Stotra Sandhi

Prays to Ganapati for his blessings

Jagannatha Vittala Dasaru śrīśanaṃghri sarojabhṛṃga maheśasaṃbhava manmanadoḷu pra (ಶ್ರೀಶನಂಘ್ರಿ ಸರೋಜಭೃಂಗ ಮಹೇಶಸಂಭವ ಮನ್ಮನದೊಳು ಪ್ರ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

29 - Sri Hari Kathamruta Sara Anutaratamya Taratamya Sandhi

Relate to the principle of differentiation

Jagannatha Vittala Dasaru viṣṇusavottamanu prakṛti kaniṣṭaḷenipaḷānaṃta guṇa para (ವಿಷ್ಣುಸವೋತ್ತಮನು ಪ್ರಕೃತಿ ಕನಿಷ್ಟಳೆನಿಪಳಾನಂತ ಗುಣ ಪರ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

30 - Sri Hari Kathamruta Sara Daitya Taratamya Sandhi

Relate to the principle of differentiation

Jagannatha Vittala Dasaru saṃdhi sūcane śrīśamuktāmukta suravara vāsudevage bhaktiyali kama (ಸಂಧಿ ಸೂಚನೆ ಶ್ರೀಶಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಸುರವರ ವಾಸುದೇವಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಕಮ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

31 - Sri Hari Kathamruta Sara Naivedya Samarpana Sandhi

Describes in detail how one has to offer the devotion in the form of meditation, food and flowers

Jagannatha Vittala Dasaru lekkisade lakumiyanu bommana pokkuḷiṃdali paḍeda posa poṃ (ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲಕುಮಿಯನು ಬೊಮ್ಮನ ಪೊಕ್ಕುಳಿಂದಲಿ ಪಡೆದ ಪೊಸ ಪೊಂ‚) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

32 - Sri Hari Kathamruta Sara Kakshataratamya Sandhi

Is a prayer in the name of all Gods. This is the last canto and repeats the supremacy of Shri Hari, Lakshmi, Vayu and all Gods have been invoked for blessings

Jagannatha Vittala Dasaru śrīramaṇa saveśa savaga sārabhokta svataṃtra doṣa vi dūra (ಶ್ರೀರಮಣ ಸವೇಶ ಸವಗ ಸಾರಭೋಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೋಷ ವಿ ದೂರ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio

33 - Sri Hari Kathamruta Sara Phalashruti Sandhi

Was written by Jagannath Dasa's disciple, Shri Karjagi Dasa. In fact, when alive, Jagannath Dasa wanted a deserving disciple to complete Harikathamruta Sara. When Dasappa of Karjagi realized his former folly and became an ardent disciple of Jagannath dasa, he (Dasappa) was assigned the task of completing the famous poem

Shri Karjagi Dasa harikathāmṛtasāra śrīma dguruvara jagannāthadāsara (ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಶ್ರೀಮ ದ್ಗುರುವರ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Eddu Barutare Node Jagannatha Vittala Dasaru eddu barutāre noḍe |tā|eddu barutāre noḍe||muddu bṛṃdāvanada madhyadoḷagiṃda (ಎದ್ದು ಬರುತಾರೆ ನೋಡೆ |ತಾ|ಎದ್ದು ಬರುತಾರೆ ನೋಡೆ||ಮುದ್ದು ಬೃಂದಾವನದ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ†) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Apamrutyu Parihariso Aniladeva Jagannatha Vittala Dasaru apamṛtyuparihariso aniladeva (ಅಪಮೃತ್ಯುಪರಿಹರಿಸೊ ಅನಿಲದೇವ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yake Mukanadyo Guruve Jaganatha Dasaru Virachita yāke mūkanādyo guruve nī yāke mūkanādyo (ಯಾಕೆ ಮೂಕನಾದ್ಯೋ ಗುರುವೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಮೂಕನಾದ್ಯೋ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Vithalayya Vithalayya Jaganatha Dasaru Virachita viṭhalayya viṭhalayya ||pa|| taṭitkoṭi nibhakāya jagannātha ||a.pa|| (ವಿಠಲಯ್ಯ ವಿಠಲಯ್ಯ ||ಪ|| ತಟಿತ್ಕೋಟಿ ನಿಭಕಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ||ಅ.ಪ||) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rathavanerida Raghavendra JGopaladasaru satata māgidi seṃtata seviparige| atihitadali manorathava koḍuvenendu |||pa || (ಸತತ ಮಾಗಿದಿ ಸೇಂತತ ಸೆವಿಪರಿಗೆ| ಅತಿಹಿತದಲಿ ಮನೊರಥವ ಕೊಡುವೆನೆನ್ದು |||ಪ ||†) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Daridrya Hara Stotram Yadupati Acharya hā kṛṣṇa badarīvāsina kvāsi vyāsa dayānidhe (ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಬದರೀವಾಸಿನ ಕ್ವಾಸಿ ವ್ಯಾಸ ದಯಾನಿಧೇ‡) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Lakshmyashtakam Yadupati Acharya yasyāḥ kaṭākṣamātreṇa brahmarudreṃdrapūrvakāḥ (ಯಸ್ಯಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಪೂರ್ವಕಾಃƒ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Karavalambana Stotra Yadupati Acharya trayyā vikāsa-kamajaṃ muhurantareva sacñintya madhva-guru-pāda-yugaṃ gurūṃśca | (ತ್ರಯ್ಯಾ ವಿಕಾಸ-ಕಮಜಂ ಮುಹುರನ್ತರೇವ ಸಚ್ಞಿನ್ತ್ಯ ಮಧ್ವ-ಗುರು-ಪಾದ-ಯುಗಂ ಗುರೂಂಶ್ಚ |) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Venkatesha Stotra Prativadibhayankara Sri Anantacarya khamala kuca cūcuka kumkumatho, ṇiyatharuni thāthula nīla thano, (ಖಮಲ ಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಮ್ಕುಮಥೊ, ಣಿಯಥರುನಿ ಥಾಥುಲ ನೀಲ ಥನೊ,) Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Venkatesha Suprabatha Prativadibhayankara Sri Anantacarya kausalyā suprajā rāma pūrvā sandhyā pravartate (ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ) Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malyalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shree Datta Stavam Vasudevanand Saraswathi Maharaj Dattatreya mahatmanam varadam bhakta vatsala     English   Hindi Kannada           Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Morning Aarati Kakada Aarati Tukaram Maharaj and others jODoo niyaakaracharaNi ThEvilaamaadhaa (ಜೋಡೂ ನಿಯಾಕರಚರಣಿ ಠೇವಿಲಾಮಾಧಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Noon Madhyahna Aarati Krishna Jogiswar Bhishma and others ghE^^uni paMchaakaratee karoobaabaansee aaratee (ಘೇ‌ಉನಿ ಪಂಚಾಕರತೀ ಕರೂಬಾಬಾನ್ಸೀ ಆರತೀ) Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Evening Dhoop Aarati Madhavrao Vamanrao Adkar and others aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva (ಆರತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೌಖ್ಯ ದಾತಾರ ಜೀವ) Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Shiridi Sai Baba Night Shej Aarati Tukaram Maharaj and others OvaaLu aaratee maajhyaa sadgurunaadhaa maajhyaa saayinaadhaa (ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ) Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Jai Jagdish Hare Shardha Ram Phillauri Virachita Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare (ಔಮ್ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Narashima Suladhi Vijaya Dasaru Virachita vIra siMhane nArasiMhane daya pArA (ವೀರ ಸಿಂಹನೆ ನಾರಸಿಂಹನೆ ದಯ ಪಾರಾ) Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kapila Suladhi Vijaya Dasaru Virachita siddidAyaka shiShyajana paripAla paramA (ಸಿದ್ದಿದಾಯಕ ಶಿಷ್ಯಜನ ಪರಿಪಾಲ ಪರಮಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Danvantari Suladhi Vijaya Dasaru Virachita AyuvRuddhi Aguvudu yashassu baruvudu (ಆಯುವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು ಬರುವುದು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Durga Suladhi Vijaya Dasaru Virachita durgA durgeya mahaduShTajana saMhAre (ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗೆಯ ಮಹದುಷ್ಟಜನ ಸಂಹಾರೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Mukhya Prana Suladhi Vijaya Dasaru Virachita kotiyAdare biDeno balupari (ಕೊತಿಯಾದರೆ ಬಿಡೆನೊ ಬಲುಪರಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada
Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Pavamana Pavamana (Kannada) Vijaya Dasaru Virachita pavamAna pavamAna jagada prANa (ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kailaasa Vaasa Gaureesha Eeasha (Kannada) Vijaya Dasaru Virachita kailAsavAsa gaurIsha Isha (ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Tunga Teera Virajam (Kannada) Sri Kamalesha Vittala Dasa tuMgAtIra virAjaM (ತುಂಗಾತೀರ ವಿರಾಜಂ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Bhagyada Lakshmi Baramma (Kannada) Purandara Dasaru Virachita BAgyada lakShmI bAramma (ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ | ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Deva Banda Namma Swami (Kannada) Purandara Dasaru Virachita dEva banda namma swaami bandanO (ದೇವ ಬನ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ದನೋ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Gajavadana Beduve (Kannada) Purandara Dasaru Virachita gajavadana bEDuve (ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ | ಗೌರೀತನಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Palise Enna Sri Mahalakshmi (Kannada) Purandara Dasaru Virachita pAlise enna shrI mahAlakSmi (ಪಾಲಿಸೆ ಎನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Yaadhava Nee Baa (Kannada) Purandara Dasaru Virachita yAdava nI bA yadukula nandana (ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದುಕುಲ ನನ್ದನ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
karuNisO ra0ga karuNisO (Kannada) Purandara Dasaru Virachita karuNisO ra0ga karuNisO (ಕರುಣಿಸೋ ರ೦ಗ ಕರುಣಿಸೋ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Ragi Tandira Bhikshake (Kannada) Purandara Dasaru Virachita rAgi taMdIrA bhikShake rAgi taMdIrA (ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
MaruLu Madi Kondeyalle (Kannada) Purandara Dasaru Virachita maruLu mADi koMDeyalle mAyAdEviye (ಮರುಳು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡೆಯಲ್ಲೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Gatika Caladi Ninta (Kannada) Purandara Dasaru Virachita GaTika Caladi niMta SrI hanumaMta SrI hanumaMta (ಘಟಿಕ ಛಲದಿ ನಿಂತ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Tallanisadiru Kandya Talu Manave (Kannada) Purandara Dasaru Virachita tallaNisadiru kaNDya tALu manave (ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಣ್ಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Acharavillada Nalige (Kannada) Purandara Dasaru Virachita AchAravillada nAlige ninna nicha buddhiya (ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Smarane Onde Salade Govindana (Kannada) Purandara Dasaru Virachita smaraNe oMdE sAlade gOviMdana (ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದೆ ಗೋವಿಂದನ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Innu Daya Barade (Kannada) Purandara Dasaru Virachita innu daya bArade dAsana mele (ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೆಲೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Kande Na Govindana Sri Krishnana (Kannada) Purandara Dasaru Virachita kaMDe nA gOviMdana (ಕಂಡೆ ನಾ ಗೋವಿಂದನ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sripatiyu Namage Sampadaviyali (Kannada) Purandara Dasaru Virachita SrIpatiyu namage sa0padaviyali (ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸ೦ಪದವಿಯಲಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Biduvenenayya Hanuma (Kannada) Purandara Dasaru Virachita biDuvEnEnayya hanuma (ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Ramanama Payasakke (Kannada) Purandara Dasaru Virachita rAmanAma pAyasakke (ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Allide Nammane Illi Bande Summane (Kannada) Purandara Dasaru Virachita rAmanAma pAyasakke (ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Satata Gana Natha Siddhiyaniva (Kannada) Purandara Dasaru Virachita satata gaṇa nātha siddhiyanīva kāryadali mati (ಸತತ ಗಣ ನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯನೀವ ಕಾರ್ಯದಲಿ ಮತಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Dayamado Ranga Dayamado (Kannada) Purandara Dasaru Virachita dayamāḍo raṃga dayamāḍo | dayamāḍo nāninna dāsa nāneṃdu ( ದಯಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯಮಾಡೋ | ದಯಮಾಡೋ ನಾನಿನ್ನ ದಾಸ ನಾನೆಂದು‹) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Rangabanda Manege Sringara Nodiro (Kannada) Purandara Dasaru Virachita raṃga banda manegeśrngāra noḍiro (ರಂಗ ಬನ್ದ ಮನೆಗೆಶ್ರ್ನ್ಗಾರ ನೋಡಿರೋ‹) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Satata Gananatha (Kannada) Purandara Dasaru Virachita satata gaṇa nātha siddhiyanīva kāyayadali mati ( ಸತತ ಗಣ ನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯನೀವ ಕಾಯಯದಲಿ ಮತಿ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Bandano Raghavendra (Kannada) Madhwesha Vittala Dasa Virachita baṃdano rāghaveṃdra:iṃdillige (ಬಂದನೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಇಂದಿಲ್ಲಿಗೆ†) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu  
Raghavendra Guru Rayara Sevisiro (Kannada) Hari Dasaru Virachita rāghaveṃdra guru rāyara sevisiro saukhyadi jīvisiro (ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ರಾಯರ ಸೇವಿಸಿರೋ ಸೌಖ್ಯದಿ ಜೀವಿಸಿರೋ‹) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Tugire Rayara (Kannada) Hari Dasaru Virachita tūgīre rāyara tūgīre gurugaḷa (ತೂಗೀರೇ ರಾಯರ ತೂಗೀರೇ ಗುರುಗಳ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Thunga Theeradi Ninta Suyativara (Kannada) Abhinava Janardhana Vittala Dasa tuṃgā tīradi niṃta suyativaranyāre peḷammayya (ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿವರನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Jaya Kolhapura Nilaye (Kannada) Shri Hulugi Shriyaptyachar Virachita jaya kolhāpura nilaye bajadhiṣṭetaravilaye (ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೆ ಬಜಧಿಷ್ಟೆತರವಿಲಯೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Sri Ganesha Aarti Jay Ganesh Jay Ganesh Jay Ganesh Deva jaya gaṇeśa, jaya gaṇeśa, jaya gaṇeśa devā (जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Skanda Guru Kavacham (Tamil) SandhAnandha Swamigal iṉāyakar vāḻttu (இனாயகர் வாழ்த்து) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Skanda Sashti Kavacham (Tamil) Devaraya Swamigal                             Audio
Birthday Song (janmadinamidam) Swami Tejomayananda janmadinamidam ayi priya sakhe (ಜನ್ಮದಿನಮಿದಮ್ ಅಯಿ ಪ್ರಿಯ ಸಖೆ) Assamese Bengali English Gujarathi Hindi Kannada Malayalam Marathi Oriya Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Audio
Om Namah Shivaya Chanting                               Audio
Om Chanting                               Audio
Om Sri Raghavendraya Namaha Chanting                               Audio
Om Namo Shri Sai Nath Chanting                               Audio
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Chanting                               Audio
Sandhya Vandana       Bengali English Gujarathi   Kannada Malyalam   Oriya   Sanskrit Tamil Telugu Audio
Satyanarayana Vratha Pooja Vidhana (in Kannada) Typically performed on the Full moon day of every month.                             Audio
Vaibhava Lakshmi Vratha Pooja Vidhana (in Kannada) Is generally done on Friday and initially we keep a target of 11 or 21 Fridays.                             Audio
Sree Vara Mahalakshmi Yamuna Pooja Vidhana (in Kannada) by Ganapathi Sastri Is generally done on Friday before Shravan Poornima.                             Audio
Sree Swarna Gowri Vratha (in Kannada) by Ganapathi Sastri Is generally done on Thrithya (3rd day) of Badrapada Shukla Maasa.                             Audio
Mahalakshmi Vratha Pooja Vidhana (in Kannada) Is generally done on Friday before Shravan Poornima.                             Audio
Varasiddhi Vinayaka Vrutha Pooja Vidhana (in Kannada) Performed during Ganesh Chaturthi                             Audio
Sankasta Chaturti Vrutha (in Kannada) Is generally done every month on fourth day (Chaturthi) of Krishna Paksha.                             Audio
Ganesh Puja Vidhi         English                      
Ganesh Astottara Shatanamavali         English                      
Sri Satyanarayan Katha         English                      
Sri Shani Mahatme (English)         English                     Audio
Sri Shani Mahatme (Kannada)               Kannada               Audio (Kannada)
underline
About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer Iridium rentals
underline
underline