YouSigma- the web’s most extensive resource for information
ವಾಯು ಸ್ತುತಿಃ

Go to Home Page

Tell Your Friend About This Website!

Click the Sloka to hear the Kannada Discourse by Sri Bannanje Govindacharya

|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ||

ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ
ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಜ್ರಾಯಿತಾಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತಮನಸಾ
ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ || ೧ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋ ಽಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಽಷ್ಟಮಃ |
ಯದ್ರೋಷೋತ್ಕರ ದಕ್ಷನೇತ್ರಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿಸ್ಫುರತ್-
ಖದ್ಯೋತೋಪಮ ವಿಷ್ಫುಲಿಂಗಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ || ೨ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಕೃತಾ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

ಓಮ್ || ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣ್ವಂಘ್ರಿನಿಷ್ಠಾ ತಿಗುಣ ಗುರುತಮಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾ ಚಾರ್ಯ ಪಾದೋಜ್ಜ್ವಲಜಲ ಜಲಸತ್ ‍ಪಾಂಸವೋಽಸ್ಮಾನ್ ಪುನಂತು |
ವಾಚಾಂ ಯತ್ರ ಪ್ರಣೇತ್ರೀ ತ್ರಿಭುವನಮಹಿತಾ ಶಾರದಾ ಶಾರದೇಂದು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಭದ್ರಸ್ಮಿತಶ್ರೀ ಧವಲಿತಕಕುಭಾ
ಪ್ರೇಮಭಾರಂ ಬಭಾರ || ೧ ||

ಉತ್ಕಂಠಾ ಕುಂಠಕೋಲಾಹಲ ಜವವಿದಿತಾ ಜಸ್ರಸೇವಾನುವೃದ್ಧ ಪ್ರಾಜ್ಜಾತ್ ಮಜ್ಞಾನಧೂತಾಂ ಧತಮಸಸುಮನೋ ಮೌಲಿರತ್ನಾವ ಲೀನಾಮ್ |
ಭಕ್ತ್ಯುದ್ರ್ ಏಕಾವಗಾಡ ಪ್ರಘಟನಸಧಟಾತ್ ಕಾರಸಂಘೃಷ್ಯಮಾಣ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂಗ್ರ್ಯಾಂಘ್ರಿಪೀಠ್ ಓತ್ಥಿತಕನಕರಜಃ ಪಿಂಜರಾ
ರಂಜಿತಾಶಾಃ || ೨ ||

ಜನ್ಮಾಧಿ ವ್ಯಾಧ್ಯುಪಾಧಿ ಪ್ರತಿಹತಿ ವಿರಹ ಪ್ರಾಪಕಾಣಾಂ ಗುಣಾನಾಮ ಗ್ರ್ಯಾಣಾ ಮರ್ಪಕಾಣಾಂ
ಚಿರಮುದಿತ ಚಿದಾನಂದ ಸಂದೋಹದಾನಾಮ್ |
ಏತೇಷಾ ಮೇಷ ದೋಷ ಪ್ರಮುಷಿತ ಮನಸಾಂ ದ್ವೇಷಿಣಾಂ ದೂಷಕಾಣಾಂ
ದೈತ್ಯಾನಾಮ್ ಆರ್ತಿಮಂಧೇ ತಮಸಿ ವಿದಧತಾಂ ಸಂಸ್ತವೇ ನಾಸ್ಮಿ ಶಕ್ತಃ || ೩ ||

ಅಸ್ಯಾ ವಿಷ್ಕರ್ತುಕಾಮಂ ಕಲಿಮಲಕಲುಷೇ ಽಸ್ಮಿನ್ಜನೇ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಂ
ವಂದ್ಯಂ ಚಂದ್ರೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ದ್ಯುಮಣಿ ಫಣಿವಯೋ ನಾಯಕಾದ್ಯೈರಿ ಹಾದ್ಯ |
ಮಧ್ವಾಖ್ಯಂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಂ ಕಿಮುತ ಕೃತವತೋ ಮಾರುತ ಸ್ಯಾವತಾರಂ
ಪಾತಾರಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ ಪದಮಪವಿಪದಃ ಪ್ರಾಪ್ತು ರಾಪನ್ನ ಪುಂಸಾಮ್ || ೪ ||

ಉದ್ಯದ್ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚಂಡಾಂ ನಿಜರುಚಿನಿಕರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಲೋಕಾವಕಾಶೋ
ಬಿಭ್ರದ್ ಭೀಮೋ ಭುಜೇ ಯೋ ಽಭ್ಯುದಿತದಿನಕರಾ ಭಾಂಗದಾಢ್ಯ ಪ್ರಕಾಂಡೇ |
ವೀರ್ಯೋ ದ್ಧಾರ್ಯಾಂ ಗದಾಗ್ರ್ಯಾಮ ಯಮಿಹ ಸುಮತಿಂ ವಾಯುದೇವೋ ವಿದಧ್ಯ್ ಆದಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಜಾನನೇತಾ ಯತಿವರ ಮಹಿತೋ ಭೂಮಿ ಭೂಷಾಮ ಣಿರ್ಮೇ || ೫ ||

ಸಂಸಾರೋ ತ್ತಾಪನಿತ್ಯೋ ಪಶಮದಸದಯ ಸ್ನೇಹಹಾ ಸಾಂಬುಪೂರ ಪ್ರೋದ್ಯ ದ್ವಿದ್ಯಾನವದ್ಯ ದ್ಯುತಿಮಣಿ ಕಿರಣ ಶ್ರೇಣಿ ಸಂಪೂರಿತಾಶಃ|
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂ ಕಾಧಿವಾಸೋ ಚಿತತರಸರಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಕ್ಷೀರಾಂಭೋ ಧಿರ್ವಿಭಿಂದ್ಯಾದ್ ಭವದನಭಿಮತಂ
ಭೂರಿ ಮೇ ಭೂತಿಹೇತುಃ || ೬ ||

ಮೂರ್ಧನ್ಯೇ ಷೋಽಂಜಲಿರ್ಮೇ ದೃಢ ತರಮಿಹತೇ ಬಧ್ಯತೇ ಬಂಧ ಪಾಶ ಚ್ಛೇತ್ರೇ
ದಾತ್ರೇ ಸುಖಾನಾಂ ಭಜತಿ ಭುವಿ ಭವಿಷ್ಯ ದ್ವಿಧಾತ್ರೇ ದ್ಯುಭರ್ತ್ರೇ |
ಅತ್ಯಂತಂ ಸಂತತಂ ತ್ವಂ ಪ್ರದಿಶ ಪದಯುಗೇ ಹಂತ ಸಂತಾಪ ಭಾಜಾಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ
ಭಕ್ತಿಮೇಕಾಂ ಭಗವತ ಉತತೇ ಮಾಧವಸ್ಯಾಥ ವಾಯೋಃ || ೭ ||

ಸಾಭ್ರೋಷ್ಣಾ ಭೀಶು ಶುಭ್ರ ಪ್ರಭಮಭಯ ನಭೋ ಭೂರಿಭೂ ಭೃದ್ವಿಭೂತಿ-
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣು ರ್ಭೂ‌ಋ‌ಭೂಣಾಂ ಭವನಮಪಿ ವಿಭೋ ಽಭೇದಿ ಬಭ್ರೇ ಬಭೂವೇ |
ಯೇನಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮಸ್ತೇ ಭ್ರಮಯತು ಸುಭೃಶಂ ಬರ್ಭೃ ವದ್ದುರ್ ಭೃತಾಶಾನ್
ಭ್ರಾಂತಿರ್ ಭೇದಾವ ಭಾಸಸ್ ತ್ವಿತಿ ಭಯಮ ಭಿ ಭೂರ್ ಭೋಕ್ಷ್ಯತೋ ಮಾಯಿಭಿಕ್ಷೂನ್ || ೮ ||

ಯೇಽಮುಂ ಭಾವಂ ಭಜಂತೇ ಸುರಮುಖ ಸುಜನಾ ರಾಧಿತಂ ತೇ ತೃತೀಯಂ
ಭಾಸಂತೇ ಭಾಸುರೈಸ್ತೇ ಸಹಚರಚಲಿತೈ ಶ್ಚಾಮರೈ ಶ್ಚಾರುವೇಷಾಃ |
ವೈಕುಂಠೇ ಕಂಠಲಗ್ನ ಸ್ಥಿರಶುಚಿ ವಿಲಸತ್ಕಾಂತಿ ತಾರುಣ್ಯಲೀಲಾ ಲಾವಣ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಕಾಂತಾ ಕುಚಭರಸುಲಭಾ ಶ್ಲೇಷಸಮ್ಮೋದ ಸಾಂದ್ರಾಃ || ೯ ||

ಆನಂದಾ ನ್ಮಂದಮಂದಾ ದದತಿ ಹಿ ಮರುತಃ ಕುಂದ ಮಂದಾರ ನಂದ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾಮೋದಾನ್
ದಧಾನಾ ಮೃದಪದಮುದಿತೋ ದ್ಗೀತಕೈಃ ಸುಂದರೀಣಾಮ್ |
ವೃಂದೈ ರಾವಂದ್ಯಮುಕ್ತೇಂ ದ್ವಹಿಮಗು ಮದನಾಹೀಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರಸೇವ್ಯೇ
ಮೌಕುಂದೇ ಮಂದರೇಽಸ್ಮಿನ್ ನವಿರತಮುದಯನ್ ಮೋದಿನಾಂ ದೇವದೇವ || ೧೦ ||

ಉತ್ತಪ್ತಾ ತ್ಯುತ್ಕಟತ್ವಿಟ್ ‍ಪ್ರಕಟಕಟಕಟ ಧ್ವಾನಸಂಘಟ್ಟ ನೋದ್ಯದ್ವಿದ್ ಯುದ್ವ್ಯೂಢಸ್ಫುಲಿಂಗ ಪ್ರಕರ ವಿಕಿರಣೋ ತ್ಕ್ವಾಥಿತೇ ಬಾಧಿತಾಂಗಾನ್ |
ಉದ್ಗಾಢಂ ಪಾತ್ಯಮಾನಾ ತಮಸಿ ತತ ಇತಃ ಕಿಂಕರೈಃ ಪಂಕಿಲೇತೇ
ಪಂಕ್ತಿರ್ಗ್ರಾವ್ಣಾಂ ಗರಿಮ್ಣಾ ಗ್ಲಪಯತಿ ಹಿಭವ ದ್ದ್ವೇಷಿಣೋ ವಿದ್ವದಾದ್ಯ || ೧೧ ||

ಅಸ್ಮಿನ್ನ ಸ್ಮದ್ಗುರೂಣಾಂ ಹರಿಚರಣ ಚಿರಧ್ಯಾನ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಾಂ
ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭೂಮಿಂ ಧೃತರಣರಣಿಕ ಸ್ವರ್ಗಿಸೇವ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ |
ಯಸ್ತೂದಾಸ್ತೇಸ ಆಸ್ತೇ ಽಧಿಭವಮ ಸುಲಭ ಕ್ಲೇಶನಿಮೋಕಮಸ್ತ ಪ್ರಾಯಾನಂದಂ
ಕಥಂಚಿ ನ್ನವಸತಿ ಸತತಂ ಪಂಚ ಕಷ್ಟೇಽತಿ ಕಷ್ಟೇ || ೧೨ ||

ಕ್ಷುತ್‍ಕ್ಷಾಮಾನ್ ರೂಕ್ಷರಕ್ಷೋ ರದಖರನಖರ ಕ್ಷುಣ್ಣ ವಿಕ್ಷೋಭಿ ತಾಕ್ಷಾನ್ ಆಮಗ್ನಾ ನಂಧಕೂಪೇ
ಕ್ಷುರಮುಖ ಮುಖರೈಃ ಪಕ್ಷಿಭಿ ರ್ವಿಕ್ಷತಾಂಗಾನ್ |
ಪೂಯಾ ಸೃಙ್ಮೂತ್ರವಿಷ್ಠಾ ಕೃಮಿಕುಲ ಕಲಿಲೇ ತತ್‍ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಿಪ್ತಶಕ್ತ್ಯಾ ದ್ಯಸ್ತ್ರ ವ್ರಾತಾದಿತಾಂ ಸ್ತ್ವದ್ದ್ವಿಷ
ಉಪಜಿಹತೇ ವಜ್ರಕಲ್ಪಾ ಜಲೂಕಾಃ || ೧೩ ||

ಮಾತರ್ಮೇ ಮಾತರಿಶ್ವನ್ ಪಿತರತುಲಗುರೋ ಭ್ರಾತರಿಷ್ಟಾಪ್ತ ಬಂಧೋ
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನ್ ನಜರಜರಯಿತರ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯಾಮ್ ಅಯಾನಾಮ್ |
ಗೋವಿಂದೇ ದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಂ ಭವತಿ ಚ ಭಗವನ್ನ್ ಊರ್ಜಿತಾಂ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಾಂ
ನಿರ್ವ್ಯಾಜಾಂ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಸದ್ಗುಣಗಣ ಬೃಹತೀಂ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ ಆಶುದೇವ || ೧೪ |

ವಿಷ್ಣೋ ರತ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾದ್ ಅಖಿಲಗುಣಗಣೈ ಸ್ತತ್ರ ಭಕ್ತಿಂ ಗರಿಷ್ಠಾಮ್ ಆಶ್ಲಿಷ್ಟೇ
ಶ್ರೀಧರಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಮುಮಥ ಪರಿವಾರಾತ್ಮನಾ ಸೇವಕೇಷು |
ಯಃ ಸಂಧತ್ತೇ ವಿರಿಂಚ ಶ್ವಸನವಿಹಗಪಾ ನಂತರುದ್ರೇಂದ್ರಪೂರ್ವೇ ಷ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಸ್ತಾರತಮ್ಯಂ
ಸ್ಫುಟಮವತಿ ಸದಾ ವಾಯುರಸ್ಮದ್ ಗುರುಸ್ತಮ್ || ೧೫ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಮುಕ್ತಿಭಾಜಃ ಸುಖಯಸಿ ಹಿ ಗುರೋ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾರತಮ್ಯಾದ್ ಆಧತ್ಸೇ
ಮಿಶ್ರಬುದ್ಧೀಂ ಸ್ತ್ರಿದಿವನಿರಯಭೂ ಗೋಚರಾ ನ್ನಿತ್ಯಬದ್ಧಾನ್ |
ತಾಮಿಸ್ರಾಂ ಧಾದಿಕಾಖ್ಯೇ ತಮಸಿ ಸುಬಹುಲಂ ದುಃಖ ಯಸ್ಯನ್ಯ ಥಾಜ್ಞಾನ್
ವಿಷ್ಣೋ ರಾಜ್ಞಾಭಿರಿತ್ಥಂ ಶ್ರುತಿಶತ ಮಿತಿಹಾಸಾದಿ ಚಾಽಕರ್ಣ ಯಾಮಃ || ೧೬ ||

ವಂದೇಽಹಂ ತಂ ಹನೂಮಾನಿತಿ ಮಹಿತಮಹಾ ಪೌರುಷೋ ಬಾಹುಶಾಲೀ
ಖ್ಯಾತ ಸ್ತೇಽಗ್ರ್ಯೋಽವತಾರಃ ಸಹಿತ ಇಹ ಬಹು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮೈಃ |
ಸಸ್ನೇಹಾನಾಂ ಸಹಸ್ವಾನ್ ಅಹರಹರಹಿತಂ ನಿರ್ದಹನ್ ದೇಹಭಾಜಾಮ್ ಅಂಹೋ ಮೋಹಾಪಹೋಯಃ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಮಹತೀಂ ಭಕ್ತಿಮದ್ಯಾಪಿ ರಾಮೇ || ೧೭ ||

ಪ್ರಾಕ್ ಪಂಚಾಶತ್ಸಹಸ್ರೈ ರ್ವ್ಯವಹಿತಮಮಿತಂ ಯೋಜನೈಃ ಪರ್ವತಂ ತ್ವಂ
ಯಾವತ್ ಸಂಜೀವನಾ ದ್ಯೌಷಧ ನಿಧಿಮಧಿಕ ಪ್ರಾಣ ಲಂಕಾಮನೈಷೀಃ |
ಅದ್ರಾಕ್ಷೀ ದುತ್ಪತಂತಂ ತತ ಉತ ಗಿರಿಮುತ್ ಪಾಟಯಂತಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ಯಾಂತಂ ಖೇ ರಾಘವಾಂಘ್ರೌ ಪ್ರಣತಮಪಿ ತದೈ ಕಕ್ಷಣೇ ತ್ವಾಂ ಹಿ ಲೋಕಃ || ೧೮ ||

ಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ಸಲೀಲಂ ಶತಮತುಲಮತೇ ಯೋಜನಾನಾಂ ಸ ಉಚ್ಚಸ್ತಾ ವದ್ವಿಸ್ತಾ ರವಾಂ ಶ್ಚಾಪ್ಯು ಪಲಲವ
ಇವ ವ್ಯಗ್ರಬುದ್ಧ್ಯಾ ತ್ವಯಾಽತಃ |
ಸ್ವಸ್ವಸ್ಥಾ ನಸ್ಥಿತಾತಿಸ್ ಥಿರಶಕಲಶಿಲಾ ಜಾಲ ಸಂಶ್ಲೇಷನಷ್ಟ ಚ್ಛೇದಾಂಕಃ
ಪ್ರಾಗಿವಾಭೂತ್ ಕಪಿವರವಪುಷ ಸ್ತೇ ನಮಃ ಕೌಶಲಾಯ || ೧೯ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದುಷ್ಟಾಧಿ ಪೋರಃ ಸ್ಫುಟಿತ ಕನಕಸ ದ್ವರ್ಮ ಘೃಷ್ಟಾಸ್ಥಿಕೂಟಂ
ನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಂ ಹಾಟಕಾದ್ರಿ ಪ್ರಕಟ ತಟತಟಾ ಕಾತಿಶಂಕೋ ಜನೋಽಭೂತ್ |
ಯೇನಾಜೌ ರಾವಣಾರಿ ಪ್ರಿಯನಟನಪಟು ರ್ಮುಷ್ಟಿರಿಷ್ಟಂ ಪ್ರದೇಷ್ಟುಂ
ಕಿಂ ನೇಷ್ಟೇ ಮೇಸತೇಽಷ್ಟಾ ಪದಕಟಕತಟಿ ತ್ಕೋಟಿಭಾ ಮೃಷ್ಟಕಾಷ್ಠಃ || ೨೦ ||

ದೇವ್ಯಾ ದೇಶಪ್ರಣೀತಿ ದ್ರುಹಿಣ ಹರವರಾ ವಧ್ಯರಕ್ಷೋ ವಿಘಾತಾದ್ ಯಾಸೇವೋ ದ್ಯದ್ದಯಾರ್ದ್ರಃ
ಸಹಭುಜಮಕರೋ ದ್ರಾಮನಾಮಾ ಮುಕುಂದಃ |
ದುಷ್ಪ್ರಾಪೇ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯೇ ಕರತಲಮತುಲಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಧನ್ಯಂ
ತನ್ವನ್ ಭೂಯಃ ಪ್ರಭೂತ ಪ್ರಣಯ ವಿಕಸಿತಾ ಬ್ಜೇಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ವೇಕ್ಷಮಾಣಃ || ೨೧ ||

ಜಘ್ನೇ ನಿಘ್ನೇನ ವಿಘ್ನೋ ಬಹುಲ ಬಲಬಕ ಧ್ವಂಸನಾದ್ಯೇನ ಶೋಚದ್ವಿ ಪ್ರಾನುಕ್ರೋಶಪಾಶೈ ರಸುವಿಧೃತಿ ಸುಖಸ್ಯೈಕ ಚಕ್ರಾಜನಾನಾಮ್|
ತಸ್ಮೈ ತೇ ದೇವ ಕುರ್ಮಃ ಕುರುಕುಲಪತಯೇ ಕರ್ಮಣಾ ಚ ಪ್ರಣಾಮಾನ್
ಕಿರ್ಮೀರಂ ದುರ್ಮತೀನಾಂ ಪ್ರಥಮಮಥ ಚ ಯೋ ನರ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಮಾಥ || ೨೨ ||

ನಿರ್ಮೃದ್ನನ್ನ್ ಅತ್ಯಯತ್ನಂ ವಿಜರವರಜರಾ ಸಂಧಕಾಯಾಸ್ಥಿ ಸಂಧೀ ನ್ಯುದ್ಧೇತ್ವಂ ಸ್ವಧ್ವರೇ ವಾ ಪಶುಮಿವ ದಮಯನ್ ವಿಷ್ಣುಪಕ್ಷದ್ ವಿಡೀಶಮ್ |
ಯಾವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಭೂತಂ ನಿಖಿಲ ಮಖಭುಜಂ ತರ್ಪಯಾ ಮಾಸಿಥಾಸೌ
ತಾವತ್ಯಾ ಽಽಯೋಜಿ ತೃಪ್ತ್ಯಾ ಕಿಮು ವದ ಭಗವನ್ ರಾಜಸೂ ಯಾಶ್ವಮೇಧೇ || ೨೩ ||

ಕ್ಷ್ವೇಲಾ ಕ್ಷೀಣಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತವರಣಮರಿ ಹನ್ನ್ ಉದ್ಗದ್ ಓದ್ದಾಮಬಾಹೋ ರ್ಬಹ್ವಕ್ ಷೌಹಿಣ್ಯನೀಕ ಕ್ಷಪಣ ಸುನಿಪುಣಂ
ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮಸ್ಯ |
ಶುಶ್ರೂಷಾರ್ಥಂ ಚಕರ್ಥ ಸ್ವಯಮಯಮಥಸಂ ವಕ್ತುಮಾನ್ ಅಂದತೀರ್ಥ-
ಶ್ರೀಮನ್ನಾಮನ್ ಸಮರ್ಥ ಸ್ತ್ವಮಪಿ ಹಿ ಯುವಯೋಃ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨೪ ||

ದ್ರುಹ್ಯಂತೀಂ ಹೃದ್ದ್ರುಹಂ ಮಾಂ ದ್ರುತ ಮನಿ ಲಬಲಾ ದ್ದ್ರಾವಯಂತೀಮ್ ಅವಿದ್ಯಾನಿದ್ರಾಂ
ವಿದ್ರಾವ್ಯ ಸದ್ಯೋ ರಚನಪಟುಮಥಾಽ ಪಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರ |
ವಾಗ್ದೇವೀ ಸಾ ಸುವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣದ ವಿದಿತಾ ದ್ರೌಪದೀ ರುದ್ರಪತ್ನ್ಯಾ ದ್ಯುದ್ರಿಕ್ತಾ
ದ್ರಾಗಭದ್ರಾ ದ್ರಹಯತು ದಯಿತಾ ಪೂರ್ವ ಭೀಮಾಽಜ್ಞ ಯಾತೇ || ೨೫ ||

ಯಾಭ್ಯಾಂ ಶುಶ್ರೂಷುರಾಸೀಃ ಕುರುಕುಲ ಜನನೇ ಕ್ಷತ್ರ ವಿಪ್ರೋ ದಿತಾಭ್ಯಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಾಂ ಬೃಂಹಿತಾಭ್ಯಾಂ ಚಿತಿಸುಖ ವಪುಷಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾ ಸ್ಪದಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನಿರ್ಭೇದಾಭ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷಾದ್ದ್ವಿ ವಚನ ವಿಷಯಾಭ್ಯಾ ಮುಭಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಮೂಭ್ಯಾಂ
ತುಭ್ಯಂ ಚ ಕ್ಷೇಮದೇಭ್ಯಃ ಸರಸಿಜ ವಿಲಸ ಲ್ಲೋಚನೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು || ೨೬ ||

ಗಚ್ಚನ್ ಸೌಗಂಧಿಕಾರ್ಥಂ ಪಥಿ ಸ ಹನುಮತಃ ಪುಚ್ಛ ಮಚ್ಛಸ್ಯ ಭೀಮಃ
ಪ್ರೋದ್ಧರ್ತುಂ ನಾಶಕತ್ಸ ತ್ವಮುಮುರು ವಪುಷಾ ಭೀಷಯಾ ಮಾಸಚೇತಿ |
ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನೌ ಜಸೋಸ್ತೇ ಗುರುತಮ ವಪುಷೋಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ
ಕ್ರೀಡಾಮಾತ್ರಂ ತದೇತತ್ ಪ್ರಮದದ ಸುಧಿಯಾಂ ಮೋಹಕ ದ್ವೇಷ ಭಾಜಾಮ್ || ೨೭ ||

ಬಹ್ವೀಃ ಕೋಟೀರಟೀಕಃ ಕುಟಿಲ ಕಟುಮತೀ ನುತ್ಕಟಾ ಟೋಪಕೋಪಾನ್
ದ್ರಾಕ್ ಚ ತ್ವಂ ಸತ್ವರತ್ವಾ ಚ್ಛರಣದ ಗದಯಾ ಪೋಥಯಾ ಮಾಸಿಥಾರೀನ್ |
ಉನ್ಮಥ್ಯಾ ತಥ್ಯಮಿಥ್ಯಾ ತ್ವವಚನ ವಚನಾ ನುತ್ಪಥ ಸ್ಥಾಂಸ್ತಥಾ ಽನ್ಯಾನ್ಪ್ರಾಯಚ್ಛಃ
ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ಪ್ರಿಯತಮ ಕುಸುಮಂ ಪ್ರಾಣ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೨೮ ||

ದೇಹಾ ದುತ್ಕ್ರಾಮಿ ತಾನಾಮ ಧಿಪತಿ ರಸತಾಮ ಕ್ರಮಾದ್ ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಃ
ಕ್ರುದ್ಧಃ ಕ್ರೋಧೈಕ ವಶ್ಯಃ ಕೃಮಿರಿವ ಮಣಿಮಾನ್ ದುಷ್ಕೃತೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿ ಯಾರ್ಥಮ್ |
ಚಕ್ರೇ ಭೂಚಕ್ರ ಮೇತ್ಯ ಕ್ರಕಚ ಮಿವ ಸತಾಂ ಚೇತಸಃ ಕಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಂ
ದುಸ್ತರ್ಕಂ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ಗುಣಗಣ ವಿರಹಂ ಜೀವತಾಂ ಚಾಧಿಕೃತ್ಯ || ೨೯ ||

ತದ್ದುಷ್ಪ್ ರೇಕ್ಷಾನುಸಾರಾ ತ್ಕತಿಪಯಕುನರೈ ರಾದೃತೋಽನ್ಯೈ ರ್ವಿಸೃಷ್ಟೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾಽಹಂ ನಿರ್ಗುಣೋಽಹಂ ವಿತಥ ಮಿದಮಿತಿ ಹ್ಯೇಷ ಪಾಷಂಡ ವಾದಃ |
ತದ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಸಜಾಲ ಪ್ರಸರವಿಷತರೂ ದ್ದಾಹದಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಾಧರೋಽ
ಗ್ನಿಃ ಪವನ ವಿಜಯತೇ ತೇಽವ ತಾರ ಸ್ತೃತೀಯಃ || ೩೦ ||

ಆಕ್ರೋಶಂತೋ ನಿಆಶಾ ಭಯ ಭರವಿ ವಶಸ್ವಾ ಶಯಾ ಶ್ಛಿನ್ನದರ್ಪಾ
ವಾಶಂತೋ ದೇಶನಾಶ ಸ್ತ್ವಿತಿ ಬತ ಕುಧಿಯಾಂ ನಾಶಮಾಶಾ ದಶಾಽಶು |
ಧಾವಂತೋ ಽಶ್ಲೀಲಶೀಲಾ ವಿತಥ ಶಪಥ ಶಾಪಾಶಿವಾಃ ಶಾಂತಶೌರ್ಯಾ ಸ್ತ್ವದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸಿಂಹನಾದೇ
ಸಪದಿ ದದೃಶಿರೇ ಮಾಯಿಗೋ ಮಾಯವಸ್ತೇ || ೩೧ ||

ತ್ರಿಷ್ವಪ್ಯೇ ವಾವತಾರೇ ಷ್ವರಿಭಿರಪಘೃಣಂ ಹಿಂಸಿತೋ ನಿರ್ವಿಕಾರಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಸಕಲ ಗುಣಗಣಾ ಪೂರ್ಣರೂಪ ಪ್ರಗಲ್ಭಃ |
ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮೃತ್ಯುಃ ಸುಖಯಸಿ ಸುಜನಂ ದೇವ ಕಿಂ ಚಿತ್ರಮತ್ರ
ತ್ರಾತಾ ಯಸ್ಯ ತ್ರಿಧಾಮಾ ಜಗದುತ ವಶಗಂ ಕಿಂಕರಾಃ ಶಂಕರಾದ್ಯಾಃ || ೩೨ ||

ಉದ್ಯನ್ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀ ಮೃದುಮಧುಮಧುರಾ ಲಾಪಪೀ ಯೂಷಧಾರಾಪ್- ಊರಾ ಸೇಕೋಪಶಾಂತಾ ಸುಖಸುಜನ ಮನೋಲೋಚನಾ ಪೀಯಮಾನಮ್|
ಸಂದ್ರಕ್ಷ್ಯೇ ಸುಂದರಂ ಸಂದುಹದಿಹ ಮಹದಾನಂದಮ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ
ಶ್ರೀಮದ್ ವಕ್ತ್ರೇಂದುಬಿಂಬಂ ದುರಿತ ನುದುದಿತಂ ನಿತ್ಯದಾಹಂ ಕದಾ ನು || ೩೩ ||

ಪ್ರಾಚೀನಾ ಚೀರ್ಣಪುಣ್ಯೋ ಚ್ಚಯಚತುರ ತರಾ ಚಾರತ ಶ್ಚಾ ರುಚಿತ್ತಾ ನತ್ಯುಚ್ಚಾಂ
ರೋಚಯಂತೀಂ ಶ್ರುತಿಚಿತವಚನಾಂ ಶ್ರಾವ ಕಾಂಶ್ಚೋದ್ಯ ಚುಂಚೂನ್ |
ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮುತ್ಖಾತ ದುಃಖಾಂ ಚಿರಮುಚಿತ ಮಹಾಚಾರ್ಯ ಚಿಂತಾರ ತಾಂಸ್ತೇ
ಚಿತ್ರಾಂ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ತ ಶ್ಚರಣ ಪರಿಚರಾಂ ಛ್ರಾವಯಾ ಸ್ಮಾಂಶ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ || ೩೪ ||

ಪೀಠೇ ರತ್ನೋಪಕ್ಲೄಪ್ತೇ ರುಚಿರ ರುಚಿಮಣಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಭಾವಿನಂ ತ್ವಾಂ ಜ್ವಲತಿ ನಿಜಪದೇ ವೈದಿಕಾದ್ಯಾ ಹಿ ವಿದ್ಯಾಃ |
ಸೇವಂತೇ ಮೂರ್ತಿಮತ್ಯಃ ಸುಚರಿತ ಚರಿತಂ ಭಾತಿ ಗಂಧರ್ವ ಗೀತಂ
ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ದೇವ ಸಂಸತ್ಸ್ವಪಿ ತವ ಭಗವನ್ ನರ್ತಿತದ್ಯೋ ವಧೂಷು || ೩೫ ||

ಸಾನು ಕ್ರೋಶೈ ರಜಸ್ರಂ ಜನಿ ಮೃತಿನಿರಯಾ ದ್ಯೂರ್ಮಿ ಮಾಲಾವಿಲೇಽಸ್ಮಿನ್
ಸಂಸಾರಾ ಬ್ಧೌನಿಮಗ್ನಾಂ ಛರಣ ಮಶರಣಾ ನಿಚ್ಛತೋ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಜಂತೂನ್ |
ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರಾ ರ್ಥಿತಃ ಸಞ್ಜಲನಿಧಿ ಶಯನಃ ಸತ್ಯವತ್ಯಾಂ ಮಹರ್ಷೇ ರ್ವ್ಯಕ್ತಶ್ಚಿ ನ್ಮಾತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ನ
ಖಲು ಭಗವತಃ ಪ್ರಾಕೃತೋ ಜಾತು ದೇಹಃ || ೩೬ ||

ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿಗತ ಮಧಮೈ ರತ್ನಪೂಗಂ ಯಥಾಂಧೈ ರರ್ಥಂ
ಲೋಕೋಪ ಕೃತ್ಯೈ ಗುಣಗಣ ನಿಲಯಃ ಸೂತ್ರಯಾ ಮಾಸ ಕೃತ್ಸ್ನಮ್ |
ಯೋಽಸೌ ವ್ಯಾಸಾಭಿಧಾನ ಸ್ತಮಹ ಮಹರಹರ್ ಭಕ್ತಿತಸ್ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸದ್ಯೋ
ವಿದ್ಯೋ ಪಲಬ್ಧ್ಯೈ ಗುರುತಮ ಮಗುರುಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ || ೩೭ ||

ಆಜ್ಞಾಮನ್ ಯೈರಧಾರ್ಯಾಂ ಶಿರಸಿ ಪರಿಸರ ದ್ರಶ್ಮಿ ಕೋಟೀರ ಕೋಟೌ
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಾ ದಧ ದನು ಸರಣಾ ದರ್ಥಿತೋ ದೇವಸಂಘೈಃ |
ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ನ್ ಅಸುಕರ ಮಕರೋ ರ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ
ದುರ್ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಸ್ಯ ದಸ್ಯೋ ರ್ಮಣಿಮತ ಉದಿತಂ ವೇದ ಸದ್ಯುಕ್ತಿ ಭಿಸ್ತ್ವಮ್ || ೩೮ ||

ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿಶುದ್ಧೇ ದ್ವಿಜಗ ಣನಿಲಯೇ ರೂಪ್ಯಪೀ ಠಾಭಿಧಾನೇ
ತತ್ರಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಾತಿ ಸ್ತ್ರಿಭುವನವಿಶದೇ ಮಧ್ಯ ಗೇಹಾಖ್ಯಗೇಹೇ |
ಪಾರಿ ವ್ರಾಜ್ಯಾಧಿ ರಾಜಃ ಪುನರಪಿ ಬದರೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ನತ್ವಾ
ಕೃತ್ವಾ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ಸಮ್ಯಗ್ ವ್ಯತನುತ ಚ ಭವಾನ್ ಭಾರತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಮ್ || ೩೯ ||

ವಂದೇ ತಂ ತ್ವಾ ಸುಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಮನುದಿನಾ ಸೇವಿತಂ ದೇವವೃಂದೈ ರ್ವಂದೇ
ವಂದಾರುಮೀಶೇ ಶ್ರಿಯ ಉತ ನಿಯತಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥಮ್ |
ವಂದೇ ಮಂದಾಕಿನೀ ಸತ್ ಸರಿದ ಮಲಜಲಾ ಸೇಕಸಾಧಿಕ್ಯ ಸಂಗಂ
ವಂದೇಽಹಂ ದೇವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವಭಯ ದಹನಂ ಸಜ್ಜನಾನ್ ಮೋದಯಂತಮ್ || ೪೦ ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಖ್ಯ ಸೂರೇಃ ಸುತ ಇತಿ ಸುಭೃಶಂ ಕೇಶವಾ ನಂದ ತೀರ್ಥ-
ಶ್ರೀಮತ್ ಪಾದಾಬ್ಜಭಕ್ತಃ ಸ್ತುತಿ ಮಕೃತ ಹರೇರ್ ವಾಯುದೇವಸ್ಯ ಚಾಸ್ಯ |
ತತ್ಪಾದಾರ್ ಚಾದರೇಣ ಗ್ರಥಿತಪದಲ ಸನ್ಮಾಲಯಾ ತ್ವೇತಯಾ ಯೇ
ಸಂರಾಧ್ಯಾ ಮೂನಮಂತಿ ಪ್ರತತ ಮತಿಗುಣಾ ಮುಕ್ತಿಮೇತೇ ವ್ರಜಂತಿ || ೪೧ ||

|| ಇತಿ ಕವಿಕುಲತಿಲಕ ಶ್ರೀಮತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಾ ವಾಯುಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||
|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ||

ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ
ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಜ್ರಾಯಿತಾಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತಮನಸಾ
ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ || ೧ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋ ಽಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಽಷ್ಟಮಃ |
ಯದ್ರೋಷೋತ್ಕರ ದಕ್ಷನೇತ್ರಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿಸ್ಫುರತ್-
ಖದ್ಯೋತೋಪಮ ವಿಷ್ಫುಲಿಂಗಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ || ೨ ||

About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer Iridium rentals
underline