Vishnu Sahasranama
based on Kannada discourse by Pujya Shri Bannaje Govindacharya

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp


Index Title Content in English & Audio Kannada Audio by Sri Bannanje Govindacharya
0000 Preface Preface
0001 Introduction Introduction ಪರಿಚಯ
0002 Prologue Prologue ಮುನ್ನುಡಿ
0003 Stotra 0001 viśvaṃ viṣṇur vaṣaṭkārō bhūta bhavya bhavat prabhuḥ ।
bhūtakṛd bhūtabhṛd bhāvō bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ
(1) ವಿಶ್ವಂ (2) ವಿಷ್ಣು: (3) ವಶತ್ಕಾರ: (4) ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು: |
(5) ಭೂತಕೃತ್ (6) ಭೂತಭ್ರುತ್ (7) ಭಾವ: (8) ಭೂತಾತ್ಮ (9) ಭೂತಭಾವನ: || 1 ||
0004 Stotra 0002 pūtātmā paramātmā ca muktānāṃ paramā gatiḥ |
avyayaḥ puruṣha sākṣī kṣetrajñokṣara eva ca || 2 ||
(10) ಪೂತಾತ್ಮಾ (11) ಪರಮಾತ್ಮ (12) ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿ: |
(13) ಅವ್ಯಯ: (14) ಪುರುಷ: (15) ಸಾಕ್ಷಿ (16) ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ: (17) ಅಕ್ಷರ: ಏವ ಛ || 2 ||
0005 Stotra 0003 yogo yogavidāṃ netā pradhānapuruṣeśvaraḥ |
nārasiṃhavapuḥ śrīmān keśavaḥ puruṣottamaḥ || 3 ||
(18) ಯೋಗ: (19) ಯೋಗ ವಿದಾಂ ನೇತಾ (20) ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೀಶ್ವರ |
(21) ನಾರಸಿಂಹವಪು: (22) ಶ್ರೀಮಾನ್ (23) ಕೇಶವ: (24) ಪುರುಷೋತ್ತಮ: || 3 ||
0006 Stotra 0004 sarvaḥ śarvaḥ śivaḥ sthāṇu: bhūtādhi nidhiravyayaḥ |
saṃbhavo bhāvano bhartā prabhavaḥ prabhu Īśvara: || 4 ||
(25) ಸರ್ವ: (26) ಶರ್ವ: (27) ಶಿವ: (28) ಸ್ಥಣು: (29) ಭೂತಾದಿ: (30) ನಿಧಿರವ್ಯಯ: |
(31) ಸಂಭವ: (32) ಭಾವನ: (33) ಭರ್ತಾ (34) ಪ್ರಭವ: (35) ಪ್ರಭು: (36) ಈಶ್ವರ: || 4 ||
0007 Stotra 005 svayaṃbhūḥ śaṃbhu ādityaḥ puṣkarākṣo mahāsvanaḥ |
anādinidhano dhātā vidhātā dhāturuttamaḥ || 5 ||
(37) ಸ್ವಯಂಭೂ: (38) ಶಂಭು: (39) ಆದಿತ್ಯ: (40) ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ: (41) ಮಹಾಸ್ವನ:|
(42) ಅನಾದಿನಿಧನ: (43) ಧಾತಾ (44) ವಿಧಾತಾ (45) ಧಾತುರುಥಾಮಃ || 5 ||
0008 Stotra 0006 aprameyo hṛṣīkeśaḥ padmanābha amaraprabhuhu |
viśvakarmā manu svtaṣṭā sthaviṣṭha ssthaviro dhruvaḥ || 6 ||
(46) ಅಪ್ರಮೇಯ: (47) ಹೃಷಿಕೇಶ: (48) ಪದ್ಮನಾಭ: (49) ಅಮರಪ್ರಭು:|
(50) ವಿಶ್ವಕರ್ಮ (51) ಮನು: (52) ತ್ವಷ್ಟಾ (53) ಸ್ಥವಿಷ್ಟ (54) ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವ: || 6 ||
0009 Stotra 0007 agrāhyaḥ śāśvataḥ kṛṣṇo lohitākṣaḥ pratardanaḥ |
prabhūta trikakubdhāma pavitraṃ maṅgalaṃ (maṃgalaṃ) param || 7 ||
(55) ಆಗ್ರಾಹ್ಯ: (56) ಶಾಶ್ವತ: (57) ಕೃಷ್ಣ: (58) ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ: (59) ಪ್ರತರ್ಧನ:|
(60) ಪ್ರಭೂತ: (61) ತ್ರಿಕಕುಭ್ಧಮ (62) ಪವಿತ್ರಂ (63) ಮಂಗಳಂ ಪರಮ್ || 7 ||
0010 Stotra 0008 īśānaḥ prāṇadaḥ prāṇo jyeṣṭhaḥ śreṣṭhaḥ prajāpatiḥ |
hiraṇyagarbho bhūgarbho mādhavo madhusūdanaḥ || 8 ||
(64) ಈಶಾನ (65) ಪ್ರಾಣದ: (66) ಪ್ರಾಣ: (67) ಜ್ಯೇಷ್ಠ: (68) ಶ್ರೇಷ್ಟ: (69) ಪ್ರಜಾಪತಿ:|
(70) ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ: (71) ಭೂಗರ್ಭ: (72) ಮಾಧವ (73) ಮಧುಸೂದನ: || 8 ||
0011 Stotra 0009 īśvaro vikramī dhanvī medhāvī vikramaḥ kramaḥ |
anuttamo durādharṣaḥ kṛtajñaḥ kṛtirātmavān || 9 ||
(74) ಈಶ್ವರ: (75) ವಿಕ್ರಮೀ (76) ಧನ್ವೀ (77) ಮೇಧಾವೀ (78) ವಿಕ್ರಮ: (79) ಕ್ರಮ: |
(80) ಅನುಥಮ (81) ದುರಾಧರ್ಷ: (82) ಕೃತಜ್ಞ: (83) ಕೃತಿ: (84) ಆತ್ಮವಾನ್ || 9 ||
0012 Stotra 0010 sureśaḥ śaraṇaṃ śarma viśvaretāḥ prajābhavaḥ |
ahaḥ saṃvatsaro vyālaḥ pratyaya ssarvadarśanaḥ || 10 ||
(85) ಸುರೇಶ: (86) ಶರಣಮ್ (87) ಶರ್ಮ (88) ವಿಶ್ವರೇತಾ (89) ಪ್ರಜಾಭವ:|
(90) ಅಹ: (91) ಸಂವತ್ಸರ: (92) ವ್ಯಾಲ: (93) ಪ್ರತ್ಯಯ: (94) ಸರ್ವದರ್ಶನ: || 10 ||
0013 Stotra 0011 ajaḥ sarveśvaraḥ siddhaḥ siddhiḥ sarvādiracyutaḥ |
vṛṣākapirameyātmā sarvayogavinissṛtaḥ || 11 ||
(95) ಆಜ: (96) ಸರ್ವೇಶ್ವರ: (97) ಸಿದ್ಧ: (98) ಸಿದ್ಧಿ: (99) ಸರ್ವಾದಿ: (100) ಅಚ್ಯುತ:|
(101) ವೃಷಾಕಪಿ: (102) ಆಮೇಯಾತ್ಮಾ (103) ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಸೃತ: || 11 ||
0014 Stotra 0012 vasurvasumanāḥ satyaḥ samātmā saṃmitaḥ samaḥ |
amoghaḥ puṃḍarīkākṣo vṛṣakarmā vṛṣākṛtiḥ || 12 ||
(104) ವಸು: (105) ವಸುಮನಾ: (106) ಸತ್ಯ: (107) ಸಮಾತ್ಮಾ (108) ಸಂಮಿತ (ಅಸಂಮಿತ) (109) ಸಮ:|
(110) ಅಮೋಘ: (111) ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ: (112) ವೃಷಕರ್ಮಾ (113) ವೃಷಾಕೃತಿಃ || 12 ||
0015 Stotra 0013 rudro bahuśirā babhrurviśvayoniḥ śuciśravāḥ |
amṛtaḥ śāśvataḥ sthāṇurvarāroho mahātapāḥ || 13 ||
(114) ರುಧ್ರ: (115) ಬಹುಶಿರಾ: (116) ಭಭು: (117) ವಿಶ್ವಯೋನಿ: (118) ಸುಚಿಶ್ರವಾ:|
(119) ಅಮೃತ: (120) ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಣು: (121) ವರಾರೋಹ: (122) ಮಹಾತಪಾ: || 13 ||
0016 Stotra 0014 sarvagaḥ sarvavidbhānurviṣvakseno janārdanaḥ |
vedo vedavidavyaṃgo vedāṃgo vedavit kaviḥ || 14 ||
(123) ಸರ್ವಗ: (124) ಸರ್ವವಿದ್ಬನು: (125) ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ: (126) ಜನಾರ್ದನ:|
(127) ವೇದ: (128) ವೇದವಿತ್ (129) ಅವ್ಯಂಗ: (130) ವೇದಾಂಗ: (131) ವೇದವಿತ್ (132) ಕವಿ: || 14 ||
0017 Stotra 0015 lokādhyakṣaḥ surādhyakṣo dharmādhyakṣaḥ kṛtākṛtaḥ |
caturātmā caturvyūha caturdaṃṣṭra caturbhujaḥ || 15 ||
(133) ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ: (134) ಸುರಾದ್ಯಕ್ಷ: (135) ಧರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಷ: (136) ಕೃತಾಕೃತ:|
(137) ಚತುರಾತ್ಮಾ (138) ಚತುರ್ವ್ಯುಹ: (139) ಚತುದಂಷ್ಟ್ರ (140) ಚತುರ್ಭುಜ: || 15 ||
0018 Stotra 0016 bhrājiṣṇu rbhojanaṃ bhoktā sahiṣṇu jagadādijaḥ|
anaghaḥ vijayaḥ jetā viśvayoniḥ punarvasuḥ || 16 ||
(141) ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣು: (142) ಭೋಜನಂ (143) ಭೋಕ್ತಾ (144) ಸಹಿಷ್ಣು: (145) ಜಗದಾದಿಜ:|
(146) ಅನಘಃ (147) ವಿಜಯಃ (148) ಜೇತಾ (149) ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ (150) ಪುನರ್ವಸುಃ || 16 ||
0019 Stotra 0017 upeṃdra vāmanaḥ prāṃśuḥ amoghaḥ śuciḥ ūrjitaḥ |
atīṃdraḥ saṃgrahaḥ sargaḥ dhṛtātmā niyamaḥ yamaḥ || 17 ||
(151) ಉಪೇಂದ್ರ (152) ವಾಮನಃ (153) ಪ್ರಾಂಶುಃ (154) ಅಮೋಘಃ (155) ಶುಚಿಃ (156) ಊರ್ಜಿತಃ|
(157) ಅತೀಂದ್ರಃ (158) ಸಂಗ್ರಹಃ (159) ಸರ್ಗಃ (160) ಧೃತಾತ್ಮಾ (161) ನಿಯಮಃ (162) ಯಮಃ || 17 ||
0020 Stotra 0018 vedhyaḥ vaidyaḥ sadāyogī: vīrahā mādhavaḥ madhuḥ |
atīṃdriyaḥ mahāmāyaḥ mahotsāhaḥ mahābalaḥ || 18 ||
(163) ವೇಧ್ಯಃ (164) ವೈದ್ಯಃ (165) ಸದಾಯೋಗೀ: (166) ವೀರಹಾ (167) ಮಾಧವಃ (168) ಮಧುಃ|
(169) ಅತೀಂದ್ರಿಯಃ (170) ಮಹಾಮಾಯಃ (171) ಮಹೋತ್ಸಾಹಃ (172) ಮಹಾಬಲಃ || 18 ||
0021 Stotra 0019 mahābuddhiḥ mahāvīryaḥ mahāśaktiḥ mahādyutiḥ |
anirdeśyavapuḥ śrīmān ameyātmā mahādridhṛk || 19 ||
(173) ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ (174) ಮಹಾವೀರ್ಯಃ (175) ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ (176) ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ|
(177) ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ (178) ಶ್ರೀಮಾನ್ (179) ಅಮೇಯಾತ್ಮಾ (180) ಮಹಾದ್ರಿಧೃಕ್ || 19 ||
0022 Stotra 0020 maheṣvāsaḥ mahībhartā śrīnivāsaḥ satāṃgatiḥ |
aniruddhaḥ surānaṃdo goviṃdo govidāṃpatiḥ || 20 ||
(181) ಮಹೇಷ್ವಾಸಃ (182) ಮಹೀಭರ್ತಾ (183) ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ (184) ಸತಾಂಗತಿಃ|
(185) ಅನಿರುದ್ಧಃ (186) ಸುರಾನಂದಃ (187) ಗೋವಿಂದಃ (188) ಗೋವಿದಾಂಪತಿಃ || 20 ||
0023 Stotra 0021 mareciḥ damanaḥ haṃsaḥ suparṇo bhujagottamaḥ |
hiraṇyanābhaḥ sutapāḥ padmanābhaḥ prajāpatiḥ|| 21||
(189) ಮರೀಚಿಃ (190) ದಮನಃ (191) ಹಂಸಃ (192) ಸುಪರ್ಣಃ (193) ಭುಜಗೋತ್ತಮಃ|
(194) ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ (195) ಸುತಪಾಃ (196) ಪದ್ಮನಾಭಃ (197) ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || 21 ||
0024 Stotra 0022 amṛtyuḥ sarvadṛk siṃhaḥ saṃdhātā saṃdhimān sthiraḥ |
ajo durmarṣaṇaḥ śāstā viśrutātmā surārihā ||22||
(198) ಅಮೃತ್ಯುಃ (199) ಸರ್ವದೃಕ್ (200) ಸಿಂಹಃ (201) ಸಂಧಾತಾ (202) ಸಂಧಿಮಾನ್ (203) ಸ್ಥಿರಃ|
(204) ಅಜಃ (205) ದುರ್ಮರ್ಷಣಃ (206) ಶಾಸ್ತಾ (207) ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮಾ (208) ಸುರಾರಿಹಾ || 22 ||
0025 Stotra 0023 gururgurutamo dhāmaḥ satyaḥ satyaparākramaḥ |
nimiṣonimiṣaḥ sragvī vācaspatirudāradhīḥ ||23||
(209) ಗುರುಃ (210) ಗುರುತಮಃ (211) ಧಾಮಃ (212) ಸತ್ಯಃ (213) ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ|
(214) ನಿಮಿಷಃ (215) ಅನಿಮಿಷಃ (216) ಸ್ರಗ್ವೀ (217) ವಾಚಸ್ಪತಿಃ (218) ಉದಾರಧೀಃ || 23 ||
0026 Stotra 0024 agraṇīrgrāmaṇīḥ śrīmān nyāyo netā samīraṇaḥ |
sahasramūrdhā viśvātmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt ||24||
(219) ಅಗ್ರಣೀಃ (220) ಗ್ರಾಮಣೀಃ (221) ಶ್ರೀಮಾನ್ (222) ನ್ಯಾಯಃ (223) ನೇತಾ (224) ಸಮೀರಣಃ|
(225) ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ (226) ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ (227) ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ (228) ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || 24 ||
0027 Stotra 0025 āvartano (a)nivṛttātmā saṃvṛtaḥ saṃpramardanaḥ |
ahaḥsaṃvartako vahni anilaḥ dharaṇīdharaḥ || 25 ||
(229) ಆವರ್ತನಃ (230) (ಅ)ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ (231) ಸಂವೃತಃ (232) ಸಂಪ್ರಮರ್ದನಃ|
(233) ಅಹಃಸಂವರ್ತಕಃ (234) ವಹ್ನಿ (235) ಅನಿಲಃ (236) ಧರಣೀಧರಃ || 25 ||
0028 Stotra 0026 suprasādaḥ prasannātmā viśvadhṛk viśvabhuk vibhuḥ |
satkartā satkṛtaḥ sādhuḥ jahnu nārāyaṇaḥ naraḥ | 26 ||
(237) ಸುಪ್ರಸಾದಃ (238) ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ (239) ವಿಶ್ವಧೃಕ್ (240) ವಿಶ್ವಭುಕ್ (241) ವಿಭುಃ|
(242) ಸತ್ಕರ್ತಾ (243) ಸತ್ಕೃತಃ (244) ಸಾಧುಃ (245) ಜಹ್ನು (246) ನಾರಾಯಣಃ (247) ನರಃ || 26 ||
0029 Stotra 0027 asaṃkhyeyaḥ aprameyātmā viśiṣṭaḥ śiṣṭakṛt śuciḥ |
siddhārthaḥ siddhasaṃkalpaḥ siddhidaḥ siddhisādhanaḥ || 27 ||
(248) ಅಸಂಖ್ಯೇಯಃ (249) ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ (250) ವಿಶಿಷ್ಟಃ (251) ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ (252) ಶಿಶುಚಿಃ|
(253) ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ (254) ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ (255) ಸಿದ್ಧಿದಃ (256) ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ || 27 ||
0030 Stotra 0028 vṛṣāhī vṛṣabhaḥ viṣṇuḥ vṛśaparvā vṛṣodaraḥ |
vardhanaḥ vardhamānaḥ viviktaḥ śrutisāgaraḥ || 28 ||
(257) ವೃಷಾಹೀ (258) ವೃಷಭಃ (259) ವಿಷ್ಣುಃ (260) ವೃಶಪರ್ವಾ (261) ವೃಷೋದರಃ|
(262) ವರ್ಧನಃ (263) ವರ್ಧಮಾನಃ (264) ವಿವಿಕ್ತಃ (265) ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ || 28 ||
0031 Stotra 0029 subhujaḥ durdharaḥ vāgmī maheṃdraḥ vasudaḥ vasuḥ |
naikarūpaḥ bṛhadrūpaḥ śipiviṣṭaḥ prakāśanaḥ || 29 ||
(266) ಸುಭುಜಃ (267) ದುರ್ಧರಃ (268) ವಾಗ್ಮೀ (269) ಮಹೇಂದ್ರಃ (270) ವಸುದಃ (271) ವಸುಃ|
(272) ನೈಕರೂಪಃ (273) ಬೃಹದ್ರೂಪಃ (274) ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ (275) ಪ್ರಕಾಶನಃ || 29 ||
0032 Stotra 0030 ojastejodyutidharaḥ prakāśātmā pratāpanaḥ |
ṛddhaḥ ṣṭākṣaro maṃtraḥ (spaṣṭākṣaraḥ+maṃtraḥ) caṃdrāṃśuḥ bhāskaradyutiḥ || 30 ||
(276) ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ಯುತಿಧರಃ (277) ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ (278) ಪ್ರತಾಪನಃ|
(279) ಋದ್ಧಃ (280) ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ (ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರಃ+ಮಂತ್ರಃ) (281) ಚಂದ್ರಾಂಶುಃ (282) ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿಃ || 30 ||
0033 Stotra 0031 amṛtāṃśūdbhavaḥ bhānuḥ śaśabiṃduḥ sureśvaraḥ |
auṣadhaṃ jagataḥ setuḥ satyadharmaparākramaḥ || 31 ||
(283) ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವಃ (284) ಭಾನುಃ (285) ಶಶಬಿಂದುಃ (286) ಸುರೇಶ್ವರಃ|
(287) ಔಷಧಂ (288) ಜಗತಃ ಸೇತುಃ (289) ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಕ್ರಮಃ || 31 ||
0034 Stotra 0032 bhūtabhavyabhavannāthaḥ pavanaḥ analaḥ |
kāmahā kāmakṛt kāṃtaḥ kāmaḥ kāmapradaḥ prabhuḥ || 32 ||
(290) ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಃ (291) ಪವನಃ (292) ಪಾವನಃ (293) ಅನಲಃ|
(294) ಕಾಮಹಾ (295) ಕಾಮಕೃತ್ (296) ಕಾಂತಃ (297) ಕಾಮಃ (298) ಕಾಮಪ್ರದಃ (299) ಪ್ರಭುಃ || 32 ||
0035 Stotra 0033 yugādikṛt yugāvartaḥ naikamāyaḥ mahāśanaḥ |
adṛśyaḥ vyaktarūpaḥ (avyaktarūpaḥ) sahasrajit anaṃtajit || 33 ||
(300) ಯುಗಾದಿಕೃತ್ (301) ಯುಗಾವರ್ತಃ (302) ನೈಕಮಾಯಃ (303) ಮಹಾಶನಃ|
(304) ಅದೃಶ್ಯಃ (305) ವ್ಯಕ್ತರೂಪಃ (ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಃ) (306) ಸಹಸ್ರಜಿತ್ (307) ಅನಂತಜಿತ್ || 33 ||
0036 Stotra 0034 iṣṭaḥ aviśiṣṭaḥ (viśiṣṭaḥ) śiṣṭeṣṭaḥ śikhaṃḍī nahuṣaḥ vṛṣaḥ |
krodhahā krodhakṛt kartā viśvabāhuḥ mahīdharaḥ || 34 ||
(308) ಇಷ್ಟಃ (309) ಅವಿಶಿಷ್ಟಃ (ವಿಶಿಷ್ಟಃ) (310) ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ (311) ಶಿಖಂಡೀ (312) ನಹುಷಃ (313) ವೃಷಃ|
(314) ಕ್ರೋಧಹಾ (315) ಕ್ರೋಧಕೃತ್ (316) ಕರ್ತಾ (317) ವಿಶ್ವಬಾಹುಃ (318) ಮಹೀಧರಃ || 34 ||
0037 Stotra 0035 acyutaḥ prathitaḥ prāṇaḥ prāṇadaḥ vāsavānujaḥ |
apāṃnidhiḥ adhiṣṭānam apramattaḥ pratiṣṭhitaḥ || 35 ||
(319) ಅಚ್ಯುತಃ (320) ಪ್ರಥಿತಃ (321) ಪ್ರಾಣಃ (322) ಪ್ರಾಣದಃ (323) ವಾಸವಾನುಜಃ|
(324) ಅಪಾಂನಿಧಿಃ (325) ಅಧಿಷ್ಟಾನಮ್ (326) ಅಪ್ರಮತ್ತಃ (327) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || 35 ||
0038 Stotra 0036 skaṃdaḥ skaṃdadharaḥ dhuryaḥ varadaḥ vāyuvāhanaḥ |
vāsudevaḥ bṛhadbhānuḥ ādidevaḥ puraṃdaraḥ || 36 ||
(328) ಸ್ಕಂದಃ (329) ಸ್ಕಂದಧರಃ (330) ಧುರ್ಯಃ (331) ವರದಃ (332) ವಾಯುವಾಹನಃ|
(333) ವಾಸುದೇವಃ (334) ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ (335) ಆದಿದೇವಃ (336) ಪುರಂದರಃ || 36 ||
0039 Stotra 0037 aśokaḥ tāraṇaḥ tāraḥ śūraḥ śauriḥ janeśvaraḥ |
anukūlaḥ śatāvartaḥ padmī padmanibhekṣaṇaḥ || 37 ||
(337) ಅಶೋಕಃ (338) ತಾರಣಃ (339) ತಾರಃ (340) ಶೂರಃ (341) ಶೌರಿಃ (342) ಜನೇಶ್ವರಃ |
(343) ಅನುಕೂಲಃ (344) ಶತಾವರ್ತಃ (345) ಪದ್ಮೀ (346) ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಃ || 37 ||
0040 Stotra 0038 padmanābhaḥ araviṃdākṣaḥ padmagarbhaḥ śarīrabhṛt |
maharddhiḥ ṛddhaḥ vṛddhātmā mahākṣaḥ garuḍadvajaḥ || 38 ||
(347) ಪದ್ಮನಾಭಃ (348) ಅರವಿಂದಾಕ್ಷಃ (349) ಪದ್ಮಗರ್ಭಃ (350) ಶರೀರಭೃತ್ |
(351) ಮಹರ್ದ್ಧಿಃ (352) ಋದ್ಧಃ (353) ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ (354) ಮಹಾಕ್ಷಃ (355) ಗರುಡದ್ವಜಃ || 38 ||
0041 Stotra 0039 atulaḥ śarabhaḥ bhīmaḥ (abhīmaḥ) samayajñaḥ havirhariḥ |
sarvalakṣaṇalakṣaṇyaḥ lakṣmīvān samitiṃjayaḥ || 39 ||
(356) ಅತುಲಃ (357) ಶರಭಃ (358) ಭೀಮಃ (ಅಭೀಮಃ) (359) ಸಮಯಜ್ಞಃ (360) ಹವಿರ್ಹರಿಃ |
(361) ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಃ (362) ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ (363) ಸಮಿತಿಂಜಯಃ || 39 ||
0042 Stotra 0040 vikṣaraḥ rohitaḥ mārgaḥ hetuḥ dāmodaraḥ sahaḥ |
mahīdharaḥ mahābhāgaḥ vegavān amitāśanaḥ || 40 ||
(364) ವಿಕ್ಷರಃ (365) ರೋಹಿತಃ (366) ಮಾರ್ಗಃ (367) ಹೇತುಃ (368) ದಾಮೋದರಃ (369) ಸಹಃ |
(370) ಮಹೀಧರಃ (371) ಮಹಾಭಾಗಃ (372) ವೇಗವಾನ್ (373) ಅಮಿತಾಶನಃ || 40 ||
0043 Stotra 0041 (374) udbhavaḥ (375) kṣobhaṇo (376) devaḥ (377) śrīgarbhaḥ (378) parameśvaraḥ
(379) karaṇaṃ (380) kāraṇaṃ (381) kartā (382) vikartā (383) gahano (384) guhaḥ ||41||
(374) ಉದ್ಭವಃ (375) ಕ್ಷೋಭಣೋ (376) ದೇವಃ (377) ಶ್ರೀಗರ್ಭಃ (378) ಪರಮೇಶ್ವರಃ
(379) ಕರಣಂ (380) ಕಾರಣಂ (381) ಕರ್ತಾ (382) ವಿಕರ್ತಾ (383) ಗಹನೋ (384) ಗುಹಃ ||41||
0044 Stotra 0042 (385) vyavasāyo (386) vyavasthānaḥ (387) saṃsthānaḥ (388) sthānado (389) dhruvaḥ(390)
pararddhiḥ (391) paramaspaṣṭaḥ (392) stuṣṭaḥ (393) puṣṭaḥ (394) śubhekṣaṇaḥ ||42||
(385) ವ್ಯವಸಾಯೋ (386) ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ (387) ಸಂಸ್ಥಾನಃ (388) ಸ್ಥಾನದೋ (389) ಧ್ರುವಃ
(390) ಪರರ್ದ್ಧಿಃ (391) ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಃ (392) ಸ್ತುಷ್ಟಃ (393) ಪುಷ್ಟಃ (394) ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ ||42||