YouSigma- the web's most extensive resource for information
Vishnusahasranama As in Sri Mahabharatha Anushasanaparva (142 Slokas) - with Kannada Discourse on Nama by Sri Bannange Govindacharya

Go to Home Page

Download PDF Version (Kannada)

Download PDF Version (Devanagari)

Download PDF Version (English)

Download PDF Version (Gujarathi)

Download PDF Version (Malyalam)

Download PDF Version (Tamil)

Download PDF Version (Telugu)

Download PDF Version (Oriya)

Download PDF Version (Bengali)

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ಆಧಾರಿತ

 

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೀಟಿಕೆ (13 ಸ್ಲೋಕ)

ವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ

ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನಶೇಷೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ |
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯಭ್ಯಾಷತ || 1 ||

vaiSaMpAyana uvAca
SrutvA dharmAnaSEShENa pAvanAni ca sarvaSaH |

yudhiShThiraH SAMtanavaM punarEvAByaByAShata || 1 ||

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ: ಉವಾಚ
ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೇ ಕಿಂ ವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ |
ಸ್ತುವಂತಃ ಕಂ ಕಮರ್ಚಂತಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಾನವಾಃ ಶುಭಮ್ || 2 ||

yudhiShThira:
kimEkaM daivataM lOkE kiM vApyEkaM parAyaNaM |

stuvaMtaH kaM kamarcaMtaH prApnuyurmAnavAH SuBam || 2 ||

ಕೋ ಧರ್ಮಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಭವತಃ ಪರಮೋ ಮತಃ |
ಕಿಂ ಜಪನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಜಂತುರ್ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್ || 3 ||

kO dharmaH sarvadharmANAM BavataH paramO mataH |

kiM japanmucyatE jaMturjanmasaMsArabaMdhanAt || 3 ||

ಭೀಷ್ಮ: ಉವಾಚ

ಜಗತ್ಪ್ರಭುಂ ದೇವದೇವಮನಂತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಸ್ತುವನ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಪುರುಷಃ ಸತತೋತ್ಥಿತಃ || 4 ||

BIShma: uvAca
jagatpraBuM dEvadEvamanaMtaM puruShOttamam |

stuvannAmasahasrENa puruShaH satatOtthitaH || 4 ||

ತಮೇವ ಚಾರ್ಚಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುರುಷಮವ್ಯಯಮ್ |
ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ನಮಸ್ಯಂಶ್ಚ ಯಜಮಾನಸ್ತಮೇವ ಚ || 5 ||

tamEva cArcayannityaM BaktyA puruShamavyayam |

dhyAyan stuvannamasyaMSca yajamAnastamEva ca || 5 ||

ಅನಾದಿ ನಿಧನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಮ್ |
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ತುವನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದುಃಖಾತಿಗೋ ಭವೇತ್ || 6 ||

anAdi nidhanaM viShNuM sarvalOkamahESvaram |

lOkAdhyakShaM stuvannityaM sarvaduHKAtigO BavEt || 6 ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಮ್ |
ಲೋಕನಾಥಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ಸರ್ವಭೂತಭವೋಧ್ಭವಮ್ || 7 ||

brahmaNyaM sarvadharmaj~jaM lOkAnAM kIrtivardhanam |

lOkanAthaM mahadBUtaM sarvaBUtaBavOdhBavam || 7 ||

ಏಷ ಮೇ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋಧಿಕತಮೋ ಮತಃ
ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ್ತವೈರರ್ಚೇನ್ನರಃ ಸದಾ || 8 ||

ESha mE sarvadharmANAM dharmOdhikatamO mataH

yadBaktyA puMDarIkAkShaM stavairarcEnnaraH sadA || 8 ||

ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತೇಜಃ ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತಪಃ |
ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಯಃ ಪರಾಯಣಮ್ || 9 ||

paramaM yO mahattEjaH paramaM yO mahattapaH |

paramaM yO mahadbrahma paramaM yaH parAyaNam || 9 ||

ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಲಮ್ |
ದೈವತಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಯೋವ್ಯಯಃ ಪಿತಾ || 10 ||

pavitrANAM pavitraM yO maMgalAnAM ca maMgalam |

daivataM dEvatAnAM ca BUtAnAM yOvyayaH pitA || 10 ||

ಯತಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತ್ಯಾದಿಯುಗಾಗಮೇ |
ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪುನರೇವ ಯುಗಕ್ಷಯೇ || 11 ||

yataH sarvANi BUtAni BavaMtyAdiyugAgamE |

yasmiMSca pralayaM yAMti punarEva yugakShayE || 11 ||

ತಸ್ಯ ಲೋಕಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ ಭೂಪತೇ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಶ್ರುಣು ಪಾಪಭಯಾಪಹಮ್ || 12 ||

tasya lOkapradhAnasya jagannAthasya BUpatE |

viShNOrnAmasahasraM mE SruNu pApaBayApaham || 12 ||

ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಋಷಿಭಿಃ ಪರಿಗೀತಾನಿ ತಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೂತಯೇ || 13 ||

yAni nAmAni gauNAni viKyAtAni mahAtmanaH |

RuShiBiH parigItAni tAni vakShyAmi BUtayE || 13 ||

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ

ಶುಕ್ಲಾಂಬರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪ ಶಾಂತಯೇ

 

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ (117 ಸ್ಲೋಕ)

<<Click each nama to hear the discourse from Sri Bannanje Govindacharya in Kannada>>

(1) ವಿಶ್ವಂ (2) ವಿಷ್ಣು: (3) ವಶತ್ಕಾರ: (4) ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು:
(5) ಭೂತಕೃತ್ (6) ಭೂತಭ್ರುತ್ (7) ಭಾವ: (8) ಭೂತಾತ್ಮ (9) ಭೂತಭಾವನ: || 14 ||


(10) ಪೂತಾತ್ಮಾ (11) ಪರಮಾತ್ಮ (12) ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿ:
(13) ಅವ್ಯಯ: (14) ಪುರುಷ: (15) ಸಾಕ್ಷಿ (16) ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ: (17) ಅಕ್ಷರ: ಏವ ಛ || 15


(18) ಯೋಗ: (19) ಯೋಗ  ವಿದಾಂ ನೇತಾ (20) ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೀಶ್ವರ
(21) ನಾರಸಿಂಹವಪು: (22) ಶ್ರೀಮಾನ್ (23) ಕೇಶವ: (24) ಪುರುಷೋತ್ತಮ: || 16 ||


(25) ಸರ್ವ: (26) ಶರ್ವ: (27) ಶಿವ: (28) ಸ್ಥಣು: (29) ಭೂತಾದಿ: (30) ನಿಧಿರವ್ಯಯ:
(31) ಸಂಭವ: (32) ಭಾವನ: (33) ಭರ್ತಾ (34) ಪ್ರಭವ: (35) ಪ್ರಭು: (36) ಈಶ್ವರ: || 17 ||


(37) ಸ್ವಯಂಭೂ: (38) ಶಂಭು: (39) ಆದಿತ್ಯ: (40) ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ: (41) ಮಹಾಸ್ವನ:
(42) ಅನಾದಿನಿಧನ: (43) ಧಾತಾ (44) ವಿಧಾತಾ (45) ಧಾತುರುಥಾಮಃ || 18 ||


(46) ಅಪ್ರಮೇಯ: (47) ಹೃಷಿಕೇಶ: (48) ಪದ್ಮನಾಭ: (49) ಅಮರಪ್ರಭು:
(50) ವಿಶ್ವಕರ್ಮ (51) ಮನು: (52) ತ್ವಷ್ಟಾ (53) ಸ್ಥವಿಷ್ಟ (54) ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವ: || 19 ||


(55) ಆಗ್ರಾಹ್ಯ: (56) ಶಾಶ್ವತ: (57) ಕೃಷ್ಣ: (58) ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ: (59) ಪ್ರತರ್ಧನ:
(60) ಪ್ರಭೂತ: (61) ತ್ರಿಕಕುಭ್ಧಮ (62) ಪವಿತ್ರಂ (63) ಮಂಗಳಂ ಪರಮ್ || 20 ||


(64) ಈಶಾನ (65) ಪ್ರಾಣದ: (66) ಪ್ರಾಣ: (67) ಜ್ಯೇಷ್ಠ: (68) ಶ್ರೇಷ್ಟ: (69) ಪ್ರಜಾಪತಿ:
(70) ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ: (71) ಭೂಗರ್ಭ: (72) ಮಾಧವ (73) ಮಧುಸೂದನ: || 21 ||


(74) ಈಶ್ವರ: (75) ವಿಕ್ರಮೀ (76) ಧನ್ವೀ (77) ಮೇಧಾವೀ (78) ವಿಕ್ರಮ: (79) ಕ್ರಮ:
(80) ಅನುಥಮ (81) ದುರಾಧರ್ಷ: (82) ಕೃತಜ್ಞ: (83) ಕೃತಿ: (84) ಆತ್ಮವಾನ್ || 22 ||


(85) ಸುರೇಶ: (86) ಶರಣಮ್ (87) ಶರ್ಮ (88) ವಿಶ್ವರೇತಾ (89) ಪ್ರಜಾಭವ:
(90) ಅಹ: (91) ಸಂವತ್ಸರ: (92) ವ್ಯಾಲ: (93) ಪ್ರತ್ಯಯ: (94) ಸರ್ವದರ್ಶನ: || 23 ||


(95) ಆಜ: (96) ಸರ್ವೇಶ್ವರ: (97) ಸಿದ್ಧ: (98) ಸಿದ್ಧಿ: (99) ಸರ್ವಾದಿ: (100) ಅಚ್ಯುತ:
(101) ವೃಷಾಕಪಿ: (102) ಆಮೇಯಾತ್ಮಾ (103) ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಸೃತ: || 24 ||


(104) ವಸು: (105) ವಸುಮನಾ: (106) ಸತ್ಯ: (107) ಸಮಾತ್ಮಾ (108) ಸಂಮಿತ (ಅಸಂಮಿತ) (109) ಸಮ:
(110) ಅಮೋಘ: (111) ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ: (112) ವೃಷಕರ್ಮಾ (113) ವೃಷಾಕೃತಿಃ || 25 ||


(114) ರುಧ್ರ: (115) ಬಹುಶಿರಾ: (116) ಭಭು: (117) ವಿಶ್ವಯೋನಿ: (118) ಸುಚಿಶ್ರವಾ:
(119) ಅಮೃತ: (120) ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಣು: (121) ವರಾರೋಹ: (122) ಮಹಾತಪಾ: || 26 ||


(123) ಸರ್ವಗ: (124) ಸರ್ವವಿದ್ಬನು: (125) ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ: (126) ಜನಾರ್ದನ:
(127) ವೇದ: (128) ವೇದವಿತ್ (129) ಅವ್ಯಂಗ: (130) ವೇದಾಂಗ: (131) ವೇದವಿತ್ (132) ಕವಿ: || 27 ||


(133) ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ: (134) ಸುರಾದ್ಯಕ್ಷ: (135) ಧರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಷ: (136) ಕೃತಾಕೃತ:
(137) ಚತುರಾತ್ಮಾ (138) ಚತುರ್ವ್ಯುಹ: (139) ಚತುದಂಷ್ಟ್ರ (140) ಚತುರ್ಭುಜ: || 28 ||


(141) ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣು: (142) ಭೋಜನಂ (143) ಭೋಕ್ತಾ (144) ಸಹಿಷ್ಣು: (145) ಜಗದಾದಿಜ:
(146) ಅನಘಃ (147) ವಿಜಯಃ (148) ಜೇತಾ (149) ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ (150) ಪುನರ್ವಸುಃ || 29 ||


(151) ಉಪೇಂದ್ರ (152) ವಾಮನಃ (153) ಪ್ರಾಂಶುಃ (154) ಅಮೋಘಃ (155) ಶುಚಿಃ (156) ಊರ್ಜಿತಃ
(157) ಅತೀಂದ್ರಃ (158) ಸಂಗ್ರಹಃ (159) ಸರ್ಗಃ (160) ಧೃತಾತ್ಮಾ (161) ನಿಯಮಃ (162) ಯಮಃ || 30 ||


(163) ವೇಧ್ಯಃ (164) ವೈದ್ಯಃ (165) ಸದಾಯೋಗೀ: (166) ವೀರಹಾ (167) ಮಾಧವಃ (168) ಮಧುಃ
(169) ಅತೀಂದ್ರಿಯಃ (170) ಮಹಾಮಾಯಃ (171) ಮಹೋತ್ಸಾಹಃ (172) ಮಹಾಬಲಃ || 31 ||


(173) ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ (174) ಮಹಾವೀರ್ಯಃ (175) ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ (176) ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ
(177) ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ (178) ಶ್ರೀಮಾನ್ (179) ಅಮೇಯಾತ್ಮಾ (180) ಮಹಾದ್ರಿಧೃಕ್ || 32 ||


(181) ಮಹೇಷ್ವಾಸಃ (182) ಮಹೀಭರ್ತಾ (183) ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ (184) ಸತಾಂಗತಿಃ
(185) ಅನಿರುದ್ಧಃ (186) ಸುರಾನಂದಃ (187) ಗೋವಿಂದಃ (188) ಗೋವಿದಾಂಪತಿಃ || 33 ||


(189) ಮರೀಚಿಃ (190) ದಮನಃ (191) ಹಂಸಃ (192) ಸುಪರ್ಣಃ (193) ಭುಜಗೋತ್ತಮಃ
(194) ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ (195) ಸುತಪಾಃ (196) ಪದ್ಮನಾಭಃ (197) ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || 34 ||


(198) ಅಮೃತ್ಯುಃ (199) ಸರ್ವದೃಕ್ (200) ಸಿಂಹಃ (201) ಸಂಧಾತಾ (202) ಸಂಧಿಮಾನ್ (203) ಸ್ಥಿರಃ
(204) ಅಜಃ (205) ದುರ್ಮರ್ಷಣಃ (206) ಶಾಸ್ತಾ (207) ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮಾ (208) ಸುರಾರಿಹಾ || 35 ||


(209) ಗುರುಃ (210) ಗುರುತಮಃ (211) ಧಾಮಃ (212) ಸತ್ಯಃ (213) ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ
(214) ನಿಮಿಷಃ (215) ಅನಿಮಿಷಃ (216) ಸ್ರಗ್ವೀ (217) ವಾಚಸ್ಪತಿಃ (218) ಉದಾರಧೀಃ || 36 ||


(219) ಅಗ್ರಣೀಃ (220) ಗ್ರಾಮಣೀಃ (221) ಶ್ರೀಮಾನ್ (222) ನ್ಯಾಯಃ (223) ನೇತಾ (224) ಸಮೀರಣಃ
(225) ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ (226) ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ (227) ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ (228) ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || 37 ||


(229) ಆವರ್ತನಃ (230) (ಅ)ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ (231) ಸಂವೃತಃ (232) ಸಂಪ್ರಮರ್ದನಃ
(233) ಅಹಃಸಂವರ್ತಕಃ (234) ವಹ್ನಿ (235) ಅನಿಲಃ (236) ಧರಣೀಧರಃ || 38 ||


(237) ಸುಪ್ರಸಾದಃ (238) ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ (239) ವಿಶ್ವಧೃಕ್ (240) ವಿಶ್ವಭುಕ್ (241) ವಿಭುಃ
(242) ಸತ್ಕರ್ತಾ (243) ಸತ್ಕೃತಃ (244) ಸಾಧುಃ (245) ಜಹ್ನು (246) ನಾರಾಯಣಃ (247) ನರಃ || 39 ||


(248) ಅಸಂಖ್ಯೇಯಃ (249) ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ (250) ವಿಶಿಷ್ಟಃ (251) ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ (252) ಶಿಶುಚಿಃ
(253) ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ (254) ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ (255) ಸಿದ್ಧಿದಃ (256) ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ || 40 ||


(257) ವೃಷಾಹೀ (258) ವೃಷಭಃ (259) ವಿಷ್ಣುಃ (260) ವೃಶಪರ್ವಾ (261) ವೃಷೋದರಃ
(262) ವರ್ಧನಃ (263) ವರ್ಧಮಾನಃ (264) ವಿವಿಕ್ತಃ (265) ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ || 41 ||


(266) ಸುಭುಜಃ (267) ದುರ್ಧರಃ (268) ವಾಗ್ಮೀ (269) ಮಹೇಂದ್ರಃ (270) ವಸುದಃ (271) ವಸುಃ
(272) ನೈಕರೂಪಃ (273) ಬೃಹದ್ರೂಪಃ (274) ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ (275) ಪ್ರಕಾಶನಃ || 42 ||


(276) ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ಯುತಿಧರಃ (277) ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ (278) ಪ್ರತಾಪನಃ
(279) ಋದ್ಧಃ (280) ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ (ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರಃ+ಮಂತ್ರಃ) (281) ಚಂದ್ರಾಂಶುಃ (282) ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿಃ || 43 ||


(283) ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವಃ (284) ಭಾನುಃ (285) ಶಶಬಿಂದುಃ (286) ಸುರೇಶ್ವರಃ
(287) ಔಷಧಂ (288) ಜಗತಃ ಸೇತುಃ (289) ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಕ್ರಮಃ || 44 ||


(290) ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಃ (291) ಪವನಃ (292) ಪಾವನಃ (293) ಅನಲಃ
(294) ಕಾಮಹಾ (295) ಕಾಮಕೃತ್ (296) ಕಾಂತಃ (297) ಕಾಮಃ (298) ಕಾಮಪ್ರದಃ (299) ಪ್ರಭುಃ || 45 ||


(300) ಯುಗಾದಿಕೃತ್ (301) ಯುಗಾವರ್ತಃ (302) ನೈಕಮಾಯಃ (303) ಮಹಾಶನಃ
(304) ಅದೃಶ್ಯಃ (305) ವ್ಯಕ್ತರೂಪಃ (ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಃ) (306) ಸಹಸ್ರಜಿತ್ (307) ಅನಂತಜಿತ್ || 46 ||


(308) ಇಷ್ಟಃ (309) ಅವಿಶಿಷ್ಟಃ (ವಿಶಿಷ್ಟಃ) (310) ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ (311) ಶಿಖಂಡೀ (312) ನಹುಷಃ (313) ವೃಷಃ
(314) ಕ್ರೋಧಹಾ (315) ಕ್ರೋಧಕೃತ್ (316) ಕರ್ತಾ (317) ವಿಶ್ವಬಾಹುಃ (318) ಮಹೀಧರಃ || 47 ||


(319) ಅಚ್ಯುತಃ (320) ಪ್ರಥಿತಃ (321) ಪ್ರಾಣಃ (322) ಪ್ರಾಣದಃ (323) ವಾಸವಾನುಜಃ
(324) ಅಪಾಂನಿಧಿಃ (325) ಅಧಿಷ್ಟಾನಮ್ (326) ಅಪ್ರಮತ್ತಃ (327) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || 48 ||


(328) ಸ್ಕಂದಃ (329) ಸ್ಕಂದಧರಃ (330) ಧುರ್ಯಃ (331) ವರದಃ (332) ವಾಯುವಾಹನಃ
(333) ವಾಸುದೇವಃ (334) ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ (335) ಆದಿದೇವಃ (336) ಪುರಂದರಃ || 49 ||


(337) ಅಶೋಕಃ (338) ತಾರಣಃ (339) ತಾರಃ (340) ಶೂರಃ (341) ಶೌರಿಃ (342) ಜನೇಶ್ವರಃ
(343) ಅನುಕೂಲಃ (344) ಶತಾವರ್ತಃ (345) ಪದ್ಮೀ (346) ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಃ || 50 ||


(347) ಪದ್ಮನಾಭಃ (348) ಅರವಿಂದಾಕ್ಷಃ (349) ಪದ್ಮಗರ್ಭಃ (350) ಶರೀರಭೃತ್
(351) ಮಹರ್ದ್ಧಿಃ (352) ಋದ್ಧಃ (353) ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ (354) ಮಹಾಕ್ಷಃ (355) ಗರುಡದ್ವಜಃ || 51 ||


(356) ಅತುಲಃ (357) ಶರಭಃ (358) ಭೀಮಃ (ಅಭೀಮಃ) (359) ಸಮಯಜ್ಞಃ (360) ಹವಿರ್ಹರಿಃ
(361) ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಃ (362) ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ (363) ಸಮಿತಿಂಜಯಃ || 52 ||


(364) ವಿಕ್ಷರಃ (365) ರೋಹಿತಃ (366) ಮಾರ್ಗಃ (367) ಹೇತುಃ (368) ದಾಮೋದರಃ (369) ಸಹಃ
(370) ಮಹೀಧರಃ (371) ಮಹಾಭಾಗಃ (372) ವೇಗವಾನ್ (373) ಅಮಿತಾಶನಃ || 53 ||


(374) ಉದ್ಭವಃ (375) ಕ್ಷೋಭಣಃ (376) ದೇವಃ (377) ಶ್ರೀಗರ್ಭಃ (378) ಪರಮೇಶ್ವರಃ
(379) ಕರಣಂ (380) ಕಾರಣಂ (381) ಕರ್ತಾ (382) ವಿಕರ್ತಾ (383) ಗಹನಃ (384) ಗುಹಃ || 54 ||


(385) ವ್ಯವಸಾಯಃ (386) ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ (387) ಸಂಸ್ಥಾನಃ (388) ಸ್ಥಾನದಃ (389) ಧ್ರುವಃ
(390) ಪರರ್ದ್ಧಿಃ (391) ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಃ (392) ಸ್ತುಷ್ಟಃ (393) ಪುಷ್ಟಃ (394) ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ || 55 ||


(395) ರಾಮಃ (396) ವಿರಾಮಃ (397) ವಿರಜಃ (398) ಮಾರ್ಗಃ (399) ನೇಯಃ (400) ನಯಃ (401) ಅನಯಃ
(402) ವೀರಃ (403) ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ (404) ಧರ್ಮಃ (405) ಧರ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ || 56 ||


(406) ವೈಕುಂಠಃ (407) ಪುರುಷಃ (408) ಪ್ರಾಣಃ (409) ಪ್ರಾಣದಃ (410) ಪ್ರಣವಃ (411) ಪೃಥುಃ
(412) ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ (413) ಶತ್ರುಘ್ನಃ (414) ವ್ಯಾಪ್ತಃ (415) ವಾಯುಃ (416) ಅಧೋಕ್ಷಜಃ || 57 ||


(417) ಋತುಃ (418) ಸುದರ್ಶನಃ (419) ಕಾಲಃ (420) ಪರಮೇಷ್ಠೀ (421) ಪರಿಗ್ರಹಃ
(422) ಉಗ್ರಃ (423) ಸಂವಸ್ಸರಃ (424) ದಕ್ಷಃ (425) ವಿಶ್ರಾಮಃ (426) ವಿಶ್ವದಕ್ಷಿಣಃ || 58 ||


(427) ವಿಸ್ತಾರಃ (428) ಸ್ಥಾವರಃ (429) ಸ್ಥಾಣುಃ (430) ಪ್ರಮಾಣಮ್ (431) ಬೀಜಮವ್ಯಯಮ್
(432) ಅರ್ಥಃ (433) ಅನರ್ಥಃ (434) ಮಹಾಕೊಶಃ (435) ಮಹಾಭೋಗಃ (436) ಮಹಾಧನಃ || 59 ||


(437) ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ (438) ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ (439) ಭೂಃ (ಅಭೂಃ) (440) ಧರ್ಮಯೂಪಃ (441) ಮಹಾಮಖಃ
(442) ನಕ್ಷತ್ರನೇಮಿಃ (443) ನಕ್ಷತ್ರೀ (444) ಕ್ಷಮಃ (445) ಕ್ಷಾಮಃ (446) ಸಮೀಹನಃ || 60 ||


(447) ಯಜ್ಞಃ (448) ಇಜ್ಯಃ (449) ಮಹೇಜ್ಯಃ (450) ಕ್ರತುಃ (451) ಸತ್ರಮ್ (452) ಸತಾಂಗತಿಃ
(453) ಸರ್ವದರ್ಶೀ (454) ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ (455) ಸರ್ವಜ್ಞಃ (456) ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ || 61 ||


(457) ಸುವ್ರತಃ (458) ಸುಮುಖಃ (459) ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ (460) ಸುಘೋಷಃ (461) ಸುಖದಃ (462) ಸುಹೃತ
(463) ಮನೋಹರಃ (464) ಜಿತಕ್ರೋಧಃ (465) ವೀರಬಾಹುಃ (466) ವಿದಾರಣಃ || 62 ||


(467) ಸ್ವಾಪನಃ (468) ಸ್ವವಶಃ (469) ವ್ಯಾಪೀ (470) ನೈಕಾತ್ಮಾ (471) ನೈಕಕರ್ಮಕೃತ್
(472) ವತ್ಸರಃ (473) ವತ್ಸಲಃ (474) ವತ್ಸೀ
(475) ರತ್ನಗರ್ಭಃ (476) ಧನೇಶ್ವರಃ || 63 ||


(477) ಧರ್ಮಗುಪ್ (478) ಧರ್ಮಕೃತ್ (479) ಧರ್ಮೀ (480) ಸತ್ (481) ಅಸತ್ (482) ಕ್ಷರಮ್ (483) ಅಕ್ಷರಮ್
(484) ಅವಿಜ್ಞಾತಾ (485) ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ (486) ವಿಧಾತಾ (487) ಕೃತಲಕ್ಷಣಃ || 64 ||


(488) ಗಭಸ್ತಿನೇಮಿಃ (489) ಸತ್ವಸ್ಥಃ (490) ಸಿಂಹಃ (491) ಭೂತಮಹೇಶ್ವರಃ
(492) ಆದಿದೇವಃ (493) ಮಹಾದೇವಃ (494) ದೇವೇಶಃ (495) ದೇವಭೃದ್ಗುರುಃ || 65 ||


(496) ಉತ್ತರಃ (497) ಗೋಪತಿಃ (498) ಗೋಪ್ತಾ (499) ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ (500) ಪುರಾತನಃ
(501) ಶರೀರಭೂತಭೃತ್ (502) ಭೋಕ್ತಾ (503) ಕಪೀಂದ್ರಃ (504) ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ || 66 ||


(505) ಸೋಮಪಃ (506) ಅಮೃತಪಃ (507) ಸೋಮಃ (508) ಪುರುಜಿತ್ (509) ಪುರುಸತ್ತಮಃ
(510) ವಿನಯಃ (511) ಜಯಃ (512) ಸತ್ಯಸಂಧಃ (513) ದಾಶಾರ್ಹಃ (514) ಸಾತ್ವತಾಂಪತಿಃ || 67 ||


(515) ಜೀವಃ (516) ವಿನಯಿತಾಸಾಕ್ಷೀ (517) ಮುಕುಂದಃ (518) ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಃ
(519) ಅಂಭೋನಿಧಿಃ (520) ಅನಂತಾತ್ಮಾ (521) ಮಹೋದಧಿಶಯಃ (522) ಅಂತಕಃ || 68 ||


(523) ಅಜಃ
(524) ಮಹಾರ್ಹಃ (525) ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಃ (526) ಜಿತಾಮಿತ್ರಃ (527) ಪ್ರಮೋದನಃ
(528) ಆನಂದಃ
(529) ನಂದನಃ (530) ನಂದಃ (531) ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ (532) ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ || 69 ||


(533) ಮಹರ್ಷಿಃ (534) ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯಃ (535) ಕೃತಜ್ಞಃ (536) ಮೇದಿನೀಪತಿಃ
(537) ತ್ರಿಪದಃ (538) ತ್ರಿದಶಾಧ್ಯಕ್ಷಃ (539) ಮಹಾಶೃಂಗಃ (540) ಕೃತಾಂತಕೃತ್ || 70 ||


(541) ಮಹಾವರಾಹಃ (542) ಗೋವಿಂದಃ (543) ಸುಷೇಣಃ (544) ಕನಕಾಂಗದೀ
(545) ಗುಹ್ಯಃ (546) ಗಭೀರಃ (547) ಗಹನಃ (548) ಗುಪ್ತಃ (549) ಚಕ್ರಗದಾಧರಃ || 71 ||


(550) ವೇಧಾಃ (551) ಸ್ವಾಂಗಃ (552) ಅಜಿತಃ (553) ಕೃಷ್ಣಃ (554) ದೃಡಃ (555) ಸಂಕರ್ಷಣಃ (556) ಅಚ್ಯುತಃ
(557) ವರುಣಃ (558) ವಾರುಣಃ (559) ವೃಕ್ಷಃ (560) ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಃ (561) ಮಹಾಮನಾಃ || 72 ||


(562) ಭಗವಾನ್ (563) ಭಗಹಾ (564) ಆನಂದೀ (565) ವನಮಾಲೀ (566) ಹಲಾಯುಧಃ
(567) ಆದಿತ್ಯಃ (568) ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯಃ (569) ಸಹಿಷ್ಣುಃ (570) ಗತಿಸತ್ತಮಃ || 73 ||


(571) ಸುಧನ್ವಾ (572) ಖಂಡಪರಶುಃ (573) ದಾರುಣಃ (574) ದ್ರವಿಣಪ್ರದಃ
(575) ದಿವಸ್ಪೃಕ್ (576) ಸರ್ವದೃಗ್ ವ್ಯಾಸಃ (577) ವಾಚಸ್ಪತಿಃ (578) ಅಯೋನಿಜಃ || 74 ||


(579) ತ್ರಿಸಾಮಾ (580) ಸಾಮಗಃ (581) ಸಾಮ (582) ನಿರ್ಬಾಣಂ (583) ಭೇಷಜಮ್ (584) ಭಿಷಕ್
(585) ಸಂನ್ಯಾಸಕೃತ್ (586) ಶಮಃ (587) ಶಾಂತಃ (588) ನಿಷ್ಠಾ (589) ಶಾಂತಿಃ (590) ಪರಾಯಣಮ್ || 75 ||


(591) ಶುಭಾಂಗಃ (592) ಶಾಂತಿದಃ (593) ಸ್ರಷ್ಟಾ (594) ಕುಮುದಃ (595) ಕುವಲೇಶಯಃ
(596) ಗೋಹಿತಃ (597) ಗೋಪತಿಃ (598) ಗೋಪ್ತಾ (599) ವೃಷಭಾಕ್ಷಃ (600) ವೃಷಪ್ರಿಯಃ || 76 ||


(601) ಅನಿವರ್ತೀ (602) ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ
(603) ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತಾ (604) ಕ್ಷೇಮಕೃಚ್ಛಿವಃ
(605) ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ (606) ಶ್ರೀವಾಸಃ (607) ಶ್ರೀಪತಿಃ (608) ಶ್ರೀಮತಾಂವರಃ || 77 ||


(609) ಶ್ರೀದಃ (610) ಶ್ರೀಶಃ (611) ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ (612) ಶ್ರೀನಿಧಿಃ (613) ಶ್ರೀವಿಭಾವನಃ
(614) ಶ್ರೀಧರಃ (615) ಶ್ರೀಕರಃ (616) ಶ್ರೇಯಃ (617) ಶ್ರೀಮಾನ್ (618) ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ || 78 ||


(619) ಸ್ವಕ್ಷಃ (620) ಸ್ವಂಗಃ (621) ಶತಾನಂದಃ (622) ನಂದಿಃ (623) ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರಃ
(624) ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ (625) ಅವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ (ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ) (626) ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ (627) ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ || 79 ||


(628) ಉದೀರ್ಣಃ (629) ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಃ (630) ಅನೀಶಃ (631) ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಿರಃ
(632) ಭೂಶಯಃ (633) ಭೂಷಣಃ (634) ಭೂತಿಃ (635) ವಿಶೋಕಃ (636) ಶೋಕನಾಶನಃ || 80 ||


(637) ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನ್ (638) ಅರ್ಚಿತಃ (639) ಕುಂಭಃ (640) ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ (641) ವಿಶೋಧನಃ
(642) ಅನಿರುದ್ಧಃ (643) ಅಪ್ರತಿರಥಃ (644) ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಃ (645) ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಃ || 81 ||


(646) ಕಾಲನೇಮಿನಿಹಾ (647) ವೀರಃ (648) ಶೌರಿಃ (649) ಶೂರಜನೇಶ್ವರಃ
(650) ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ (651) ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ (652) ಕೇಶವಃ (653) ಕೇಶಿಹಾ (654) ಹರಿಃ || 82 ||


(655) ಕಾಮದೇವಃ (656) ಕಾಮಪಾಲಃ (657) ಕಾಮೀ (658) ಕಾಂತಃ (659) ಕೃತಾಗಮಃ
(660) ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪು (661) ವಿಷ್ಣುಃ (662) ವೀರಃ (663) ಅನಂತಃ (664) ಧನಂಜಯಃ || 83 ||


(665) ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ (666) ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ (667) ಬ್ರಹ್ಮಾ (668) ಬ್ರಹ್ಮ (669) ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಃ
(670) ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ (671) ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ (672) ಬ್ರಹ್ಮೀ (673) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಃ (674) ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ || 84 ||


(675) ಮಹಾಕ್ರಮಃ (676) ಮಹಾಕರ್ಮಾ (677) ಮಹಾತೇಜಾಃ (678) ಮಹೋರಗಃ
(679) ಮಹಾಕ್ರತುಃ (680) ಮಹಾಯಜ್ವಾ (681) ಮಹಾಯಜ್ಞ (682) ಮಹಾಹವಿಃ || 85 ||


(683) ಸ್ತವ್ಯಃ (684) ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ (685) ಸ್ತೋತ್ರಮ್ (686) ಸ್ತುತಿಃ (687) ಸ್ತೋತಾ (688) ರಣಪ್ರಿಯಃ
(689) ಪೂರ್ಣಃ (690) ಪೂರಯಿತಾ (691) ಪುಣ್ಯಃ (692) ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ (693) ಅನಾಮಯಃ || 86 ||


(694) ಮನೋಜವಃ (695) ತೀರ್ಥಕರಃ (696) ವಸುರೇತಾಃ (697) ವಸುಪ್ರದಃ
(698) ವಸುಪ್ರದಃ
(699) ವಾಸುದೇವಃ (700) ವಸುಃ (701) ವಸುಮನಾಃ (702) ಹವಿಃ || 87 ||


(703) ಸದ್ಗತಿಃ (704) ಸತ್ಕೃತಿಃ (705) ಸತ್ತಾ (706) ಸದ್ಭೂತಿಃ (707) ಸತ್ಪರಾಯಣಃ
(708) ಶೂರಸೇನ (709) ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಃ (710) ಸನ್ನಿವಾಸಃ (711) ಸುಯಾಮುನಃ || 88 ||


(712) ಭೂತಾವಾಸಃ (713) ವಾಸುದೇವಃ
(714) ಸರ್ವಾಸುನಿಲಯಃ (715) ಅನಲಃ
(716) ದರ್ಪಹಾ
(717) ದರ್ಪದಃ (718) ದೃಪ್ತಃ (719) ದುರ್ಧರಃ (720) ಅಪರಾಜಿತಃ || 89 ||


(721) ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಃ (722) ಮಹಾಮೂರ್ತಿಃ (723) ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿಃ (724) ಅಮೂರ್ತಿಮಾನ್
(725) ಅನೇಕಮೂರ್ತಿಃ (726) ಅವ್ಯಕ್ತಃ (727) ಶತಮೂರ್ತಿಃ (728) ಶತಾನನಃ || 90 ||


(729) ಏಕಃ (730) ನೈಕಃ (731) ಸವಃ (732) ಕಃ (733) ಕಿಮ್
(734) ಯತ್ (735) ತತ್ (736) ಪದಮನುತ್ತಮಮ್ (ಪದಮ್+ಅನುತ್ತಮಮ್)
(737) ಲೋಕಬಂಧುಃ (738) ಲೋಕನಾಥಃ (739) ಮಾಧವಃ (740) ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || 91 ||


(741) ಸುವರ್ಣವರ್ಣಃ (742) ಹೇಮಾಂಗಃ (743) ವರಾಂಗಃ (744) ಚಂದನಾಂಗದೀ
(745) ವೀರಹಾ (746) ವಿಷಮಃ (ಅವಿಷಮಃ) (747) ಶೂನ್ಯಃ (748) ಘೃತಾಶೀಃ (749) ಅಚಲಃ (750) ಚಲಃ || 92 ||


(751) ಅಮಾನೀ (752) ಮಾನದಃ (753) ಮಾನ್ಯಃ (754) ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ (755) ತ್ರಿಲೋಕಧೃಕ್
(756) ಸುಮೇಧಾಃ (757) ಮೇಧಜಃ (758) ಧನ್ಯಃ (759) ಸತ್ಯಮೇಧಾಃ (760) ಧರಾಧರಃ || 93 ||


(761) ತೇಜೋವೃಷಃ (762) ದ್ಯುತಿಧರಃ (763) ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂವರಃ
(764) ಪ್ರಗ್ರಹಃ (765) ನಿಗ್ರಹಃ (766) ವ್ಯಗ್ರಃ (767) ನೈಕಶೃಂಗಃ (768) ಗದಾಗ್ರಜಃ || 94 ||


(769) ಚತುಮೂರ್ತಿಃ (770) ಚತುರ್ಬಾಹುಃ (771) ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಃ (772) ಚತುರ್ಗತಿಃ
(773) ಚತುರಾತ್ಮಾ (774) ಚತುರ್ಭಾವಃ
(775) ಚತುರ್ವೇದಃ (776) ಏಕಪಾತ್ || 95 ||


(777) ಸಮಾವರ್ತಃ (778) ಅನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ(ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ) (779) ದುರ್ಜಯಃ (780) ದುರತಿಕ್ರಮಃ
(781) ದುರ್ಲಭಃ (782) ದುರ್ಗಮಃ (783) ದುರ್ಗಃ (784) ದುರಾವಾಸಃ (785) ದುರಾರಿಹಾ || 96 ||


(786) ಶುಭಾಂಗಃ (787) ಲೋಕಸಾರಂಗಃ (788) ಸುತಂತುಃ (789) ತಂತುವರ್ಧನಃ
(790) ಇಂದ್ರಕರ್ಮಾ (791) ಮಹಾಕರ್ಮಾ (792) ಕೃತಕರ್ಮಾ (793) ಕೃತಾಗಮಃ || 97 ||


(794) ಉದ್ಭವಃ (795) ಸುಂದರಃ (796) ಸುಂದಃ (797) ರತ್ನನಾಭಃ (798) ಸುಲೋಚನಃ
(799) ಅರ್ಕಃ (800) ವಾಜಸನಃ (801) ಶೃಂಗೀ (802) ಜಯಂತಃ (803) ಸರ್ವವಿಜ್ಜಯೀ || 98 ||


(804) ಸುವರ್ಣಬಿಂದು (805) ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ (806) ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ
(807) ಮಹಾಹ್ರದಃ (808) ಮಹಾಗರ್ತಃ (809) ಮಹಾಭೂತಃ (810) ಮಹಾನಿಧಿಃ || 99 ||


(811) ಕುಮುದಃ (812) ಕುಂದರಃ (813) ಕುಂದಃ (814) ಪರ್ಜನ್ಯಃ (815) ಪಾವನಃ (816) ಅನಿಲಃ
(817) ಅಮೃತಾಶಃ (818) ಅಮೃತವಪುಃ (819) ಸರ್ವಜ್ಞಃ (820) ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || 100 ||


(821) ಸುಲಭಃ (822) ಸುವ್ರತಃ
(823) ಸಿದ್ಧಃ (824) ಶತ್ರುಜಿತ್ (825) ಶತ್ರುತಾಪನಃ
(826) ನ್ಯಗ್ರೋಧಃ (827) ಉದುಂಬರಃ (828) ಅಶ್ವತ್ಥಃ (829) ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರನಿಸೂದನಃ || 101 ||


(830) ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ (831) ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ (832) ಸಪ್ತೈಧಾಃ (833) ಸಪ್ತವಾಹನಃ
(834) ಅಮೂರ್ತಿಃ
(835) ಅನಘಃ (836) ಅಚಿಂತ್ಯಃ (837) ಭಯಕೃತ್ (838) ಭಯನಾಶನಃ || 102 ||


(839) ಅಣುಃ (840) ಬೃಹತ್ (841) ಕೃಶಃ (842) ಸ್ಥೂಲಃ (843) ಗುಣಭೃತ್ (844) ನಿರ್ಗುಣಃ (845) ಮಹಾನ್
(846) ಅಧೃತಃ (847) ಸ್ವಧೃತಃ (848) ಸ್ವಾಸ್ಯಃ (849) ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಃ (850) ವಂಶವರ್ಧನಃ || 103 ||


(851) ಭಾರಭೃತ್ (852) ಕಥಿತಃ (853) ಯೋಗೀ (854) ಯೋಗೀಶಃ (855) ಸರ್ವಕಾಮದಃ
(856) ಆಶ್ರಮಃ (857) ಶ್ರಮಣಃ (858) ಕ್ಷಾಮಃ (859) ಸುಪರ್ಣಃ (860) ವಾಯುವಾಹನಃ || 104 ||


(861) ಧನುರ್ಧರಃ (862) ಧನುರ್ವೇದಃ (863) ದಂಡಃ (864) ದಮಯಿತಾ (865) ದಮಃ
(866) ಅಪರಾಜಿತಃ
(867) ಸರ್ವಸಹಃ (868) ನಿಯಂತಾ (869) ನಿಯಮಃ(ಅನಿಯಮಃ) (870) ಯಮಃ(ಅಯಮಃ) || 105 ||


(871) ಸತ್ವವಾನ್ (872) ಸಾತ್ವಿಕಃ (873) ಸತ್ಯಃ (874) ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ
(875) ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ (876) ಪ್ರಿಯಾರ್ಹಃ (877) ಅರ್ಹಪ್ರಿಯಕೃತ್ (878) ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ || 106 ||


(879) ವಿಹಾಯಸಗತಿಃ (880) ಜ್ಯೋತಿಃ (881) ಸುರುಚಿಃ (882) ಹುತಭುಗ್ವಿಭುಃ
(883) ರವಿಃ
(884) ವಿರೋಚನಃ (885) ಸೂರ್ಯಃ (886) ಸವಿತಾ (887) ರವಿಲೋಚನಃ || 107 ||


(888) ಅನಂತಃ
(889) ಹುತಭುಗ್ಭೋಕ್ತಾ (890) ಸುಖದಃ (891) ನೈಕಜಃ (892) ಅಗ್ರಜಃ
(893) ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ
(894) ಸದಾಮರ್ಷೀ (895) ಲೋಕಾಧಿಷ್ಠಾನಮ್ (896) ಅದ್ಭುತಃ || 108 ||


(897) ಸನಾತ್ (898) ಸನಾತನತಮಃ (899) ಕಪಿಲಃ (900) ಕಪಿಃ (901) ಅಪ್ಯಯಃ
(902) ಸ್ವಸ್ತಿದಃ (903) ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ (904) ಸ್ವಸ್ತಿ (905) ಸ್ವಸ್ತಿಭುಕ್ (906) ಸ್ವಸ್ತಿದಕ್ಷಿಣಃ || 109 ||


(907) ಅರೌದ್ರಃ (908) ಕುಂಡಲೀ (909) ಚಕ್ರೀ (910) ವಿಕ್ರಮೀ (911) ಊರ್ಜಿತಶಾಸನಃ
(912) ಶಬ್ದಾತಿಗಃ (913) ಶಬ್ದಸಹಃ (914) ಶಿಶಿರಃ (915) ಶರ್ವರೀಕರಃ || 110 ||


(916) ಅಕ್ರೂರಃ (917) ಪೇಶಲಃ (918) ದಕ್ಷಃ (919) ದಕ್ಷಿಣಃ (920) ಕ್ಷಮಿಣಾಂವರಃ
(921) ವಿದ್ವತ್ತಮಃ (922) ವೀತಭಯಃ (923) ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ || 111 ||


(924) ಉತ್ತಾರಣಃ (925) ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ
(926) ಪುಣ್ಯಃ (927) ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ
(928) ವೀರಹಾ (929) ರಕ್ಷಣಃ (930) ಸಂತಃ (931) ಜೀವನಃ (932) ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಃ || 112 ||


(933) ಅನಂತರೂಪಃ (934) ಅನಂತಶ್ರೀಃ (935) ಜಿತಮನ್ಯುಃ (936) ಭಯಾಪಹಃ

(937) ಚತುರಶ್ರಃ (938) ಗಭೀರಾತ್ಮಾ (939) ವಿದಿಶಃ (940) ವ್ಯಾದಿಶಃ (941) ದಿಶಃ || 113 ||


(942) ಅನಾದಿಃ
(943) ರ್ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ (944) ಸವೀರಃ (945) ರುಚಿರಾಂಗದಃ
(946) ಜನನಃ (947) ಜನಜನ್ಮಾದಿಃ (948) ಭೀಮಃ (949) ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ || 114 ||


(950) ಆಧಾರನಿಲಯಃ (951) ಧಾತಾ (ಅಧಾತಾ)
(952) ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ (953) ಪ್ರಜಾಗರಃ
(954) ಊರ್ಧ್ವಗಃ (955) ಸತ್ಪಥಾಚಾರಃ (956) ಪ್ರಾಣದಃ (957) ಪ್ರಣವಃ (958) ಪಣಃ || 115 ||


(959) ಪ್ರಮಾಣಮ್ (960) ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ (961) ಪ್ರಾಣಭೃತ್ (962) ಪ್ರಾಣಜೀವನಃ
(963) ತತ್ವಮ್ (964) ತತ್ವವಿತ್ (965) ಎಕಾತ್ಮಾ (966) ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ || 116 ||


(967) ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಸ್ತರುಃ (968) ತಾರಃ (969) ಸವಿತಾ (970) ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ
(971) ಯಜ್ಞಃ (972) ಯಜ್ಞಪತಿಃ (973) ಯಜ್ವಾ (974) ಯಜ್ಞಾಂಗಃ (975) ಯಜ್ಞವಾಹನಃ || 117 ||


(976) ಯಜ್ಞಭೃತ್ (977) ಯಜ್ಞಕೃತ್ (978) ಯಜ್ಞೀ (979) ಯಜ್ಞಭುಕ್ (980) ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ
(981) ಯಜ್ಞಾಂತಕೃತ್ (982) ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಮ್
(983) ಅನ್ನಮ್ (984) ಅನ್ನಾದ ಏವ ಛ || 118 ||


(985) ಆತ್ಮಯೋನಿಃ (986) ಸ್ವಯಂಜಾತಃ (987) ವೈಖಾನಃ (988) ಸಾಮಗಾಯನಃ
(989) ದೇವಕೀನಂದನಃ
(990) ಸ್ರಷ್ಟಾ (991) ಕ್ಷಿತೀಶಃ (992) ಪಾಪನಾಶನಃ || 119 ||


(993) ಶಂಖಭೃತ್ (994) ನಂದಕೀ (995) ಚಕ್ರೀ (996) ಶಾರ್ಙ್ಗಧನ್ವಾ (997) ಗದಾಧರಃ
(998) ರಥಾಂಗಪಾಣಿಃ
(999) ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ (1000) ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ || 120 ||

|| ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧೋಂ ನಮಃ ಇತಿ ||


|| ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧೋಂ ನಮಃ ಇತಿ ||


ಫಲಶ್ರುತಿಃ (22 ಸ್ಲೋಕ)

ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಮಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ || 121 ||


ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ |
ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ || 122 ||


ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಮೃದ್ಧಃ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರಸ್ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || 123 ||


ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮೀ ಪ್ರಜಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಮ್ || 124 ||


ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಸದೋತ್ಥಾಯ ಶುಚಿಸ್ತದ್ಗತಮಾನಸಃ |
ಸಹಸ್ರಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮೇತತ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಯೇತ್ || 125 ||


ಯಶಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಂ ಯಾತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ |
ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನುತ್ತಮಮ್ || 126 ||


ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ |
ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಲರೂಪಗುಣಾನ್ವಿತಃ || 127 ||


ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾದ್ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ |
ಭಯಾನ್ಮುಚ್ಯೇತ ಭೀತಸ್ತು ಮುಚ್ಯೇತಾಪನ್ನ ಆಪದಃ || 128 ||


ದುರ್ಗಾಣ್ಯತಿತರತ್ಯಾಶು ಪುರುಷಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಸ್ತುವನ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ || 129 ||


ವಾಸುದೇವಾಶ್ರಯೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ವಾಸುದೇವಪರಾಯಣಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಮ್ || 130 ||


ನ ವಾಸುದೇವಭಕ್ತಾನಾಮಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೇ || 131 ||


ಇಮಂ ಸ್ತವಮಧೀಯಾನಃ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ |
ಯುಜ್ಯೇತಾತ್ಮಾಸುಖಕ್ಷಾಂತಿಶ್ರೀಧೃತಿಸ್ಮೃತಿಕೀರ್ತಿಭಿಃ || 132 ||


ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನಾಶುಭಾ ಮತಿಃ |
ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ || 133 ||


ದ್ಯೌಸ್ಸಚಂದ್ರಾರ್ಕನಕ್ಷತ್ರಾ ಖಂ ದಿಶೋ ಭೂರ್ಮಹೋದಧಿಃ |
ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೀರ್ಯೇಣ ವಿಧೃತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ || 134 ||


ಸಸುರಾಸುರಗಂಧರ್ವಂ ಸಯಕ್ಷೋರಗರಾಕ್ಷಸಮ್ |
ಜಗದ್ವಶೇ ವರ್ತತೇದಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಚರಾಚರಮ್ || 135 ||


ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಧೃತಿಃ |
ವಾಸುದೇವಾತ್ಮಕಾನ್ಯಾಹುಃ, ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏವ ಚ || 136 ||


ಸರ್ವಾಗಮಾನಾಮಾಚಾರಃ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಿಕಲ್ಯ್ಪತೇ |
ಆಚಾರಪ್ರಭವೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತಃ || 137 ||


ಋಷಯಃ ಪಿತರೋ ದೇವಾ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಧಾತವಃ |
ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಂ ಚೇದಂ ಜಗನ್ನಾರಾಯಣೋದ್ಭವಮ್ || 138 ||


ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಂಖ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಃ ಶಿಲ್ಪಾದಿಕರ್ಮ ಚ |
ವೇದಾಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಮೇತತ್ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾತ್ || 139 ||


ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾನ್ಯನೇಕಶಃ |
ತ್ರೀನ್‌ಲೋಕಾನ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುಂಕ್ತೇ ವಿಶ್ವಭುಗವ್ಯಯಃ || 140 ||


ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಾಸೇನ ಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಪಠೇದ್ಯ ಇಚ್ಛೇತ್ಪುರುಷಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಸುಖಾನಿ ಚ || 141 ||


ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಮಜಂ ದೇವಂ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಾಪ್ಯಯಮ್ |
ಭಜಂತಿ ಯೇ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಂ ನ ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಾಭವಮ್ || 142 ||


ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಅನುಶಾಸನಪರ್ವಣಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್.
||ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು||

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು||

About YouSigma

Find charities worthy of your support and donate

Copyright and Disclaimer Iridium rentals
Loading
underline